Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 24 10 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bart Van Scharen, Lode Stevens, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Notulen vorige zitting - Goedkeuring
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging deontologische code - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het voorstel tot wijziging van de deontologische code voor mandatarissen ingediend door Gemeentebelangen en Groen ontvangen op 16 oktober 2019:

 

Voorstel aanwezigheid:

Om presentiegeld bedoeld in dit artikel te ontvangen dient een raadslid uit respect voor de gemeenteraad en collega’s raadsleden het grootste deel van de gemeenteraad bij te wonen en dus aan de stemmingen deel te nemen. Dit conform de deontologische code voor mandatarissen. Bij het onderdeel “onderlinge afspraken en omgang met vergaderingen” (vanaf artikel 26) maken we volgende toevoeging: “ raadsleden worden verwacht om bij de meerderheid van de te bespreken agendapunten aanwezig te zijn om aanspraak te kunnen maken op een presentievergoeding.”

 

Juridische gronden

Art. 75 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Argumentatie artikel 36.6 :

1.Een raadslid kan, met de beste wil aanwezig te willen zijn op de GR, te laat zijn omwille van verkeersproblemen of persoonlijke problemen. Alsook wegens persoonlijke problemen vroegtijdig de GR moeten verlaten.

2.De regel van 70% houdt geen rekening met de inhoud van de te behandelen punten. Na tien minuten kan 70% van de punten voorbij zijn hoewel de raad nog twee uur kan duren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

wijziging deontologische code
18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Rudy Roodhooft.
Enig artikel

Extra artikel toe te voegen bij “onderlinge afspraken en omgang met vergaderingen” (vanaf artikel 26):

“ raadsleden worden verwacht om deel te nemen aan de stemming en bij de meerderheid van de te bespreken agendapunten aanwezig te zijn om aanspraak te kunnen maken op een presentievergoeding.”

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement werd verdaagd in zitting van 25 september 2019.

Het alternatieve voorstel namens Gemeentebelangen en Groen:

 

Voorstel artikel 11

Motivatie:

In dit artikel wensen we een onderscheid te maken tussen “schriftelijke vragen” en “actualiteitsvragen”.

Schriftelijke vragen worden ten laatste drie dagen voor de GR overgemaakt aan de algemeen directeur. Deze vragen zullen behandeld worden op de gemeenteraad.

Actualiteitsvragen kunnen na behandeling van de agenda door de raadsleden gesteld worden. Bij deze vraagstelling wordt gewerkt met tijdsloten.

Vraagsteller: maximaal twee minuten

Tegenreactie schepen: maximaal twee minuten

Reactie vraagsteller: maximaal één minuut en maximaal één aanvullende vraag

Reactie andere fracties: mogen telkens één minuut reageren en maximaal één aansluitende vraag stellen

Tegenreactie schepen: maximaal één minuut reageren per vraag andere fracties

Vraagsteller: slotopmerking

 

Juridische gronden

Art. 75 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Deze manier van vraagstelling gebruikt men ook in het Vlaams parlement.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

De burgemeester stelt dat het voorstel zoals van toepassing in het Vlaams Parlement niet haalbaar is voor een bestuur als het onze.

 

Yves Staes stelt dat de mogelijkheid dient geboden te worden aan de raadsleden om alsnog mondelinge vragen te stellen tijdens de raad om op de actualiteit te kunnen inspelen.

 

Hierop stelt de burgemeester voor om beide voorstellen voor de wijziging van het huishoudelijk reglement te verdagen.

 

Besluit

Het voorstel om de behandeling van het punt te verdagen.
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd door de raad in zitting van 24 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht om de mogelijk tot het stellen van mondelinge vragen door de raadsleden te structureren zodat de leden van het vast bureau in de mogelijkheid gesteld worden het antwoord voor te bereiden. (artikel 11)

 

Tevens wordt er geoordeeld dat voor het bekomen van een zitpenning het raadslid ten minste aan de beraadslaging en/of de stemming van 75% van de punten dient deel te nemen. (artikel 36)

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2019 waarbij de behandeling van het punt verdaagd werd om de leden van de raad de mogelijkheid te geven een alternatief voorstel uit te werken en dit te bezorgen aan de algemeen directeur.

 

Er werd door de algemeen directeur geen alternatief voorstel ontvangen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Beraadslaging

In navolging van het vorig punt wordt er eveneens overgegaan tot stemming over de verdaging van het punt.

 

Besluit

Het voorstel om de behandeling van het punt te verdagen.
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De behandeling van het punt te verdagen.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarbij de rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd en latere wijzigingen.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

De representatieve vakbonden werden per e-mail in kennis gesteld van de geplande wijzigingen.

 

ACOD en CCOD hebben per e-mail bevestigd geen opmerkingen te hebben bij de voorgestelde wijzigingen van de rechtspositieregeling.

 

VSOA heeft niet gereageerd op de kennisgeving.

 

Argumentatie

Om de mogelijkheid te voorzien om personeel over te dragen of ter beschikking te stellen aan een andere juridische entiteit wordt er voorgesteld de modaliteiten hiervoor op te nemen in de rechtspositieregeling.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

RPR - Wijziging - Goedkeuring
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De gewijzigde rechtspositieregeling goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De Minder Mobielen Centrale (MMC) MiMoSa werd opgericht op 1 december 1997 door de OCMW ’s van Wommelgem en Borsbeek.

Het OCMW van Wijnegem is toegetreden tot het samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2001.

De mindermobielencentrale werkt volgens eenvormige regels die vastgesteld worden door Taxistop. De zetel van de centrale is sinds de aanvang van het project gevestigd op het OCMW van Wommelgem. Sinds maart 2015 is OCMW Boechout eveneens toegetreden tot het samenwerkingsverband.

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 maart 2015 betreffende de uitbreiding van de minder mobielen centrale waarbij onder andere gesteld werd dat ter ondersteuning van de werking een vrijwilliger kon aangesteld worden en deze vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding ten bedrage van het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag werd toegekend

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 betreffende de ondersteuning van een vrijwilliger voor een halve dag.

Aan de raad wordt gevraagd de ondersteuning van een vrijwilliger uit te breiden van een halve naar een hele dag en ook de mogelijkheid te voorzien om een vrijwilliger in te schakelen tijdens verlof periodes en ziekte van de dispatcher.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

Er is een aanzienlijke verhoging van het aantal aangevraagde ritten (en minder chauffeurs beschikbaar) waardoor afhandeling meer tijd in beslag neemt.

Vanwege de wijzigingen in het takenpakket van de dienst onthaal, is de volledige dispatching van de MMC voor een langere periode niet haalbaar.

 

Voor het vastleggen van de vergoeding dient verwezen te worden naar het van toepassing zijnde reglement.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

forfaitaire kostenvergoeding (55 halve dagen)

€ 954,53

forfaitaire kostenvergoeding (extra 55 halve dagen)

€ 954,53

kilometervergoeding (20km/dag - 55 dagen)

€ 363,00

kilometervergoeding (20km/dag - extra 55 dagen)

€ 363,00

Totaal

€ 2635,06

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:61320900 - Vrijwilligersvergoeding

beleidsitem:095902 - Minder Mobielen Centrale

actie:6/1/2/5 - Organiseren van een Minder Mobielen Centrale

voorzien:€ 0,00

beschikbaar:€ 0,00

 

Besluit

Ondersteuning MMC - Wijziging - Goedkeuring
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Met ingang van 28 oktober 2019 artikel 4 van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de uitbreiding werkingsgebied minder mobielen centrale als volgt te wijzigen:

 

Artikel 4

Aanvullend op de huidige werking van de minder mobielen centrale kan gedurende een dag per week een beroep gedaan worden op een vrijwilliger voor de dispatching.

Tijdens vakantieperiodes en ziektes van de dispatcher kan er eveneens beroep gedaan worden op vrijwilligers voor de dispatching.

De vrijwilliger ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding conform de modaliteiten bepaald in het reglement op de vergoeding van vrijwilligers.

Tijdens de maanden juli, augustus en september wordt onder andere voor de ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale beroep gedaan op een jobstudent.

 

Artikel 2

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel OCMW - Kennisneming

 

Kennisneming

Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de opmaak van het éénjarig meerjarenplan 2019 van het OCMW goed in de zitting van 19 december 2018.

 

Het vast bureau keurde de interne kredietaanpassing van het OCMW goed in de zitting van 8 oktober 2019.

 

 

Juridische gronden

Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de nadere voorwaarden voor interne kredietaanpassingen vast.

 

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen binnen de wettelijke grenzen, snel wijzigingen aan het budget kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit met betrekking tot het budget, wat de algemene werking van de gemeentelijke diensten ten goede komt.

 

 

Financiële weerslag

Ja - zie document in bijlage interne kredietaanpassing 2019/1 van het OCMW.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 24 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019)  éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2018 werd het éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW goedgekeurd.

 

Het vast bureau van 8 oktober 2019 bracht gunstig advies uit over de aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan van het OCMW.

 

Het is noodzakelijk om het éénjarig meerjarenplan 2019 aan te passen.

 

Juridische gronden

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

 

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Adviezen

Het MAT adviseerde het voorontwerp gunstig op 1 oktober 2019.

 

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen hebben als doel om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

 

Financiële weerslag

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.

 

Besluit

Aanpassing - Meerjarenplan OCMW - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Enig artikel

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2019