Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Mandatarissen: Infosessie Speed pedelecs en wegbeheerders - 8 november 2019 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan een mandataris om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Algemeen directeur: Opleiding - VVSG - Reorganisatie in de zorg - 30 april 2020

 

 

Er wordt toelating verleend aan de algemeen directeur om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Algemeen directeur: Studiedag - Excello - De mens centraal - 27 november 2019

 

 

Er wordt toelating verleend aan de algemeen directeur om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Administratief personeel: Aanwerving administratief bediende

 

 

 

Er wordt een administratief medewerker aangesteld voor de dienst Mobiliteit.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Administratief personeel: Aanwerving medewerker bevolking

 

 

Een administratief medewerker voor de dienst bevolking wordt aangesteld.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

BKO-personeel: Ontslag en openverklaring - Kinderbegeleider 't Evertje (D1-D3)

 

 

0.5 VTE voor de functie van kinderbegeled(st)er wordt open verklaard.

Ze zal ingevuld worden via externe aanwerving.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

BKO-personeel: Stagiairs - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend om studenten hun stage te laten volbrengen in BKO 't Evertje.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Personeel: Verlofregeling 2020

 

 

De verlofregeling voor het personeel van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Organisatie personeelsdag: Veerkracht

 

 

Er zal een personeelsdag georganiseerd worden op 23 januari 2020 omtrent veerkracht.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Intercommunales: Pidpa - Adviescomité A - Voordracht

 

 

De voordracht van een mandataris als lid van het adviescomité A van Pidpa wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Onderwijs: Aanwending van het lestijdenpakket  schooljaar 2019-2020 - Processen verbaal

 

 

Er wordt kennis genomen van de processen-verbaal van de gemeentelijke basisschool Het OOgappeltje en 't Laar voor wat betreft de aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Onderwijs: Vacante betrekking - 't Laar & Het OOgappeltje - 2019-2020

 

 

Volgende vacante betrekkingen worden open verklaard:

Het Oogappeltje

- Islamitische godsdienst : 8/24sten

- protestantse godsdienst : 4/24sten

't Laar

- niet-confessionele zedenleer : 12/24

- lager onderwijs : 36/24

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling tijdelijke onderwijzeres - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een voltijdse onderwijzeres in GBS 't Laar aangesteld, ter vervanging van een onderwijzer die omstandigheidsverlof neemt, naar aanleiding van de geboorte van zijn kind.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV82: Functiewijziging woning naar kantoor en verbouwing magazijn - Ternesselei 228-Nijverheidsstraat 20 - Rechtzetting

 

 

De aanvraag voor het wijzigen van de functie van een woning naar showroom met kantoren waarbij de woning verbouwd wordt en het intern wijzigen van een magazijn waarbij bijkomende sanitaire lokalen voorzien worden, een perceel gelegen Ternesselei 228, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 31 G3, werd vergund op 24 september 2019, de stedenbouwkundige voorwaarden opgelegd door het Provinciebestuur Antwerpen, Departement Leefmilieu, Dienst Waterbeleid, werden bijgesteld omwille van een materiële vergissing.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning Astrid NV: Verhogen zendstation voor veiligheidsdienst - Kempenlaan zn - Sectie C nr.  12 P3 - Besluit gewestelijke omgevingsambtenaar - Kennisneming (SH/BV)

 

 

Het schepencollege neemt kennis van het besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar van 23 oktober 2019 waarbij een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend wordt voor het verhogen van een zendstation voor de veiligheidsdienst, Kempenlaan zn, op een perceel kadastraal bekend sectie C nr. 12 P3.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV118: Verbouwen van een  bedrijfsgebouw en het aanleggen van verharding - Nijverheidsstraat 48 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag, gelegen Nijverheidsstraat 48, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 26V3 en 25F, wordt deels vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden voor het gedeeltelijk slopen. Het heropbouwen van een loods, het aanleggen van laadkades en verhardingen wordt niet vergund.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV118 - Verbouwen van een  bedrijfsgebouw en het aanleggen van verharding - Nijverheidsstraat 48 - Beslissing (SH/SAV) - BIS 1 bijlagen

 

 

Zie bijlagen

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV126: Bouwen eengezinswoning en tuinhuis - Doornaardstraat 8b - Beslissing (SH123/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning en tuinhuis, een perceel, gelegen Doornaardstraat 8b, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 215W2 en 216M3, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV131: Aanbouwen van een veranda en een wijziging van het terras (regularisatie) - Van Tichelenlei 56 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het aanbouwen van een veranda en een wijziging van het terras op de eerste verdieping (regularisatie), een perceel, gelegen Van Tichelenlei 56, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 84G4, wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Verdeling van eigendommen: Wijnegemsteenweg 27- Sectie C nr. 154 M

 

 

Het schepencollege formuleert opmerkingen bij de verdeling van eigendommen te Wommelgem, Wijnegemsteenweg 27.

 

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: STANNUCO bvba - Exploitatie van een bronbemaling bij bouwwerken - Pietingbaan 136 - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van een bronbemaling bij bouwwerken gelegen aan Pietingbaan 136.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Fortbaan 72 - Verwijderen perceel uit Gemeentelijke Inventaris

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt het perceel 11052_A_0312_Z_009_00 (Fortbaan 72E) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Een toekomstvisie voor Kwade Gat te Wommelgem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek nr. 2019/3P/970 "Een toekomstvisie voor Kwade Gat te Wommelgem". Deze opdracht wordt gegund volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

ICT: Burgerzaken - Module Vreemdelingen - Goedkeuring gunning

 

 

De opdracht voor de implementatie van de Module Vreemdelingen van de dienst burgerzaken, wordt toegewezen aan Remmicom nv, Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Aankoop softwarepakket dienst vrije tijd - Zaalverhuur en materialen - Raamovereenkomst: voor de vervanging van de Cipal reservatiesystemen Chiron en Ithaca - Goedkeuring plaatsing

 

 

Er wordt voor de opdracht "Aankoop softwarepakket dienst vrije tijd: Zaalverhuur en materialen", beslist om deze te plaatsen via een raamovereenkomst.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Aankoop softwarepakket dienst vrije tijd: Inschrijvingen en ticketing - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt voor de opdracht “Aankoop softwarepakket voor dienst vrije tijd: Inschrijvingen en ticketing” beslist om deze tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Polyvalent centrum: Uitvoering - Goedkeuring verrekening 22

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 22 van de opdracht "polyvalent centrum - Brieleke Wommelgem"

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Gemeentefinanciën: Uitbetaling subsidies voor ontwikkelingsprojecten in landen in ontwikkeling

 

 

Op basis van het advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking worden de subsidies voor de ingediende projecten in het kader van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking uitbetaald.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Evenementen: Animatie wekelijkse markt tijdens kerstperiode 2019

 

 

Er wordt toelating verleend om op de wekelijkse markt van vrijdag 6 alsook 13 en 20 december animatie te voorzien .

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Evenementen: Deur-aan-deur verkoop - Parochiale ziekenzorg vanaf 25 februari 2020

 

 

Er wordt toelating verleend aan Parochiale Ziekenzorg Wommelgem centrum om tombola loten te verkopen van deur tot deur te Wommelgem en dit vanaf 25 februari 2020 tot maandag 30 maart 2020.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Evenementen: OZ-vitaliteitsmobiel in Wommelgem - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend aan OZ om 5 testmomenten rond de vitaliteit van de Wommelgemnaar te organiseren op de Kerkplaats .

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Sportcentrum Brieleke: Verlof concessionaris 2020 - Besluit

 

 

De concessionaris van het sportcentrum Brieleke wenst van 25 juli t.e.m. 9 augustus 2020 de cafetaria in het sportcentrum sluiten.

Het sportcentrum Brieleke sluit jaarlijks in een periode van de laatste week van juli en de eerste week van augustus.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Toelage bedeling Wommelgemnaar

 

 

De overeenkomst met Chiro Woka betreffende huis-aan-huisbedeling van gemeentelijke publicatie te verlengen van 1 januari t.e.m. 31 december 2020.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Jeugdwerkbeleid: Deelname Buitenspeeldag 2020

 

 

De Buitenspeeldag 2020 wordt georganiseerd op het sport- en speelterrein Scheersel.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Sport: Organisatie loopcursus 2020 - Toelating

 

 

De sportdienst krijgt toelating om in samenwerking met Wommelgem Atletiek Vereniging een loopcursus voor beginners in te richten op de atletiekpiste van Fort 2 op dinsdag, donderdag en zondag gedurende 12 weken (3 maart tot 24 mei).

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Urnenveldconcessie U/6/41

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-centrum wordt een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar: Grafconcessie A/6/9

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-kandonklaar wordt een grafconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 05 11 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-Centrum: Grafkelder D/1/8

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-centrum wordt een grafkelder toegekend.

Publicatiedatum: 13/11/2019