Gemeente Wommelgem

 

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 01 2019

 

Bijzonder comité voor de sociale dienst: Verkiezing voorzitter en eedaflegging

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 90;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Argumentatie

Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van mevrouw Kelly Joris werd overhandigd aan de algemeen directeur op 19 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;

 

De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, met name 12 op 23 en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen, met name 3 op 4 en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;

 

De kandidaat-voorzitter heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid;

 

De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;

 

De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en maakt geen melding van diegene die haar zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat;

 

Mevrouw Kelly Joris wordt, in toepassing van artikel 90 § 2 van het decreet over het lokaal bestuur, door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst;

 

Mevrouw Kelly Joris is geen voorzitter of lid van het vast bureau;

 

Vervolgens legt mevrouw Kelly Joris de in artikel 90 § 4 van het decreet over het lokaal bestuur voorgeschreven eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Kelly Joris, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 07 januari 2019.

 

Artikel 3

Akte te nemen van de eedaflegging van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 01 2019

 

Bijzonder comité voor de sociale dienst:  Verkiezing leden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 87 tot en met 102;

 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Argumentatie

In toepassing van artikel 87 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit 6 leden;

 

In toepassing van artikel 91 § 2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 heeft de algemeen directeur de zetelverdeling als volgt vastgelegd:

PartijMandatenCoëfficientZetels BCSD

N-VA112,873

Open Vld41,041

Groen30,781

Gemeentebelangen30,781

Vlaams Belang20,520

 

Gemeentebelangen heeft de akte van voordracht overhandigd aan de algemeen directeur op 12 december 2018 en draagt volgende kandidaat voor:

Kandidaat lidOpvolger

Jozef Vervaele-BreugelmansYve Staes

 

De handtekening van mevrouw Ann Baele kan niet in aanmerking genomen worden daar zij de eed als gemeenteraadslid niet heeft afgelegd en dus geen deel uitmaakt van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

De voordrachtakte werd ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van deze lijst, met name 3 op 3;

 

N-VA heeft de akte van voordracht overhandigd aan de algemeen directeur op 19 december 2018 en draagt volgende kandidaten voor:

Kandidaat lidOpvolger

Etienne SwaansSeppe Gys

Steven GoordenSeppe Gys

Martine Lambrechtsnihil

 

De voordrachtakte vermeldt kandidaat-leden van verschillend geslacht;

 

De voordrachtakte werd ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van deze lijst, met name 9 op 11;

 

Open Vld heeft de akte van voordracht overhandigd aan de algemeen directeur op

21 december 2018 en draagt volgende kandidaat voor:

Kandidaat lidOpvolger

Luc Vermeirnihil

 

De voordrachtakte werd ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van deze lijst, met name 3 op 4;

 

Groen heeft de akte van voordracht overhandigd aan de algemeen directeur op 21 december 2018 en draagt volgende kandidaat voor:

Kandidaat lidOpvolger

Nathalja HuygenAnnemieke Dierckx

 

De voordrachtakte werd ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van deze lijst, met name 3 op 3;

 

De algemeen directeur heeft de akten van voordracht ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de akten van voordracht van de kandidaat-leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur werden overhandigd;

 

De akten van voordracht van kandidaat-leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;

 

Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend, en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;

 

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat-leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst door de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals voorgeschreven in artikel 96, §1 van het decreet over het lokaal bestuur, blijkt dat alle voorgedragen kandidaat-leden die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

De voorgedragen kandidaat-leden worden, in toepassing van artikel 93 van het decreet over het lokaal bestuur, door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verkozen verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst;

 

Vervolgens leggen de verkozen verklaarde leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, in toepassing van artikel 96 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur de voorgeschreven eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van het besluit van de algemeen directeur waarbij de zetelverdeling voor het bijzondere comité voor de sociale dienst vastgelegd wordt.

 

Artikel 2

Akte te nemen van de voordrachtakten ingediend door

- Gemeentebelangen op 12 december 2018

- N-VA op 19 december 2018

- Open Vld op 21 december 2018

- Groen op 21 december 2018

 

Artikel 3

De geloofsbrieven goed te keuren van :

- Voor Gemeentebelangen:

- de heer Jozef Vervaele-Breugelmans

 

- Voor N-VA:

- de heer Etienne Swaans

- de heer Steven Goorden

- mevrouw Martine Lambrechts

 

- Voor Open Vld:

- de heer Luc Vermeir

 

- Voor Groen:

- mevrouw Nathalja Huygen

 

Artikel 4

Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn:

de heer GOORDEN Steven, mevrouwen HUYGEN Nathalja, LAMBRECHTS Martine, de heren SWAANS Etienne, VERMEIR Luc en VERVAELE-BREUGELMANS Jozef.

 

Publicatiedatum: 19/02/2019