Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Kelly Joris, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Mandatarissen : Oppensioenstelling - Rechtzetting berekening

 

 

Het pensioenbedrag van een gewezen mandataris wordt vastgesteld.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Ziekteverloven en sociale dienst

 

 

Er wordt kennisgenomen van de ziekteverloven en van de uitbetaling van de sociale dienst van de maanden januari, februari en maart 2021.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Administratief personeel: Aanwerving Beleidsconsulent Mobiliteit & Lokale Economie - Uitslag selectieproeven

 

 

Er wordt kennisgenomen van de resultaten van de selectieproeven.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Administratief personeel - Hervatting openverklaring Beleidsconsulent Mobiliteit & Lokale Economie

 

 

Een voltijds contractuele functie van  beleidsconsulent Mobiliteit & Lokale economie (B1-B3) wordt opnieuw openverklaard. De aanwerving zal via een externe procedure opgestart worden.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Arbeidsongevallen werklieden : Consolidatiedatum

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 11 maart 2021.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV36 - Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning en regulariseren bijgebouw

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een bijgebouw, op een perceel, gelegen Dennenlaan 13, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 109N., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV45 -  Aanleggen parkeerplaats en verwijderen bestaande niet-vergunde verhardingen - Ternesselei 287

 

 

De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats en het verwijderen van bestaande niet-vergunde verhardingen, op een perceel, gelegen Ternesselei 287, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 70B3., wordt gedeeltelijk vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

De autostaanplaats op de onverharde ruimte wordt uit de vergunning gesloten.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV53 - wijziging van de vergunde opritten bij eengezinswoningen - Kandonklaan 21A, 21B, 21C en 21D

 

 

De aanvraag voor de wijziging van de vergunde opritten bij de eengezinswoningen, op een perceel, gelegen Kandonklaan 21A, 21B, 21C en 21D, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 80Y5., worden vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Omgevingsvergunning 2020/OV136 - Bouwen eengezinswoning - Molenbeekstraat 5

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Molenbeekstraat 5, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 327M., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Omgevingsvergunning 8.444_1158_2 - Exploitatie van een trainingscentrum - Kapelstraat 100

 

 

De aanvraag voor de exploitatie van een trainingscentrum, op een perceel, gelegen Kapelstraat 100, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 158C., wordt vergund voor onbepaalde duur, onder algemene en sectorale voorwaarden.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

2021/OPV70 - Pluma NV -  Het veranderen van een inrichting en uitbreiding van een vleeswarenfabriek  - A. van der Pluymstraat 1 - Advies

 

 

De aanvraag van Pluma NV voor het veranderen van een inrichting en het uitbreiden van een vleeswarenfabriek, op een perceel, gelegen Antoon van der Pluymstraat 1, kadastraal bekend als, sectie afdeling 1 sectie C nr. 157D en 145H., wordt deels gunstig geadviseerd.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een hemelwaterinstallatie - Autolei 192

 

 

Een premie van 500,- EUR uit te keren, voor een hemelwaterinstallatie van 7.500 liter bij een bestaande woning gelegen langs de Autolei 192.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een groendak (21 m²) - Schaarbosstraat 30

 

 

Er wordt een toelage voor de realisatie van een groendak (21 m²) in de Schaarbosstraat 30 toegekend.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Verdeling van eigendommen - Dasstraat 39-41

 

 

He schepencollege geeft opmerkingen in verband met de verdeling van eigendommen gelegen te Wommelgem, Dasstraat nrs. 39 en 41.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Verdeling van eigendommen - De Keer - sectie B nr. 204 D

 

 

Het schepencollege heeft opmerkingen bij de verdeling van eigendommen gelegen ter streke De Keer, kadastraal bekend sectie B nr. 204 D.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Verdeling van eigendommen  - Kapelstraat 87

 

 

Het schepencollege geeft opmerkingen in verband met de verdeling van eigendommen gelegen Kapelstraat 87.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Verdeling van eigendommen  - Lt. K. Caluwaertsstraat  22

 

 

Het schepencollege geeft opmerkingen in verband met de verdeling van eigendommen gelegen Lt K. Caluwaertsstraat 22.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Verdeling van eigendommen - Rollebeekstraat 35 en Rollebeekstraat z/n  sectie C nr. 541 Z2

 

 

Het schepencollege geeft een opmerking bij de verdeling van eigendommen gelegen Rollebeekstraat 35 en Rollebeekstraat z/n sectie C nr. 541 Z2.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Brieleke BKO: Aankoop platen voor inrichting BKO 't Evertje - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht "Brieleke BKO: Aankoop platen voor inrichting BKO 't Evertje" tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Brieleke BKO: Aankoop beslag voor inrichting BKO 't Evertje - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht "Brieleke BKO: Aankoop beslag voor inrichting BKO 't Evertje" tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Polyvalent centrum - Uitvoering - Goedkeuring verrekening 89 en 90

 

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 89 en 90 van de opdracht "polyvalent centrum - Brieleke Wommelgem".

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging 1 (Dienstjaren 2020 en 2021) - Goedkeuring verrekening 2 tem 5

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekeningen 2 (JOC), 3 Sportcentrum Brieleke en cultuurzaal, 4 BKO 't Evertje en 5 sporthal Brieleke, van de opdracht Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging 1 dienstjaren 2020 en 2021”.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Onderhoud gemeente-eigendommen - Aanstellen extern schoonmaakbedrijf - 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023  - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan het bestek nr. 2021/3P/1103 "Onderhoud gemeente-eigendommen - Aanstellen extern schoonmaakbedrijf 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023" en de raming, de opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze procedure.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Maaien van de wegbermen, ruimen van baangrachten en waterlopen - Dienstjaar 2021 - 2022 - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt voor de opdracht “Maaien van de wegbermen, ruimen van baangrachten en waterlopen - Dienstjaar 2021 - 2022” goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 april 2021, welke integraal mee deel uit maakt van deze beslissing en deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel)  en Ternesselei (deel) - Aanstellen ontwerper - Ereloonvoorwaarden - Goedkeuring verrekening 1 (opmaak renders)

 

 

Goedkeuring wordt verleend aan Verrekening 1 - Opmaak renders van de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel)  en Ternesselei (deel) - Aanstellen ontwerper - Ereloonvoorwaarden”.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Nutsleidingen: Telenet - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Dahliastraat 27

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Telenet om werken uit te voeren in de Dahliastraat 27 naar aanleiding van het plaatsen van ondergrondse kabels.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Bestrijding processierupsen:  Raamovereenkomst - Preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierupsen op openbaar en privé terrein (Igean)  - Goedkeuring afroep

 

 

Er wordt beslist gebruik te maken van de raamovereenkomst “Preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierupsen op openbaar en privé terrein" opgemaakt door Igean, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Wegendienst: Verkoop voertuig Renault Kangoo - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt akkoord gegaan om het voertuig Renault Kangoo, te verkopen in de staat waarin hij zich bevindt aan de hoogste bieder.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Sport: Wedstrijdkalender Fortvissers en aankoop van vis - Goedkeuring

 

 

De Fortvissers vzw krijgt toelating om van mei tot september 2021 19 dagwedstrijden en 3 nachtelijke viswedstrijden in te richten op het recreatiedomein Fort 2 conform de voorwaarden van het huidige visreglement en de huidige coronamaatregelen.

De gemeente zal 1 ton vis aankopen voor de visvijver in Fort 2.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Kapitaalverhoging IKA-aandelen kengetal 9d (STORM Retie) - Standpunt

 

 

Het voorstel om niet in te tekenen op een kapitaalverhoging van IKA-aandelen met kengetal 9d (STORM Retie), om te participeren in het windpark van STORM in Retie, wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de bedrijfsruimten AJ 2020 kohier 1

 

 

Kohier nr. 1 van het aanslagjaar 2020 met betrekking tot de belasting op de bedrijfsruimten wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Begraafplaats Wommelgem-Centrum: Columbariumconcessie COL4/1/8

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Centrum wordt een columbariumconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Begraafplaats Wommelgem-Centrum: Urneveldconcessie U/2/12

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 04 05 2021

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar: Urneveldconcessie U11/1/3

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 07/05/2021