Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

Vanaf punt 10 vervoegt Mariyam Safi, raadslid de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Verslag vorige zitting: Goedkeuring

 

 

Het verslag van de OCMW-raad van 7 januari 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling huishoudelijk reglement OCMW-raad

 

 

Het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Punt bijlagen/links huish.regl.ocmw.2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling deontologische code

 

 

De deontologische code voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Punt bijlagen/links deontologische code mandatarissen voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur

 

 

De OCMW-raad bepaalt het begrip van dagelijks bestuur, conform artikel 41, tweede lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur als volgt:

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die tot stand komen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdrachten van beperkte waarde), conform de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget en die het bestuur niet onherroepelijk jaaroverschrijdend binden. Verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar, worden beschouwd als éénjarige verbintenissen.

Alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op buitengewoon onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, onafhankelijk van de (geraamde) waarde van de investering.

 

Door deze omschrijving is het vast bureau bevoegd voor het voeren van de procedures.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeleid

 

 

De OCMW-raad bepaalt het begrip dagelijks personeelsbeleid als volgt:

 

Personeelsaangelegenheden:

- functieomschrijvingen

- vaststelling individueel uurrooster

- toestaan verloven en afwezigheden

- aanduiden personeelsleden die permanentie dienen uit te voeren

- toelating tot het presteren van overuren

- opleidingen

- dienstreizen

- valorisatie vorige diensten

- individuele weddevaststellingen

- individuele toepassing reglement sociale dienst

 

Selectieprocedures:

- publicatie vacatures

- vaststelling uiterste datum indienen kandidaturen

- aanvaarding kandidaturen

- vaststelling examenprogramma en puntenverdeling

- nominatief aanduiden leden examencommissie

 

Deze aangelegenheden vallen onder de bevoegdheid van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling procedure klachtenbehandeling

 

 

De procedure voor het behandelen van klachten wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vragen

 

 

De raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 19/02/2019