Gemeente Wommelgem

 

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

Vanaf punt 10 vervoegt Mariyam Safi, raadslid de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van de notulen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 08/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling huishoudelijk reglement OCMW-raad

 

Motivering

Feiten en context

Bij het begin van de zittingsperiode dient de OCMW-raad een huishoudelijk reglement aan te nemen.

 

Het voorstel van het vast bureau van 14 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74.

 

Adviezen

Gunstig advies van het MAT van 20 november 2018.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Enig artikel

Het huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 08/03/2019
Punt bijlagen/links huish.regl.ocmw.2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling deontologische code

 

Motivering

Feiten en context

De OCMW-raad dient een deontologische code op te maken.

 

Het voorstel van het vast bureau van 14 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74.

 

Adviezen

Gunstig advies van het MAT van 20 november 2018.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Enig artikel

De deontologische code goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 08/03/2019
Punt bijlagen/links deontologische code mandatarissen voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur

 

Motivering

Feiten en context

De OCMW-raad dient te bepalen welke opdrachten er onder het begrip "dagelijks bestuur" vallen en dus tot de bevoegdheid van het vast bureau behoren;

 

Het voorstel van het vast bureau van 8 januari 2019;

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 2e lid, 9° en artikel 84, §3, 5°;

 

Adviezen

Gunstig advies van het MAT op 20 november 2018;

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Artikel 1

Onder het begrip van dagelijks bestuur, conform artikel 41, tweede lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur moet worden verstaan:

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die tot stand komen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdrachten van beperkte waarde), conform de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget en die het bestuur niet onherroepelijk jaaroverschrijdend binden. Verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar, worden beschouwd als éénjarige verbintenissen.

Alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op buitengewoon onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, onafhankelijk van de (geraamde) waarde van de investering.

 

Artikel 2

Het vast bureau is conform artikel 84, §3, 5° van het decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van deze overheidsopdrachten, als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur zoals hierboven aangehaald.

 

Publicatiedatum: 08/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeleid

 

Motivering

Feiten en context

Er dient bepaald te worden welke opdrachten tot het dagelijks personeelsbeleid behoren;

 

Het voorstel van het vast bureau van 8 januari 2019;

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 170;

 

Adviezen

Gunstig advies van het MAT van 20 november 2018;

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Enig artikel

Het begrip dagelijks personeelsbeleid, en aldus toe te vertrouwen aan de bevoegdheid van de algemeen directeur, als volgt te bepalen:

 

Personeelsaangelegenheden:

- functieomschrijvingen

- vaststelling individueel uurrooster

- toestaan verloven en afwezigheden

- aanduiden personeelsleden die permanentie dienen uit te voeren

- toelating tot het presteren van overuren

- opleidingen

- dienstreizen

- valorisatie vorige diensten

- individuele weddevaststellingen

- individuele toepassing reglement sociale dienst

 

Selectieprocedures:

- publicatie vacatures

- vaststelling uiterste datum indienen kandidaturen

- aanvaarding kandidaturen

- vaststelling examenprogramma en puntenverdeling

- nominatief aanduiden leden examencommissie

 

Publicatiedatum: 08/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 01 2019

 

Vaststelling procedure klachtenbehandeling

 

Motivering

Feiten en context

De OCMW-raad dient de procedure voor het behandelen van klachten vast te stellen;

 

Het voorstel van het vast bureau van 8 januari 2019;

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 2e lid, 13°;

 

Adviezen

Gunstig advies van het MAT van 20 november 2018;

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Beraadslaging

Het wordt ter stemming voorgelegd met de aanpassing dat er 2 keer per jaar een terugkoppeling naar de raad wordt voorzien.

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Enig artikel

De procedure voor de behandeling van klachten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 08/03/2019