Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Mandatarissen: Oppensioenstelling

 

 

Er wordt toelating verleend aan de pensionering van een voormalig mandataris.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Administratief personeel : Ontslag wegens pensioen

 

 

Het aangeboden ontslag wegens pensioen wordt aanvaard.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

BKO-personeel: Ontslag wegens pensioen

 

 

Het aangeboden ontslag wegens pensioen wordt aanvaard.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Werkliedenpersoneel: Ontslag wegens pensioen

 

 

Het aangeboden ontslag wegens pensioen wordt aanvaard.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Administratief personeel: Aanwerving Afdelingshoofd Samenleven en Vrije tijd - Aanstelling

 

 

Er wordt een afdelingshoofd aangesteld voor de dienst Samenleven en Vrije tijd.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Administratief personeel: Afdelingshoofd Burger en Welzijn - Aanstelling

 

 

Er wordt een afdelingshoofd aangesteld voor de dienst Burger en Welzijn.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring functie administratief medewerker burgerzaken

 

 

Een voltijdse functie in contractueel dienstverband (C1-C3) wordt open verklaard middels interne personeelsmobiliteit.

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Jobstudent  jeugdatelier : Beëindiging tewerkstelling - Kalinka Smets

 

 

Een jobstudente aan het jeugdatelier dient haar ontslag in.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

VVSG - Lopende sectorale onderhandelingen - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van VVSG betreffende de lopende sectorale onderhandelingen.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Onderwijs: Project Youca: "Een job voor 1 dag" - Standpunt

 

 

De kosten in het kader van het project Youca "Een job voor 1 dag" worden ten laste genomen van het bestuur en overgemaakt aan een goed doel.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV105 - Afbreken gedeelte serre - Netelaarstraat 3 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Lia Anny Joossens voor het slopen van een gedeelte van een serre, gelegen Netelaarstraat 3, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 44 F4, te vergunnen onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV78 - Vernieuwen oprit en aanleggen verhardingen voortuin - Keerbaan 78 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Cindy Joosen voor het vernieuwen van een bestaande oprit en het aanleggen van verhardingen in de voortuin, een perceel gelegen Keerbaan 78, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 80K, te weigeren.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV107 - Slopen serre - Gulkenrodestraat 92- Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag ingediend door Kris Somers voor het slopen van een serre, een perceel gelegen Gulkenrodestraat 92, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 40C2, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsmelding stedenbouwkundige handelingen - 2019/M91 - Aanbouwen veranda - Keerbaan 145 - Aktename

 

 

Er wordt akte genomen van de melding voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Christiane De Ridder, Keerbaan 145, 2160 Wommelgem, voor het aanbouwen van een veranda.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

ICT: Telefonie as a Service voor gemeente en OCMW - Plaatsing opdracht

 

 

De opdracht "Telefonie as a Service voor gemeente en OCMW" wordt geplaatst bij CIPAL dv, Bell Telephonelaan 2 te 2440 Geel.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Verdeling van eigendommen - Eksterveldstraat 20  en ter streke "Ekstervelden" - sectie C nrs. 86 B, 90 M, 90 P, 91; 92 C en  93 B

 

 

Het college formuleert opmerkingen bij de verdeling van eigendommen gelegen te Wommelgem, Eksterveldstraat 20 en ter streke "Ekstervelden" - sectie C nrs. 86 B, 90 M, 90 P, 91; 92 C en 93 B.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV94 - Uitbreiden woning - Vremdesteenweg 23 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een woning, een perceel, gelegen Vremdesteenweg 23, kadastraal bekend  afdeling 1 sectie D nr. 188T7, te vergunnen, onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: MANUL MOTORS bvba - Exploitatie van een standaard garage en carrosseriebedrijf - Veldstraat 32 - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door MANUL MOTORS bvba, van de exploitatie van een standaard garage en carrosseriebedrijf, gelegen langs de Veldstraat 32 te Wommelgem.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Omgevingsvergunning Klasse 1: KUWAIT PETROLEUM Belgium nv - Verandering door uitbreiding en wijziging van een tankstation - Hogenaardweg 100 - Advies

 

 

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht over de omgevingsvergunningsaanvraag van KUWAIT PETROLEUM Belgium NV, gevestigd Brusselstraat 59/1 te 2018 Antwerpen, om een inrichting klasse 1, gelegen te Wommelgem, Hogenaardweg 100 te veranderen.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Veiligheid: Uniform gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Wijziging.

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties te wijzigen, door toevoeging van de inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat: Aanstellen ontwerper - Ereloonvoorwaarden - Goedkeuring gunning

 

 

De opdracht “Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat: Aanstellen ontwerper - Ereloonvoorwaarden" wordt gegund.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Administratief centrum: Herstellen lift - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt voor de opdracht "Administratief centrum: Herstellen lift” beslist om deze tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), en bij hoogdringendheid deze te gunnen aan de firma met de enige offerte.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Nutsleidingen: Proximus - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Krijtersveld 5

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Proximus voor het uitvoeren van een klantaansluiting in het Krijtersveld.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Evenementen - Chrysantenverkoop aan begraafplaats centrum - Allerheiligen 2019

 

 

Er wordt toelating verleend aan Bloemen Jennes om tijdens de periode van Allerheiligen chrysanten te verkopen aan het kerkhof van Wommelgem centrum.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Evenementen - Deur aan deur verkoop: vzw Brood voor morgenvroeg - van 15 oktober tot 15 december 2019 - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend voor de deur aan deur verkoop van koekjes van de Vzw Brood voor morgenvroeg tijdens de periode van 15 oktober tot 15 december 2019.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Evenementen - Crea fototentoonstelling 18,19-20 oktober 2019  - Fort 2

 

 

Er wordt toelating verleend om het jaarlijks fotosalon te laten plaats vinden in Fort II op 18, 19 en 20 oktober 2019.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Evenementen: Controle op de toekenning en de aanwending van nominatieve toelagen 2019

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Jeugdwerkbeleid: Organisatie Jeugddag 2019

 

 

Op speelplein Hulgenrode wordt op zondag 13 oktober 2019 opnieuw een Jeugddag georganiseerd.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Plaatsrecht op het openbaar domein - vermindering standgeld Foodtruck Perre's Kitchen n.a.v. heraanleg Ternesselei

 

 

Er wordt een vermindering van 50% op het standgeld toegekend aan foodtruck Perre's Kitchen BVBA voor de periode september 2019 t.e.m. het einde der werken aan de rotonde van de Ternesselei in Wommelgem.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel gemeente

 

 

De interne kredietaanpassing 2019/1 van de gemeente wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019) éénjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente

 

 

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan deel gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019) meerjarenplan 2019 geconsolideerd

 

 

De aanpassing 1 (2019) van het geconsolideerd éénjarig meerjarenplan 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 23/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 10 2019

 

Agenda gemeenteraad

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 23/10/2019