Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Mandatarissen: Infosessie - Gecoro

 

 

Er wordt toelating verleend aan de burgemeester, een mandataris en de toekomstige leden van de Gecoro om deel te nemen aan de infosessies gecoro.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring medewerker onthaal

 

 

2 VTE's in contractueel dienstverband voor de functie van medewerker onthaal (C1-C3) worden openverklaard. Zij zullen ingevuld worden via interne mobiliteit.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring functie medewerker mobiliteit

 

 

De functie van medewerker onthaal (C1-C3) in voltijds contractueel dienstverband wordt openverklaard. Zij zal bij voorkeur ingevuld worden via interne mobiliteit.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Administratief personeel: Uitbreiding contract

 

 

Het contract van een werknemer van de dienst omgeving wordt uitgebreid.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Adm.pers.: Opleiding - Juridische actualia voor lokale besturen - 21 oktober 2019

 

 

Er wordt toelating verleend aan de algemeen directeur om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Gemeente-eigendommen VIK Herentalsebaan 639 Niet-toewijzing

 

 

De verkoop van het eigendom Herentalsebaan 639 wordt niet toegewezen aan de bieder.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Gemeente-eigenommen VIK HB639 Verkoop - Hernemen procedure.

 

 

De procedure voor het verkopen van het eigendom Herentalsebaan 639 wordt hernomen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV83 - Gevelwijziging - Molenbeekstraat 13 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen Molenbeekstraat 13, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 122F3, wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV100 - Slopen woning - Herentalsebaan 426 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het slopen van een eengezinswoning, een perceel gelegen Herentalsebaan 426, kadastraal bekend afdeling 1 sectie A nr. 318 D4, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

2019/OVP110: Pluma NV - Plaatsen zonnepaneleninstallatie - Antoon van der Pluymstraat 1 - Advies

 

 

De aanvraag van Pluma nv voor het plaatsen van een zonnepanelen wordt gunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

2019/OVV102 - Astrid - Kempenlaan sectie C 12 P3 - Aanpassen telecommunicatiestation - Advies

 

 

De aanvraag ingediend door A.S.T.R.I.D voor het aanpassen van een telecommunicatiestation, gelegen langs de Kempenlaan, wordt gunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Gecoro : Herinstallatie - Bepaling maatschappelijke geledingen en aantal deskundigen -  Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de GECORO samen te stellen uit 11 leden, m.n.:

          vijf afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen;

°         zijnde de milieu- en natuurverenigingen, de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers, de verenigingen van handelaars, de verenigingen van werknemers en de mobiliteitsverenigingen

          één voorzitter (aan te duiden uit de groep kandidaat-deskundigen)

          één ondervoorzitter (aan te duiden uit de groep kandidaat-deskundigen)

          vier deskundigen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: Herinstallatie - Samenstelling

 

 

Kennis te nemen van de aanduiding als effectief lid van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en stelt aan de gemeenteraad voor om de voorzitter en de ondervoorzitter aan te duiden uit de pool van deskundigen, alsook de 4 resterende effectieve leden, rekening houdend met de man/vrouw verhouding (maximum 3 mannen). Als secretaris wordt een medewerker van de gemeentelijke administratie aangeduid.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Algemene Bouwonderneming Cogghe&Co nv: Project Ullens (hoek Vremdesteenweg en Herentalsebaan) - Maatregelen tot bescherming bomenbestand - Standpunt

 

 

Algemene Bouwonderneming Cogghe & Co nv bezorgde het programma van maatregelen ter bescherming van het bomenbestand voor het project Ullens op de hoek van de Vremdesteenweg en de Herentalsebaan. De nota met beschermingsmaatregelen werd opgesteld door een boomexpert en maakt een oplijsting van maatregelen voor de verschillende fases van de werken. De bouwonderneming verwacht het standpunt van het lokaal bestuur omtrent de maatregelen, zodat zij mits goedkeuring van het najaar en de winter gebruik kunnen maken om met de werken te starten.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Omgevingsvergunning Klasse 1: Vitra nv - Verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor het bedrukken van verpakkingen - Gulkenrodestraat 4 - Advies

 

 

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht over de omgevingsvergunningsaanvraag van Vitra NV, gevestigd Gulkenrodestraat 4 te 2160 Wommelgem, om een inrichting klasse 1, gelegen te Wommelgem, Gulkenrodestraat 4 te exploiteren.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Verdichtingsopdracht Kwade Gat: Conceptanalyse en kwaliteitsbewaking - Standpunt

 

 

Er wordt beroep gedaan op de bijstand van de Vlaamse Bouwmeester met 'De oproep aan geïnteresseerden' in het aanstellen van een onafhankelijke ontwerper die de gemeente begeleid in het vastleggen van het concept en mee de ruimtelijke kwaliteit van het totaalontwerp bewaakt volgens de hedendaagse visie rond verdichten, voor het projectgebied Kwade Gat te Wommelgem.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Guddegemstraat 31 - Verwijderen percelen uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt perceel 11052_A_0028_S_006_00  (Guddegemstraat 31) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Fluvius - Verwijderen percelen uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de door Fluvius voorgelegde gegevens worden de percelen:

          11052_B_0343_P_000_00 (De Hoge Keer 1)

          11052_A_0026_M_004_00 (Guddegemstraat 24)

          11052_D_0099_R_004_00 (Herentalsebaan 587)

          11052_C_0579_H_002_00 (Nijverheidsstraat 72)

          11052_C_0201_P_002_00 (Nijverheidsstraat 106)

          11052_B_0109_V_000_00 (Wijnegemsteenweg 110)

uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Dahliastraat z/n - Verwijderen perceel uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt perceel 11052_A_0215_N_000_00   (Dahliastraat z/n) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Mobiliteit: Car Free Day - deelname

 

 

Er wordt besloten om deel te nemen aan Car Free Day 2019 op donderdag 19 september 2019.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Aankoop en leveren van een laad- en graafcombinatie - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de voorlopige oplevering van de aankoop en levering van een laad- en graafcombinatie.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Herinrichting kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/ Van Tichelenlei - Goedkeuring verrekening 1: Fietspad Van Tichelenlei

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan verrekening 1: Fietspad Van Tichelenlei.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Buitengewone onderhoudswerken (Dienstjaren 2016-2017-2018-2019) -  Verlenging 3 (Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaar 2019)) - Goedkeuring verrekening 1: Bijkomende posten putdeksels

 

 

Verrekening 1: Bijkomende posten putdeksels (m.b.t de riolering) werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Buitengewone onderhoudswerken (Dienstjaren 2016-2017-2018-2019) - Verlenging 3 ( Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaar 2019)) - Goedkeuring deelopdrachten 1 - 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 7

 

 

De opdracht "Buitengewone onderhoudswerken - Dienstjaar 2019 - Deelopdrachten 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7" werden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Fort II: beheerplan - IOED Voorkempen - Goedkeuring projectondersteuning

 

 

Beroep te doen op de projectondersteuning van IOED Voorkempen bij de opmaak van het masterplan en beheerplan deel erfgoedluik binnen het gezamenlijk en geïntegreerd beheerplan voor Fort 2 en in te gaan op hun voorstel om hiervoor een participatietraject te volgen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Verwendag 5 oktober 2019 Bibliotheek - Goedkeuring

 

 

De bibliotheek organiseert haar jaarlijkse verwendag op 5 oktober 2019.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Punt bijlagen/links affiche verwendag 2019.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Kraampjes Rode Neuzendag 2019 en Warmste Week 2019 in de bib - Goedkeuring

 

 

De bibliotheek biedt de mogelijkheid om voor 1 dag een kraampje voor het goede doel (Rode Neuzenendag of de Warmste Week) in de bib te organiseren.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

ICT-opleidingen senioren: Laptop Digistrevers - Aankoop ICT-materiaal - Goedkeuring afroep

 

 

Er wordt een laptop aangekocht voor de Digistrevers zodat zij de tablet- en computerlessen optimaal kunnen geven aan de Wommelgemse senioren.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Evenementen: Gebruik terrein oud containerpark - Opendeurdagen Navex Elektro op 27 en 28 september 2019

 

 

Er wordt toelating gegeven om de site van het vroegere containerpark, gelegen in de KMO-zone Kapelleveld, te gebruiken als parking voor een opendeurweekend op 27 en 28 september 2019.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Evenementen: Vrijwilligersreceptie - Vrijdag 13 september 2019 - Kerkplaats

 

 

Organisatie van de vrijwilligersreceptie op vrijdag 13 september 2019 om 20 u. in de trouwzaal van het oud-gemeentehuis.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement buurtfeest - Maria Clarastraat - zondag 29 september 2019

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het buurtfeest van de Maria Clarastraat werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement septemberkermis - 18 tot 24 september 2019

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de 'Septemberkermis' van 18 september vanaf 00.00 u. tot en met 24 september 2019 om 00.00 u.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Evenementen: BS De Boomgaard - Strapdag - Lt. K. Caluwaertsstraat - Vrijdag 20 september 2019

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de 'Strapdag' op vrijdag 20 september 2019 in de Vrijgezellenstraat, tussen de Lt. K. Caluwaertsstraat en het Scheersel, werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk zwembad - Principieel akkoord

 

 

Deelname aan de haalbaarheidsstudie van Sportregio Midden - Provincie om een mogelijke locatie te bepalen voor een intergemeentelijk zwembad.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: grafconcessie C/1/10

 

 

Er wordt op de begraafplaats Wommelgem-centrum een grafconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/37

 

 

Er wordt op de begraafplaats Wommelgem-centrum een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-kandonklaar: urnenveldconcessie U4/2/4

 

 

Er wordt op de begraafplaats van Wommelgem-kandonklaar een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 11 09 2019

 

Agenda gemeenteraad

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 18/09/2019