Gemeente Wommelgem

 

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Albertus Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marc Dierckx, Sieglinde Leenaards, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Goedkeuring gezamenlijk organogram

 

Motivering

Feiten en context

Op 18 mei 2017 keurde de gemeenteraad het huidige organogram van de gemeente goed.

Op 31 januari 2018 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het huidige organogram van het OCMW goed.

De financieel directeur werd van rechtswege aangesteld vanaf 23 april 2018.

De gemeenteraad heeft op 24 mei 2018 de algemeen directeur aangesteld.

Op 15 november 2018 verklaarde de gemeenteraad zich principieel akkoord om de passende functie ‘Afdelingshoofd Burger en Welzijn’ te voorzien in het gezamenlijk organogram van de gemeente en het OCMW en dit in uitvoering van artikel 598 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Deze gemeenteraadsbeslissing werd evenwel in zijn uitvoering geschorst bij beslissing dd. 21 januari 2019 van de provinciegouverneur. De gemeenteraad beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van zestig dagen het geschorste besluit in te trekken, te rechtvaardigen of aan te passen.

Vanaf 1 januari 2019 vormt de personeelsformatie geen verplicht instrument meer.

 

Het voorstel van het vast bureau van 14 januari 2019.

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 waarbij de behandeling van het punt verdaagd werd.

 

Juridische gronden

Artikel 161 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Adviezen

Het managementteam (MAT) heeft een positief advies gegeven op 6 november 2018.

Het onderhandelingscomité heeft een positief advies gegeven op 17 december 2018.

 

Argumentatie

Met het geïntegreerd managementteam werd de opmaak van een voorstel tot nieuwe organisatiestructuur stapsgewijs uitgebouwd waarbij de managementleden getracht hebben om deze oefening objectief, zonder naar mensen te kijken, en organisatiebreed, zonder enkel naar de eigen diensten te kijken, te maken.  Hierbij werden volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

1. Verschillende afdelingen en diensten hebben een één-op-één relatie met een bepaald levensdomein of specialisatie.  De samenleving is intussen echter sterk geëvolueerd en we moeten onze organisatie-indeling daar beter op afstemmen. De integratie en een doorgedreven clustering van diensten moeten de klant nog meer centraal plaatsen en de schotten tussen diensten wegnemen. Het doel is een integrale benadering waarbij we een brede visie per beleidsdomein implementeren.  

 

2. Meer autonomie en minder hiërarchie is een tendens dat in meer en meer organisaties opduikt.  Er wordt dan ook gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de huidige hiërarchische oriëntatie en anderzijds voldoende autonomie voor de medewerkers.  Een matrix-model, een combinatie van in eerste instantie een lijn-staforganisatie met onderliggend een projectorganisatie biedt hierop een antwoord.  

 

3. Op dit moment telt de gemeente en het OCMW  9 managementfuncties.  Door deze te verminderen, komen er niet alleen middelen vrij voor andere organisatienoden in functie van de beleidsdoelstellingen, maar kan er voor de resterende managementfuncties ook voluit ingezet worden op hun leidinggevende rol i.p.v. hun huidige rol als meewerkend diensthoofd.  Dit betekent ook dat er van leidinggevenden specifieke competenties verwacht worden die bij aanwerving, interne mobiliteit of bevordering moeten getoetst worden op basis van een psychotechnische toets.  

 

4. Het is belangrijk dat het aantal medewerkers die een leidinggevende aanstuurt, goed zit.  Een te kleine span of control, leidt tot een veelheid aan leidinggevenden, terwijl een te grote span of control zorgt voor te weinig aansturing en opvolging van medewerkers, met onderpresteren tot gevolg.  Als richting wordt vaak 7 rechtstreekse medewerkers naar voorgeschoven als ideale situatie.  Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren:

          Vaardigheden en capaciteiten van het personeel en van de leidinggevende;

          Complexiteit en diversiteit van uitgevoerde taken;

          Aanwezigheid van gestandaardiseerde procedures;

          De geavanceerdheid van het informatiesysteem van de organisatie;

          De geografische spreiding van diensten.

 

Rekeninghoudend met het voorgaande, dient elke inschaling op functieniveau bepaald te worden. Tevens kan de inschaling (basisschaal of hogere schaal) gedifferentieerd worden in functie van het aantal medewerkers die de afdeling of dienst bemannen. Als referentie kan genomen worden:

          Afdelingshoofd A4a-A4b: n-1; minimum 15 medewerkers;

          Diensthoofd A1a-A3a: n-2; minder dan 15 medewerkers;

          Diensthoofd B4-5: n-2; minimum 7 medewerkers;

          Diensthoofd B1-3: n-2; minder dan 7 medewerkers;

          C4-5 of D4-5: n-2 of n-3; minimaal 7 medewerkers.

 

In het MAT werd een grondige oefening gemaakt waarbij de huidige organisatiestructuur werd geanalyseerd en de verschillende diensten en producten rationeel werden geclusterd.  Op basis van deze oefening en op basis van de principes van span of control, thematische clustering en meer continuïteit wordt het volgende voorgesteld:

          3 robuuste clusters, Grondgebiedszaken, Vrije tijd en Samenleven en Burger en Welzijn onder coördinatie van een afdelingshoofd (A4);

          De ondersteunende diensten worden gegroepeerd in Interne Organisatie en Dienstverlening, elks met een verschillende invalshoek en onder coördinatie van een stafmedewerker (A1-3);

          Vastgestelde leemtes en tekorten worden in de mate van het mogelijke opgevuld;

          Een kader bieden voor een gestructureerde samenwerking en een efficiëntere personeelsinzet. 

 

Het bijgevoegde organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

 

Deze nieuwe organisatiestructuur dient zo snel mogelijk omgezet te worden naar de realiteit. Toch zal dit geleidelijk ingevuld dienen te worden:

          Een aantal inschalingen en een aantal functies kennen een uitdovend karakter;

          Medewerkers behouden hun functie maar kunnen, bij een dubbele functie, georiënteerd worden naar één functie. Dit zal steeds gebeuren na overleg;

          Functies die nog niet ingevuld zijn, worden eerst via interne mobiliteit en/of bevordering opgesteld, alvorens deze extern vacant te verklaren om de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie echt waar te maken. Dit zal steeds objectief gebeuren a.d.h.v. een selectieprocedure en dit in overeenstemming met de rechtspositieregeling;

          De openstaande functies worden bottum-down ingevuld zodat respectievelijk de afdelingshoofden en de diensthoofden betrokken kunnen worden bij de samenstelling van hun teams.

 

Om vlot te kunnen inspelen op de organisatienoden, maar ook om de raad voor maatschappelijk welzijn consequenter te informeren, wordt er in plaats van de personeelsformatie voorzien in een periodieke rapportage met:

          enerzijds een stand van zaken van de toekomstige geplande aanwervingen of personeelsbehoeften, op basis van de verwachte uitstroom van personeel en/of  op basis van de gemaakte beleidskeuzes in het bestuursakkoord en vertaald in de beleids- en beheerscyclus (BBC);

          anderzijds een overzicht van de huidige effectieve personeelsbezetting.

De aanwervingen dienen bovendien steeds te kaderen binnen de kredieten voorzien in de BBC en zal er nog steeds overlegd moeten worden met de vakorganisaties als het gaat om beleidskeuzes, zoals de keuze voor uitbreiding of inkrimping van een dienst, met de daaraan gekoppelde (geplande) personeelsinzet. De Wet Vakbondsstatuut van 19.12.1974 (inforumnr. 78067) blijft immers van toepassing.

 

Ondanks de schorsing van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 november 2018 houdende de passende functie ‘afdelingshoofd Burger en Welzijn’,  wordt dit punt toch ter goedkeuring voorgelegd mits:

Het nieuwe organogram is het resultaat van een uitgebreide voorbereiding en beoogt een nieuwe organisatiestructuur in te voeren. De wijzigingen zijn veel ruimer dan de vraag welke functie aan de uittredende OCMW-secretaris wordt aangeboden. Dit staat ook los van de vraag welke functie, deze van adjunct-algemeen directeur of een andere passende functie , aan de uittredende OCMW-secretaris wordt aangeboden. Indien de gemeenteraad zou beslissen dat dit de functie van adjunct- algemeen directeur wordt, dan kan deze functie mits een latere aanpassing nog aan het organogram worden toegevoegd.

In het organogram wordt aan de functies geen personele invulling gegeven. De goedkeuring van het organogram impliceert dus geenszins dat wordt beslist aan wie de functie van Afdelingshoofd Burger en Welzijn wordt toegewezen.

Zelfs indien met een latere beslissing de functie van Afdelingshoofd Burger en Welzijn niet aan de uittredende OCMW-secretaris wordt toegewezen als passende functie, dan nog heeft de organisatie behoefte aan deze nieuwe functie en de invulling ervan, weze het dan door iemand anders.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
2 onthoudingen: Jozef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Arikel 1

Het besluit om de personeelsformatie te vervangen door minstens een jaarlijkse rapportage aan de raad voor maatschappelijk welzijn, waarbij de aanwervingen steeds dienen te kaderen binnen de kredieten voorzien in de beleids- en beheerscyclus, goed te keuren.

 

Artikel 2

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Rapportage: personeelskader

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

 

Motivering

Feiten en context

           Goedkeuring gemeenschappelijk software-programma Boekhouding: OCMW-raad van 23 mei 2018;

           Algemeen directeur: Aanstelling gemeenteraad van 24 mei 2018 – In functie sedert 1 augustus 2018;

           Financieel directeur: Van rechtswege vanaf 23 april 2018 - Kennisneming Gemeenteraad van 24 mei 2018;

           Gezamenlijk Managementteam: Start op 17 augustus 2018;

           Gemeenschappelijk loonsecretariaat: OCMW-raad van 20 november 2018 en College van Burgemeester en Schepenen van 27 november 2018;

           Overgang naar publiek vakantiestelsel voor alle contractuelen: OCMW-raad van 20 november 2018;

           Goedkeuring geconsolideerd meerjarenplan 2019: Gemeenteraad van 20 december 2018;

           Goedkeuring gezamenlijke organisatiestructuur: Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en OCMW-raad van 24 januari 2019.

           Vanaf 1 januari 2019 zullen de meeste bepalingen van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur in werking treden, met nog ruimere mogelijkheden voor gemeente en OCMW om samen te werken op het vlak van personeel en organisatie.

           Het voorstel van het vast bureau van 14 januari 2019;

           De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 waarbij de behandeling van het punt verdaagd werd.

 

 

Juridische grond

Artikel 169 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

De gemeente en het OCMW zijn autonome besturen met specifieke opdrachten die zich tot de inwoners van Wommelgem richten. Het zijn formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen met eigen bevoegdheden, regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel.  Vanuit een behoorlijk bestuur en optimalisatie van de personeelsinzet beogen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te zetten teneinde een afstemming op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe klant.

 

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur voorziet dan ook dat op de ingeslagen weg verder moet worden gegaan, met een streven richting een maximale integratie van gemeente en OCMW en dit zowel op politiek als op ambtelijk vlak. Dit echter in eerste instantie met behoud van afzonderlijke identiteit en rechtspersoonlijkheid van gemeente en OCMW, met hun eigen politieke organen en personeel. Hierdoor zal de beheersovereenkomst ook na het Decreet Lokaal Bestuur een belangrijk instrument uitmaken om de gewenste samenwerking vorm te geven en mogelijk te maken.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De beheersovereenkomst betreffende de integratie van de diensten van gemeente en OCMW Wommelgem goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Punt bijlagen/links Beheersovereenkomst gemeente OCMW voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Leef- en zakgeld bewoners LOI

 

Motivering

Feiten en context

Op 15 januari 2019 gaf Fedasil de richtlijn door betreffende een indexering van de subsidies en van de richtbedragen leefgeld voor bewoners van de lokale opvanginitiatieven.  Deze zijn hetzelfde als voor 2018.

Er wordt door Fedasil geadviseerd om een bedrag van leef- en zakgeld te bepalen dat tussen het minimum- en maximumbedrag ligt, met als doel uniformiteit tussen de verschillende LOI ’s te bekomen.  In 2018 werd het minimumbedrag gehanteerd.

Bovenop het wekelijks leef- en zakgeld ontvangen bewoners van het LOI kleding- en ontspanningsgeld om hun persoonlijke uitgaven te kunnen bekostigen.  In 2018 ontvingen de bewoners voor kleding- en ontspanningsgeld respectievelijk € 50 per kwartaal en € 8 per maand.

Vanuit Fedasil is er een verplichte afbouw geweest van het LOI, met name de plaatsen voor alleenstaande volwassenen mannen werden afgebouwd van 6 naar 3.  Tijdens het Vast Bureau van 27 augustus 2018 werd beslist, om een aanvraag in te dienen om deze plekken om te vormen naar een gezinsplek voor 3 personen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur

 

Argumentatie

Het is aangewezen om aan de bewoners van het LOI een wekelijks bedrag toe te kennen waarmee zij hun persoonlijke uitgaven kunnen bekostigen. De minimumbedragen vooropgesteld door Fedasil bleken tot op heden  voldoende te zijn, als zij bovenop het wekelijks leef- en zakgeld, kleding- en ontspanningsgeld ontvangen (resp. € 50 per kwartaal en € 8 per maand).

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Wekelijks leef- en zekgeld

€ 7124,00

Maandelijks geld,voor vrijetijdskosten

€ 288

Geld voor kledingskosten per kwartaal

€ 600,00

 

€8012

 

Berekening voor volwassene gezinshoofd, andere volwassene in gezinsverband en kind < 3 jaar:

wekelijks leef- en zakgeld:(€61 + €45 + €31)*52

maandelijks zakgeld voor vrijetijdskosten:(€8*3)*12

zakgeld voor kledingskosten per kwartaal:(€50*3)*4

 

De uitgave voor het wekelijks leef- en zakgeld is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:64825000 - Leefgeld LOI

beleidsitem:090300 - Lokale opvanginitiatieven voor                                                                                                   asielzoekers

actie:6/1/1/2 - Opvangen van asielzoekers

voorzien:€ 20.000,00

beschikbaar:€ 19.041,00

 

De uitgave voor het geld voor kledingskosten per kwartaal is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:64825500 - Kledingkosten LOI

beleidsitem:090300 - Lokale opvanginitiatieven voor                                                                                                   asielzoekers

actie:6/1/1/2 - Opvangen van asielzoekers

voorzien:€ 1.500,00

beschikbaar:€ 1.500,00

 

De uitgave voor het maandelijks geld voor vrijetijdskosten is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:64825600 - Kosten vrije tijd LOI

beleidsitem:090300 - Lokale opvanginitiatieven voor                                                                                                  asielzoekers

actie:6/1/1/2 - Opvangen van asielzoekers

voorzien:€ 2.000,00

beschikbaar:€ 1.944,00

 

De ontvangsten (subsidies) hiervoor zullen ingeboekt worden op:

budget:2019

algemene rekening:74055000 - Lokaal Opvang Initiatief                                                                                                   (aandeel staat)

beleidsitem:090300 - Lokale opvanginitiatieven voor                                                                                                  asielzoekers

actie:6/1/1/2 - Opvangen van asielzoekers

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
Enig artikel

Het wekelijks leef- en zakgeld in de materiële opvang in het lokaal opvanginitiatief Wommelgem wordt gelijkgesteld met het geïndexeerd minimumbedrag vooropgesteld door Fedasil.  Daarenboven ontvangt elke bewoner €8 per maand voor ontspanning en €50 per kwartaal voor kledij. 

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

INTERCOMMUNALES: Aanduiden vertegenwoordigers, plaatsvervangers, kandidaat-bestuurders

 

Motivering

Feiten en context

Het OCMW is deelnemer van vennootschappen of intercommunale verenigingen. Het OCMW kan zich laten vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vennootschappen of intercommunale verenigingen om de belangen van het OCMW te behartigen. Hiervoor dient een vertegenwoordiger aangeduid te worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Deze persoon dient gerechtigd te zijn om namens het OCMW alle akten en documenten met betrekking tot vermelde algemene vergaderingen te onderschrijven.

De RMW duidt tevens een plaatsvervanger aan voor het geval de vertegenwoordiger verhinderd is.

Voor Igean Milieu & veiligheid en Kina dient tevens een kandidaat-bestuurder aangeduid te worden.

Deze aanduiding is geldig voor de gehele legislatuur 2019-2024.

 

Juridische gronden

De statuten van de vennootschappen of de intercommunale verenigingen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 8 stemmen tegen;
Enig artikel

Bij geheime stemming tot het aanduiden van:

 

1. vertegenwoordiger

2. plaatsvervanger

3. kandidaat-bestuurder

 

IGEAN Dienstverlening (Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen)

1. Lode Stevens

2. Dirk Somers

 

IGEAN Dienstverlening: Beleidsgroep energie

1. Ludo Neyens

2. Lode Stevens

 

IGEAN Milieu & Veiligheid

1. Dirk Somers

2. Kelly Joris

3. Frank Gys

 

IGEAN Adviesraad Veiligheid

1. Lise Poelemans

 

CIPAL(De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar vennoten.)

1. Ann Theys

2. Hilde Berckmans

 

CIPAL Aviescomité

1. Sieglinde Leenaards

2. Ann Gillis

 

IVLW MIDDEN(Lokaal woonbeleid)

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

 

VVSG(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

1. Ludo Neyens

2. Lode Stevens

 

ETHIAS (Verzekeringsmaatschappij)

1. Eric Willems

2. Ann Gillis

 

KINA (samenwerking en bundeling van kennis en informatie voor aangesloten OCMW's)

1. Vera Govaerts

2. Sieglinde Leenaards

en

1. Dirk Somers

2. Kelly Joris

3. Kelly Joris

 

SVK HET SAS(Sociaal Verhuurkantoor)

1. Kelly Joris

2. Dirk Somers

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Aanduiden vertegenwoordiger - LAC Water & LAC Elektriciteit

 

Motivering

Feiten en context

 

De Lokale Advies Commissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees.

 

Hiervoor moeten strikte procedures gevolgd worden en er mag slechts afgesloten worden in 3 gevallen: bij gevaar, bij fraude of bij klaarblijkelijke onwil. Gevaar en fraude zijn duidelijk. Het is moeilijker uit te maken wanneer er van "klaarblijkelijke onwil" sprake is. Daarom wordt de LAC in de schoot van het OCMW georganiseerd.

 

Het is de leverancier die vraagt om te mogen afsluiten en het OCMW doet een onafhankelijk onderzoek om uit te maken of de abonnee niet wil of niet kan betalen en of er hulp kan en moet geboden worden. Of dat afsluiting gerechtvaardigd is.

 

Er wordt in elk geval steeds onderzocht of afsluiting kan vermeden worden.

 

Abonnees met betalingsachterstand wiens dossier wordt voorgebracht op de Lokale Adviescommissie krijgen via brief een uitnodiging om  persoonlijk hun situatie te komen bespreken tijdens de zitting, die plaatsvindt op het OCMW.

 

Voorafgaandelijk worden zij ook gecontacteerd door een maatschappelijk werker, die samen met hen een oplossing zoekt voor het gestelde probleem.

 

SAMENSTELLING

 

De lokale adviescommissie wordt voorgezeten door het hoofd van de sociale dienst van het OCMW Wommelgem, Kathleen Everaert.

 

Secretaris van de lokale adviescommissie is maatschappelijk werker Inge Ceulemans.

Over de afvaardiging

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 87 en 90

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 8 stemmen tegen;
Enig artikel

Voor de Lokale Advies Commissie wordt, bij geheime stemming, een vertegenwoordiger aangeduid:

1. LAC Water: Steven Goorden

2. LAC Elektriciteit: Steven Goorden

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

Relevante voorgeschiedenis

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IGEAN dienstverlening.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.

 

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15§2 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3. de jongste kandidaat.

 

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

 

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur. 

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening aangeduid.

 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers.

Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

16 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
5 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Mariyam Safi en Yve Staes.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur:

 

gemeenten

regio

grootte

naam

M/V

Aartselaar

zuid

middel

Eddy Vermoesen

M

Boom

zuid

middel

Ann De Smedt

V

 

 

 

Jeroen Baert (*)

M

Brasschaat

noord

groot

Goele Fonteyn

V

Hemiksem

zuid

klein

Jenne Meyvis

M

Hove

zuid

klein

Koen Volckaerts

M

Kontich

zuid

groot

Cindy Vanbaeden

V

Malle

noord

middel

Harry Hendrickx

M

 

 

 

Sanne Van Looy (*)

V

Niel

zuid

klein

Bart Van der Velde

M

Ranst

midden

middel

Johan De Ryck

M

Schelle

zuid

klein

Vera Goris

V

Schilde

midden

middel

Dirk Bauwens

M

Schoten

midden

groot

Walter Brat

M

Stabroek

noord

middel

Rik Frans

M

Wuustwezel

noord

groot

Dieter Wouters

M

Zwijndrecht

zuid

middel

Ann Van Damme

V

(*) na 3 jaar

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

Relevante voorgeschiedenis

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 18 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.

 

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

 

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur. 

 

Besluitvorming

De raad van bestuur van 5.12.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u met als enige agendapunt het benoemen van de leden van de raad van bestuur.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6.02.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 aan alle deelnemers bezorgd.

De documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.

 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Voorafgaande bespreking en adviezen

Mail van IGEAN van 15.01.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester met uitgebreide informatie over de aanduiding van vertegenwoordigers.

Mail van IGEAN van 6.02.2019 aan de algemeen directeur en aan de burgemeester voor de aanduiding van de leden van de raad van bestuur.

 

Bijkomende bespreking

/

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

16 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
5 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Mariyam Safi en Yve Staes.
Artikel 1

De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur:

 

gemeenten

regio

grootte

naam

M/V

Antwerpen

A'pen

groot

Carl Geeraerts

M

Boechout

zuid

middel

Dirk Crollet

M

Borsbeek

midden

klein

Kristof Van de Velde

M

Brecht

noord

groot

Eline Peeters

V

Edegem

zuid

groot

Sofie De Leeuw

V

Essen

noord

middel

Brigitte Quick

V

Kalmthout

noord

middel

Maarten De Bock

M

Kapellen

noord

groot

Koen Helsen

M

Lint

zuid

klein

Harry Debrabandere

M

Mortsel

midden

groot

Erik Broeckx

M

Rumst

zuid

middel

Benjamin De Roeck

M

Wijnegem

midden

klein

Ivo Wynants

M

Wommelgem

midden

klein

Frank Gys

M

Zandhoven

midden

klein

Maria Van Rompaey

V

Zoersel

midden

groot

Liesbeth Verstreken

V

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.03.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 22 maart 2019

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:

1. Benoeming leden van de raad van bestuur

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling rangorde

3. Goedkeuring van het verslag, staan de de vergadering

 

De toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

Het raadsbesluit van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB"), in het bijzonder artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De statuten van Cipal.

 

Argumentatie

Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald art. 445  bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”).

Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt;

Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd;

 

De in house-exceptie o.m. houdt in dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.

 

Het voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:

Dries Wim, burgemeester Genk

Eens Karolien, schepen Tessenderlo

Fourie Lore, schepen Landen

Geypen Greet, schepen Mechelen

Iacopucci Pietro, schepen Waregem

Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar

Mannaert Dieter, schepen Dendermonde

Matheï Steven, burgemeester Peer

Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg

Paredaens Koen, schepen Zoersel

Stijnen Francis, schepen Turnhout

Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal

Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem

Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem

Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

 

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;

 

Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur;

 

 

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

16 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Albertus Peeters, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
5 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Mariyam Safi en Yve Staes.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De  raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed.

 

Artikel 3

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 4

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Notulen Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Jaarrekening OCMW 2018

 

Motivering

Juridische gronden

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 172, 173 en 174, §1.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam van 12 februari 2019 over de jaarrekening 2018 van het OCMW.

 

Gunstig advies van het vast bureau van 11 februari 2019 over de jaarrekening 2018 van het OCMW.

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2018 vast.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, Jan Herthogs, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft en Hilde Berckmans.
2 onthoudingen: Albertus Peeters en Bart Van Scharen.
Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2018 van het OCMW vast met volgende resultaten:

 

Resultaat op kasbasis:      € 582.865,-

Autofinancieringsmarge:   €   15.071,-

 

Publicatiedatum: 25/03/2019