Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 25 04 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Peter Wouters, raadslid;

Afwezig:

Mariyam Safi, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2019.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

21 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Deontologische code

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 12 februari 2019

 

Argumentatie

Het decreet over het lokaal bestuur beoogt een verregaande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten.

 

Om tot uniformiteit te komen dient de deontologische code voor de personeelsleden op mekaar afgestemd te worden.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De deontologische code voor het personeel van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Punt bijlagen/links deontologische code personeel voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 26 maart 2019

 

Het éénparig akkoord afgesloten met de vakorganisaties op 16 april 2019

 

Argumentatie

Het decreet over het lokaal bestuur beoogt een verregaande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten.

 

Om tot uniformiteit te komen dient het arbeidsreglement voor de personeelsleden op mekaar afgestemd te worden.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

 

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

Het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 26 maart 2019

 

Het éénparig akkoord afgesloten met de vakorganisaties op 16 april 2019

 

Argumentatie

Het decreet over het lokaal bestuur beoogt een verregaande integratie van de gemeente- en OCMW-diensten.

 

Om tot uniformiteit te komen dienen de rechtspositieregelingen voor de personeelsleden op mekaar afgestemd te worden.

 

Tevens dient de rechtspositieregeling voor de bijzondere diensten vastgesteld te worden.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget (gemeente)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven hospitalisatieverzekering (na aanpassingen)

€ 15.000,00

 

Deze uitgave is niet voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62211000 - Hospitalisatieverzekering statutairen

62214000 - Hospitalisatieverzekering contractuelen

          beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

          actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het
lokaal bestuur

          voorzien:€ 0,00

          beschikbaar:€ 0,00

 

Exploitatiebudget (OCMW)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven hospitalisatieverzekering (na aanpassingen)

€ 10.000,00

 

Deze uitgave is gedeeltelijk voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:62211000 - Hospitalisatieverzekering statutairen

62214000 - Hospitalisatieverzekering contractuelen

          beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

          actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het
lokaal bestuur

          voorzien:€ 5.000,00

          beschikbaar:€ 5.000,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De gewijzigde rechtspositieregeling en de afwijkende bepalingen voor de bijzondere diensten van het OCMW inclusief de bijlagen II (salarisschalen) en IIIa (aanwervingsvoorwaarden) goed te keuren.

 

Artikel 2

De nodige budgetten zullen voorzien worden in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling voorstel.pdf
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Sociale dienst

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur trad in werking op 1 januari 2019.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2011 waarbij laatst de modaliteiten van de sociale dienst voor het OCMW-personeel werden vastgesteld gewijzigd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 september 2016.

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam van 26 maart 2019.

 

Argumentatie

Vermits het lokaal bestuur een collectieve hospitalisatieverzekering dient af te sluiten voor de personeelsleden is het noodzakelijk de modaliteiten van de sociale dienst te herbekijken.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget (gemeente)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven sociale dienst (na aanpassingen)

€ 26.250,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:62210000 - Medische kosten statutairen

62240000 - Medische kosten contractuelen

62270000 - Medische kosten onderwijzend personeel

beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het

lokaal bestuur

voorzien:€ 27.000,00

beschikbaar:€ 27.000,00

 

Exploitatiebudget (OCMW)

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Geraamde uitgaven sociale dienst (na aanpassingen)

€ 9.250,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2019

algemene rekening:62210000 - Medische kosten statutairen

62240000 - Medische kosten contractuelen

62270000 - Medische kosten onderwijzend personeel

beleidsitem:019000 - Overig algemeen bestuur

actie:5/1/5/1 - Beheren van de personeelsuitgaven van het

lokaal bestuur

voorzien:€ 9.500,00

beschikbaar:€ 9.500,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2011 waarbij laatst de modaliteiten van de sociale dienst voor het OCMW-personeel werden vastgesteld gewijzigd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 september 2016 met ingang van 1 januari 2020 op te heffen.

 

Artikel 2

Het hierbijgevoegde reglement op de sociale dienst goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Motivering

Feiten en context

Mortsel is de beherende gemeente van Zora wijk-werken. De vereniging moet kostendekkend werken. De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de eventuele coördinatiekost en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt.

De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor o.m. de voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid, van de vereniging.

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld. Het Beheerscomité van

13 december 2018 heeft de voorliggende begroting voor 2019 vastgesteld.

Specifiek geldt voor de begroting 2019: Het weze duidelijk dat de inbreng van de gemeentelijke PWA’s geen recurrente ontvangst is. Het gebudgetteerd positief resultaat van 73.330 euro dient dan ook in dit licht bekeken te worden. Zonder deze eenmalige ontvangst bedraagt het gebudgetteerd positief resultaat in 2019, 16.030 euro.

In 2019 zal bekeken worden hoe de middelen van de PWA vereffeningen ingezet gaan worden.

 

Juridische gronden

Artikel 13 tot 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht.

 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder).

Overeenkomst met statutaire draagkracht mbt Zora Wijk-werken:

"Artikel 17: Budget en Jaarrekening

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld."

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag op de begroting van het eigen bestuur aangezien de interlokale vereniging wordt verondersteld break even te draaien met de inkomsten uit de eigen activiteiten. De prijs per wijk-werkcheque werd zo bepaald dat de inkomsten hieruit ruim moeten volstaan om de werking uit te bouwen.

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de begroting 2019 van de interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Forfaitaire vergoeding voor vrijwilligerswerk

 

Motivering

Feiten en context

Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 maart 2015 waarbij werd beslist om aanvullend op de huidige werking er een beroep kan gedaan worden op een vrijwilliger voor de dispatching . Dat de vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding ontvangt ten bedrage van het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag.

 

Het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2016 waarbij het reglement op de vergoeding van vrijwilligers werd goedgekeurd.

 

Vanaf 1 januari 2019 mag bovenop de forfaitaire kostenvergoeding ook een beperkte kilometervergoeding tot 2000 km per jaar toegekend worden.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 en latere wijzigingen

 

Het Vlaams decreet vrijwilligerswerk van 3 april 2009

 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht de vergoeding van de vrijwilligers voor medewerkers aan initiatieven van het OCMW en de gemeente op elkaar af te stemmen.

 

De vrijwilliger voor de MMC is niet steeds woonachtig in Wommelgem mits het werkgebied van de MMC groter is. De vrijwilliger voor de dispatching dient zich telkens te verplaatsen naar de zetel van de centrale in het OCMW Wommelgem waardoor het toekennen van een verplaatsingsvergoeding te verantwoorden is.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig Artikel

Het reglement op de forfaitaire vergoeding voor vrijwilligerswerk als volgt vast te stellen:

 

Forfaitaire vergoeding voor vrijwilligers

Artikel 1

Bij de vaststelling van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan initiatieven van het OCMW wordt een onderscheid gemaakt tussen gevormd / niet-gevormd en opdracht per halve dag / hele dag.

-Gevormd: personen die minstens een attest van basisvorming kunnen voorleggen of die een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een didactische, pedagogische of technische opleiding hebben genoten (of gelijkaardig volgens de aard en vereisten van het vrijwilligerswerk).

-Niet-gevormd: personen die geen attest of bewijs van vorming kunnen voorleggen, afhankelijk van de aard van het vrijwilligerswerk.

-Halve dag activiteit: opdracht die 4 uur of minder per dag behelst.

-Hele dag activiteit: opdracht die meer dan 4 uur per dag behelst.

 

Artikel 2

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor medewerkers aan initiatieven van het OCMW met ingang van 29 april 2019 vast te stellen als volgt:

1) activiteit ganse dag / gevormd: een vergoeding die overeenstemt met het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastgestelde geïndexeerde maximumbedrag per dag,

2) activiteit halve dag / gevormd: een vergoeding van 55% van het bedrag vastgesteld in

sub 1,

3) activiteit ganse dag / niet-gevormd: een vergoeding van 65% van het bedrag vastgesteld in sub 1,

4) activiteit halve dag / niet-gevormd: een vergoeding van 40% van het bedrag vastgesteld in sub 1.

 

Artikel 3

De bedragen berekend volgens bovenstaande percentages worden afgerond naar een hogere eenheid met 2 decimalen.

 

Artikel 4

Indien de vrijwilliger voor de dispatch van de Minder Mobiele Centrale niet in Wommelgem woont, wordt aanvullend op de forfaitaire kostenvergoeding ten bedrage van het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag de effectieve vervoerskosten (maximum 2000 keer het bedrag van de kilometervergoeding voor de wagen) terugbetaald.

 

Artikel 5

Het inschakelen van vrijwilligers kan enkel gebeuren mits de toelating van het vast bureau.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale Wijziging

 

Motivering

Voorgeschiedenis

De Minder Mobielen Centrale (MMC) MiMoSa werd opgericht op 1 december 1997 door de OCMW’s van Wommelgem en Borsbeek.

Het OCMW van Wijnegem is toegetreden tot het samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2001.

De mindermobielencentrale werkt volgens eenvormige regels die vastgesteld worden door Taxistop.

De zetel van de centrale is sinds de aanvang van het project gevestigd op het OCMW van Wommelgem.

Sinds maart 2015 is OCMW Boechout eveneens toegetreden tot het samenwerkingsverband.

 

Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 maart 2015 betreffende de uitbreiding van de minder mobielen centrale waarbij onder andere gesteld werd dat ter ondersteuning van de werking een vrijwilliger kon aangesteld worden en deze vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding ten bedrage van het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag werd toegekend

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

De vrijwilliger geeft gedurende een halve dag per week ondersteuning aan de werking van de minder mobielen centrale, met uitzondering van de maanden juli, augustus en september wanneer er beroep gedaan wordt op een jobstudent.

 

Voor het vastleggen van de vergoeding dient verwezen te worden naar het van toepassing zijnde reglement.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

 

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

forfaitaire kostenvergoeding (55 halve dagen)

€ 954,53

kilometervergoeding (20km/dag - 55 dagen)

€ 363,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

          budget:2019

          algemene rekening:61320900 - Vrijwilligersvergoeding

          beleidsitem:095902 - Minder Mobielen Centrale

          actie:6/1/2/5 - Organiseren van een Minder Mobielen Centrale

          voorzien:€ 0,00

          beschikbaar:€ 0,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

Met ingang van 29 april 2019 artikel 4 van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de uitbreiding werkingsgebied minder mobielen centrale als volgt te wijzigen:

Artikel 4

Aanvullend op de huidige werking van de minder mobielen centrale kan, met uitzondering van de maanden juli, augustus en september, gedurende een halve dag per week een beroep gedaan worden op een vrijwilliger voor de dispatching .

De vrijwilliger ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding conform de modaliteiten bepaald in het reglement op de vergoeding van vrijwilligers.

Tijdens de maanden juli, augustus en september wordt onder andere voor de ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale beroep gedaan op een jobstudent.

 

Artikel 2

De nodige budgetten te voorzien worden in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 04 2019

 

ICT: Telecommunicatiediensten Vlaamse overheid - Toetreding aankoopcentrale

 

Motivering

Feiten en context

De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 percelen:

          Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

          Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,

          Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en "Internet of Things"),

          Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);

 

Het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt:

          Punt 4.1: De Raamovereenkomst wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd “Het Bestuur”. De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:

°         enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);

°         anderzijds ook als aankoopcentrale in de zin van de artikelen 2, 6°- 8° en 47 van de wet overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016 voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten, welke bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te volgen.

          Punt 4.2: het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of Project.

°         In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen.

          Punt 6: De Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Dienstenpakketten.

°         Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die door het Bestuur of een Klant in gebruik wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur of de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een) alternatieve operator(en)/dienstverleners.

°         Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3) maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteitverhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.

          Punt 16.6: Aangezien, in overeenstemming met punt 6, binnen deze opdracht geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af te nemen.

°         In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te rekenen vanaf de eerste in gebruik name en dit als vergoeding voor de door de Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie.

°         Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan via een aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie (3) maanden respecteren.

°         Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit-maatregelen bij het einde van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2 en met betrekking tot de Bijstand na beëindiging van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deel-exit.

 

De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht gegund wordt aan:

          Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie:

°         Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

          Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik:

°         Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

          Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen (“Machine to Machine” en “Internet of Things”):

°         Orange Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3

          Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):

°         Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15

 

Juridische gronden

Art. 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 aangaande de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 2, 6°- 8° en 47 aangaande de aankoopcentrales.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht.

 

Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van één of meer raamovereenkomsten via de aankoopcentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens de wetgeving op de overheidsopdrachten vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

 

Als gevolg van de plaatsing van bovenvermelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één dienstverlener gesloten, waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als aankoopcentrale.

 

Het OCMW heeft momenteel een telecommunicatiecontract lopen met Orange Belgium NV.

 

Voor de continuïteit van de telecommunicatie-dienstverlening ten behoeve van een administratieve entiteit (Vlaamse, lokale of provinciale overheid) die telecommunicatiediensten afnam van de Telecomcontracten 2011, heeft de Vlaamse overheid (Het Facilitair Bedrijf) met Orange Belgium NV contractueel bedongen dat Orange Belgium NV zal blijven instaan voor deze dienstverlening tot op het moment dat de telecommunicatie-dienstverlening voor die overheidsklant (volledig) zal gemigreerd zijn naar de nieuwe dienstverlener (voor de percelen 1 en 2 is dit Proximus). Voor deze continuïteit van de dienstverlening, is m.a.w. geen "verlenging van een overeenkomst" door die klant noodzakelijk.

 

De exitperiode bij Orange Belgium  NV (telecommunicatiecontracten 2011) voor de percelen 1 en 2 liep in principe tot 28 februari 2019, maar zal in de praktijk duren tot alle gebruikers van overheidsklanten op de telecommunicatiecontracten 2011 zijn overgeheveld naar de telecomcontracten 2018 voor perceel 1 en 2.

 

Orange Belgium NV moet aan dezelfde voorwaarden uit de telecomcontracten 2011 blijven leveren tot alle transities zijn afgerond en zal actief meewerken (als donor-operator) aan een vlotte transitie van de gsm-vloot en het vaste telefoniepark van een bestaande klant naar een andere dienstverlener (ontvangende telecomoperator) en/of een ander telecomcontract.

 

Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van deze door de aankoopcentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:

          de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoefte van het OCMW;

          het OCMW moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en geld betekent;

          de Vlaamse overheid beschikt over de noodzakelijke know-how en/of technische expertise inzake telecommunicatiediensten.

 

Het OCMW is niet verplicht tot afname van diensten.

 

Het OCMW heeft de vrije keuze om de percelen 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van voornoemde opdracht af te nemen.

 

De contractduur is 7 jaar, te rekenen vanaf 29 augustus 2018. De Vlaamse overheid heeft wel het recht om de opdracht na 5 jaar vroegtijdig te beëindigen.

 

Financiële weerslag

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie

€ 10.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2019

algemene rekening: 61210100 - Telefoon

beleidsitem: 011901 - ICT

actie: 1/2/4/2 - Beheren van de telefonie

voorzien: € 14.000,00

beschikbaar: € 12.000,00

 

en

 

budget: 2019

algemene rekening: 61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem: 011901 - ICT

actie: 1/2/4/1 - Beheren van bestaande informaticatoepassingen

voorzien: € 80.000,00

beschikbaar: € 750,00

 

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik

€ 2.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2019

algemene rekening: 61210100 - Telefoon

beleidsitem: 011901 - ICT

actie: 1/2/4/2 - Beheren van de telefonie

voorzien: € 14.000,00

beschikbaar: € 2.000,00

 

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)

€ 1.200,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2019

algemene rekening: 61609000 - Beheers- en werkingskosten van de informatica

beleidsitem: 011901 - ICT

actie: 1/2/4/1 - Beheren van bestaande informaticatoepassingen

voorzien:€ 80.000,00

beschikbaar: € 1.200,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Artikel 1

Het OCMW doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen (percelen waarvan het OCMW wenst af te nemen):

          Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

          Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,

          Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);

 

Artikel 2

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering.

 

Publicatiedatum: 27/05/2019