Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 23 05 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Mariyam Safi, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

Vanaf punt 2 vervoegt Bert Peeters, raadslid de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 23 05 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 23 05 2019

 

Voorlopige zorgraad eerstelijnszone Antwerpen-Oost: kandidatuurstelling

 

Motivering

Feiten en context

De eerstelijnszones werden in 2017-2018 opgericht en dit in navolging van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 waarin een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking van de eerste lijn werd opgenomen.

De eerstelijnszone staat in voor de inhoudelijke afstemming tussen welzijn en gezondheid, de samenwerking tussen lokale besturen en de actoren uit de welzijns- en gezondheidssector en de ondersteuning bij de geïntegreerde zorgplanning. Lokale besturen en zorgaanbieders werken samen en nemen de verantwoordelijkheid op voor de bevolking in de eerstelijnszone: lokale behoeften worden in kaart gebracht en het aanbod wordt hierop afgestemd.

De gemeenteraad van 21 december 2017 keurde de toetreding tot de eerstelijnszone Antwerpen-Oost goed.

Op 29 april 2019 werd de oproep tot kandidatuurstelling voor de voorlopige zorgraad ontvangen.

Op 11 juni 2019 zullen de kandidaturen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het veranderforum waarin alle eerstelijnshulpverleners van Antwerpen-Oost op uitgenodigd zijn.

 

Juridische gronden

Decreet over het Lokaal Bestuur

Decreet Lokaal Sociaal Beleid

 

Argumentatie

Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Via het vernieuwde eerstelijnsdecreet dat momenteel in opmaak is, zal de Vlaamse Regering zorgraden erkennen en subsidiëren en hun werkgebied bepalen. Ondertussen werden de werkgebieden van de toekomstige zorgraden afgebakend en werden volgende prioritaire doelstellingen vooropgesteld:

          De organisatie binnen hun eerstelijnszone van de afstemming tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.

          Het stimuleren van de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones.

          Het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen.

          Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen.

          Het aanleveren van gegevens aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de Sociale Kaart.

          Het volgens de richtlijnen oprichten en samenstellen van voorlopige zorgraden met een diverse en pluralistische samenstelling met het oog op het indienen van een formeel erkenningsdossier tegen 31 december 2019.

 

In de oproep voor de vorming van eerstelijnszones werden verplichte partners gedefinieerd:

          de lokale besturen en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

          de groep van medische en paramedische beroepen met o.m. huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, psychologen, podologen, vroedvrouwen,…

          de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg

          de diensten oppashulp

          de lokale dienstencentra

          de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

          de centra voor algemeen welzijnswerk

          de woonzorgcentra, inclusief dagverzorgingscentra en kortverblijf

          de Huizen van het Kind

          de partners actief in de functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - de eerstelijnspsychologische functies

          de (erkende) verenigingen van gebruikers/personen met een zorg- en ondersteuningsnood en mantelzorgers/vrijwilligers

Dezelfde lijst van verplichte partners is de basis voor de samenstelling van de voorlopige zorgraad, ingedeeld in een aantal clusters, met aantal voor een evenwaardige vertegenwoordiging, plaats voor optionele partners en hanteerbare groepsgrootte:

 

Lokale besturen zetelen in de voorlopige zorgraad vanuit hun regiefunctie zoals bepaald in het decreet lokaal sociaal beleid. Dit betekent dat het lokaal bestuur zetelt als lokaal bestuur, als regisseur van het lokaal sociaal beleid. De openbare zorgvoorzieningen kunnen net zoals de private voorzieningen zetelen als vertegenwoordiger voor de woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, lokale dienstencentra, … via de cluster welzijn. De vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen is een autonome beslissing van de lokale besturen. Dit kan zowel een ambtenaar of een mandataris zijn. Het verdient aanbeveling dat lokale besturen in hun vertegenwoordiging ook rekening houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat linken kunnen gelegd worden naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs, vrije tijd.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Politieke afvaardiging
aangenomen na geheime stemming: 19 stemmen voor; 2 stemmen blanco;
 

Ambtelijke afvaardiging
aangenomen na geheime stemming: 20 stemmen voor; 1 stem blanco;
Artikel 1

Kelly Joris, schepen OCMW en sociale zaken, voor te dragen als kandidaat voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Antwerpen-Oost.

 

Artikel 2

Marijke Deroover, algemeen directeur, met als plaatsvervanger Sofie Verrelst, stafmedewerker, voor te dragen als kandidaat voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Antwerpen-Oost.

 

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 23 05 2019

 

Intercommunales: Alg.verg. - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 27 juni 2019

 

Motivering

Feiten en context

De oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met volgende agendapunten:

1.Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2.Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de                             enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3.Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,                             afgesloten op 31 december 2018

4.Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de                             geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5.Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,               afgesloten op 31 december 2018

6.Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de                             uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7.Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8.Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur

9.Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het                             ondernemingsplan 2019-2024

10.Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met               Raadgevende Stem in afdalende volgorde

11.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze ALgemene Vergadering .

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Het raadsbesluit dd.28 februari 2019 inzake de aanduiding van Ann Theys, schepen, als vertegenwoordiger en Hilde Berckmans, voorzitter gemeenteraad, als plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van Cipal.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB"), in het bijzonder artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van Cipal.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-mail dd. 13 mei 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op deze Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 23 05 2019

 

ICT: ICT-diensten Stad Brugge - Toetreding aankoopcentrale

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad van de Stad Brugge gaf op 24 april 2018 zijn goedkeuring om met een raamcontract (thans aankoopcentrale) de markt te bevragen via een mededingingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met Europese publicatie:

          Perceel 1 : Desktop hardware

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 2 : Software

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 3 : Consultancy systeemondersteuning infrastructuur

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 4 : Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 5 : Switching

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 6 : Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 7 : Glasvezel

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 8 : Servers en Storage

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 9 : GIS

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 10 : Draadloze netwerken

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen

°         Looptijd: 3 jaar met 3x verlenging van 1 jaar

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters

°         Looptijd: 5 jaar met één verlenging van 1 jaar

 

De beslissing van de stad Brugge van 11 juni 2018 waarbij het technisch bestek “ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten, voor drie jaar en driemaal met één jaar verlengbaar” goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepen.

 

De beslissing van de stad Brugge waarbij voornoemde opdracht gegund wordt aan:

          Perceel 1 : Desktop hardware, college dd. 19/11/2018

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 2 : Software, college dd. 19/11/2018

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 3 : Consultancy systeemondersteuning infrastructuur, college dd. 11/02/2019

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 4 : Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning, college dd. 19/11/2018

°         Cronos nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich

          Perceel 5 : Switching, college dd. 18/02/2019

°         Nextel nv, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem

          Perceel 6 : Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning, college dd. 18/02/2019

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 7 : Glasvezel, college dd. 18/12/2018

°         Fabricom nv, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen

          Perceel 8 : Servers en Storage, college dd. 11/02/2019

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 9 : GIS, college dd. 11/02/2019

°         GIM nv, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven

          Perceel 10 : Draadloze netwerken, college dd. 18/02/2019

°         Bryggia, Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen, college dd. 19/11/2018

°         Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters, college dd. 10/12/2018

°         Ricoh Belgium NV, Medialaan 28a, 1800 Vilvoorde

 

Juridische gronden

Art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 2, 6°- 8° en 47 aangaande de aankoopcentrales.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht.

 

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van één of meer raamovereenkomsten via de aankoopcentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens de wetgeving op de overheidsopdrachten vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

 

Als gevolg van de plaatsing van bovenvermelde percelen, werd door de stad Brugge voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één dienstverlener gesloten, waarbij de stad Brugge telkens optreedt als aankoopcentrale.

 

De Stad Brugge treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale. Dit betekent dat de Stad Brugge de opdracht gunt m.b.t. de leveringen die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. De stad zelf komt niet tussen in het aankoopproces tussen de weerhouden leveranciers en de andere aanbestedende entiteiten; het is een één op één relatie.

 

Omwille van het schaalvoordeel en om een betere positie in de markt in te nemen, werd beslist om samen te werken met een aantal openbare besturen/organisaties. Dit houdt in dat elke deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst hun eigen bestellingen kan plaatsen en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden.

 

De Stad Brugge treedt op als aankoopcentrale voor een diversiteit aan entiteiten die ook gebonden zijn aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, nl.:

          Vlaamse steden, gemeenten en haar vzw’s, AGB’s, parkeerbedrijven, cultuurcentra en scholen;

          Vlaamse OCMW ’s en Zorgverenigingen;

          Vlaamse Politiezones;

          Vlaamse Brandweerzones;

          Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen;

          Vlaamse openbare instellingen en agentschappen (al dan niet verzelfstandigde entiteiten);

          Federale openbare instellingen;

          Vlaamse provinciale organisaties;

          Overige aan bovenstaande gerelateerd organisaties;

          Een aantal uitzonderingen die (afnemer zijn van het huidige contract en ook) nominatief vermeld worden in de lijst in bijlage.

 

Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van deze door de aankoopcentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:

          de in deze raamovereenkomst(en) voorziene ICT-diensten voldoen aan de behoefte van het OCMW;

          het OCMW moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en geld betekent;

          de stad Brugge beschikt over de noodzakelijke know-how en/of technische expertise inzake ICT-diensten.

 

Het OCMW is niet verplicht tot afname van diensten;

 

Het OCMW heeft de vrije keuze om de percelen 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 en/of 5 en/of 6 en/of 7 en/of 8 en/of 9 en/of 10 en/of 11 en/of 12 van voornoemde opdracht af te nemen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

 

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Aankoop “audiovisuele oplossingen”

€ 30.000,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2019

algemene rekening: 61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem: 011901 - ICT

actie: 1/2/4/1 - Beheren van bestaande informaticatoepassingen

actie: 1/2/4/10 - Uitbreiden van de bestaande informaticatoepassingen (nieuwe software)

voorzien: € 316.000,00

beschikbaar: € 41.593,83

 

Deze uitgave zal ingeboekt worden op:

budget: 2019

algemene rekening: 61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem: 010000 - Politieke organen

actie: 1/2/4/15 - Uitbreiden/vervangen van de bestaande informaticamaterieel

voorzien: € 0,00

beschikbaar: € 0,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bert Peeters.
Artikel 1

Beroep te doen op de aankoopcentrale van de stad Brugge voor afname van ICT-diensten, aangeboden via de Raamovereenkomst, gesloten voor de volgende percelen (percelen waarvan de gemeente wenst af te nemen):

          Perceel 1 : Desktop hardware

          Perceel 7 : Glasvezel

          Perceel 10 : Draadloze netwerken

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters

 

Artikel 2

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering.

 

Artikel 3

De nodige budgetten te verschuiven in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 01/07/2019