Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 30 vervoegt Kelly Joris, schepen de zitting.

Vanaf punt 31 vervoegt Lise Poelemans, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Algemeen directeur: Opleiding Crisisfunctionaliteiten - 11 maart 2020

 

 

Er wordt toelating verleend aan de algemeen directeur om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Administratief personeel: Contract onbepaalde duur

 

 

Het contract van bepaalde duur van een werknemer van de financiële dienst wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde duur.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Aanstelling lesgevers Sportwerk: Schoolzwemmen 2019-2020 (deel 2) - Gemeentelijke basisschool 't Laar

 

 

Voor de zwemlessen van de 5-jarige kleuters en de leerlingen van het tweede leerjaar wil de gemeentelijke basisschool ook tijdens het schooljaar 2019-2020 beroep doen op 2 lesgevers van Sportwerk Vlaanderen.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling kleuteronderwijzeres  12/24 - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Er wordt een tijdelijke kleuteronderwijzeres aangesteld in de gemeentelijke basisschool 't Laar ter vervanging van een halftijdse, vastbenoemde kleuterjuf die werkonbekwaam is na een arbeidsongeval.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling kleuteronderwijzeres  24/24 - GBS 't Laar en GBS Het OOgappeltje - 2019-2020

 

 

Er wordt een tijdelijke kleuteronderwijzeres aangesteld ter vervanging van een zieke kleuteronderwijzeres van GBS 't Laar (6/24) en GBS Het Oogappeltje (18/24 LPF).

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling onderwijzer(es) - GBS Het Oogappeltje - 2019-2020

 

 

Een onderwijzeres wordt aangesteld aan de GBS Het Oogappeltje ter vervanging van leerkrachten die afwezig zijn wegens ziekte.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV115 - Verbouwen showroom en atelier en plaatsen totem - Autolei 330 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een showroom en atelier voor personenwagens en het plaatsen van een verlichte totem, op een perceel, gelegen Autolei 330, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 107P, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV132 - Aanbouwen veranda - Van Tichelenlei 50 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het aanbouwen van een veranda, op een perceel, gelegen Van Tichelenlei 50, kadastraal bekend  afdeling 1 sectie  A nr. 84M4, wordt vergund, onder algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV136 - Bouwen van 1 meergezinswoning met 4 wooneenheden - Deniesstraat 4 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 4 wooneenheden, op een perceel, gelegen Deniesstraat 4, kadastraal bekend  afdeling 1 sectie A nr. 44G2, wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV141 - Verbouwen en uitbreiden woning - Herentalsebaan 622 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, op een perceel, gelegen  Herentalsebaan 622, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 509P3, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV147 -  Verbouwen zonevreemde woning - Rollebeekstraat 34 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een zonevreemde woning, gelegen op een perceel in de Rollebeekstraat 34, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 561, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV142 - Verbouwen en uitbreiden woning en regularisatie tuinberging - Fort II straat 78 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en de regularisatie van een tuinberging, op een perceel, gelegen Fort II-straat 78, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 191G2, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV152 - Uitbreiding van een vrijstaande meergezinswoning met 2 dakkapellen - Laarstraat 16 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een vrijstaande meergezinswoning met 2 dakkapellen, op een perceel, gelegen Laarstraat 16, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 190F en 190D, wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV169 - Gevelwijziging - Echelveldstraat 11- Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor een gevelwijziging, op een perceel, gelegen Echelveldstraat 11, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 427R, wordt vergund onder algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Verdeling van eigendommen - Pietingbaan +136

 

 

Het schepencollege geeft opmerkingen in verband met de verdeling van eigendommen (recht van opstal) gelegen te Wommelgem, Pietingbaan +136, kadastraal bekend sectie D nrs. 54A, 62A, 52A ,53A, 192A, 193A, 63B, 63C, 64E, 64D, 64B, 60A, 58A/dl.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Ternesselei 88 - Verwijderen perceel uit Gemeentelijke Inventaris

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt het perceel 11052_C_0571_G_006_00 (Ternesselei 88) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: Gravo nv - Exploitatie van een bronbemaling bij bouwwerken - Ternesselei 228 - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van een bronbemaling bij bouwwerken op Ternesselei 228.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Wegen- en onderhoudswerken deel Vremdesteenweg - Goedkeuring definitieve oplevering

 

 

De opdracht "Wegen- en onderhoudswerken deel Vremdesteenweg" werd definitief opgeleverd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Wegen- en rioleringswerken Verbrandelei - Goedkeuring definitieve oplevering

 

 

De opdracht " Wegen- en rioleringswerken Verbrandelei" werd definitief opgeleverd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

B-terrein: Inrichten recreatief terrein - Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering

 

 

De eindstaat en voorlopige oplevering van het dossier: B-terrein: omgevingswerken en inrichting recreatief terrein worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Postverwerking gemeente en OCMW - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “Postverwerking gemeente en OCMW - Dienstjaar 2020” wordt gegund aan Postalia Belgium.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Opmaak bestek buitengewone onderhoudswerken - Aanstellen ontwerper - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht "Opmaak bestek buitengewone onderhoudswerken - Aanstellen ontwerper" wordt gegund aan Gowaco bvba.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Een toekomstvisie voor Kwade Gat te Wommelgem - Goedkeuring gunning

 

 

De opdracht “Een toekomst visie voor Kwade Gat te Wommelgem” wordt gegund aan de Plusoffice Architects en het verslag van nazicht van de offertes, welke integraal deel uitmaakt van deze beslissing wordt goedgekeurd. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Heraanleg voet- en fietspad Autolei / R11 (deel vanaf de gemeentegrens tot aan het rondpunt E313) - goedkeuring verrekening 1: grondverzet.

 

 

Er werd goedkeuring verleend aan verrekening 1 : grondverzet voor de opdracht 'heraanleg voet- en fietspad Autolei / R11 (deel vanaf de gemeentegrens tot aan het rondpunt E313)' in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Nutsleidingen:Telenet - Vervangen ondergrondse leiding

 

 

Er werd toelating gegeven aan Telenet om nutswerken uit te voeren langsheen de Herentalsebaan 657 naar aanleiding van een defecte kabel.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen: Nieuwjaarsreceptie 2020 - Aanpassing

 

 

Er wordt toelating te geven om de 'Nieuwjaarsreceptie' te organiseren op zondagnamiddag 19 januari 2020 van 13.00 - 16.00u. op de parking van 't Candonkske.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen: Winterdorp - Plaatsbeschrijving Kerkplaats - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van de plaatsbeschrijving van de Kerkplaats naar aanleiding van de opbouw van het Winterdorp.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen - Kerstboomverbranding - 25 januari 2020 - Scouts en Chiro Wommelgem

 

 

Er wordt toestemming verleend aan de Scouts en Chiro van Wommelgem om de kerstboomverbranding te laten plaatsvinden op het buitenfort van Fort 2 op zaterdag 25 januari 2020.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen - Gebruik gemeentedomein: Fort 2 - Belgian Ford Event  30 augustus 2020

 

 

Er wordt toelating verleend voor het organiseren van het Belgian Ford Event op het Fort 2 domein op 30 augustus 2020.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement Belgian Ford Event 30 augustus 2020

 

 

Een tijdelijk verkeersreglement voor het Belgian Ford Event op 30 augustus 2020 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen - Toelating nieuwjaarsdrink Stommehoevenstraat 25 januari 2020

 

 

Er wordt toelating verleend voor het organiseren van de nieuwjaarsdrink op 25 januari 2020 in de Stommehoevenstraat.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen - Tijdelijk verkeersreglement - Nieuwjaarsdrink Stommehoevenstraat - zaterdag 25 januari 2020

 

 

Er wordt toelating verleend om de Stommehoevenstraat gedeeltelijk verkeersvrij te maken  voor de nieuwjaarsdrink op 25 januari 2020.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen - Open WOcafé  - Meeting met oldtimers -  5 april en 27 september 2020 - Fort 2

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het organiseren van het oldtimer evenement Open Wocafé op het buitenfort van Fort 2 op zondag 5 april 2020 en zondag 27 september 2020.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen: De N8 van Wommelgem - zaterdag 22 augustus 2020

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Projectz vzw voor het organiseren van "De N8 van Wommelgem" op zaterdag 22 augustus 2020 op de Kerkplaats.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Evenementen - Tijdelijk verkeersreglement - Blue Cava Night 14 maart 2020

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor Blue Cava Night op 14 maart 2020 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Sport: Werkingssubsidiëring werkjaar 2018

 

 

Er wordt toelating gegeven aan de financiële dienst voor het uitbetalen van de werkingssubsidies voor sportverenigingen met betrekking tot het werkjaar 2018.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Sport: Impulssubsidiëring werkjaar 2018

 

 

Er wordt toelating gegeven aan de financiële dienst voor het uitbetalen van de impulssubsidies voor sportverenigingen met betrekking tot het werkjaar 2018.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de bedrijfsruimten - Aanslagjaar 2019 - Kohier 1

 

 

Het kohier nummer 1 m.b.t. de belasting op bedrijfsruimten van aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de bank-en financieringsinstellingen - Aanslagjaar 2019 - Kohier 1

 

 

Het kohier nummer 1 m.b.t. de belasting op de bank-en financieringsinstellingen van aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de autobrandstoftoestellen - Aanslagjaar 2019 - Kohier 1

 

 

Het kohier nummer 1 m.b.t. de belasting op bank- en financieringsinstellingen van aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de reclameborden - Aanslagjaar 2019 - Kohier 1

 

 

Het kohier nummer 1 m.b.t. de belasting op reclameborden van aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Plaatsrecht op het openbaar domein - Verlenging en wijziging standplaats De Pasfotomobiel

 

 

Er wordt toelating verleend aan "De Pasfotomobiel", om met ingang van 1 januari een standplaats in te nemen ter hoogte van het OCMW-gebouw in de Handboogstraat.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 12 2019

 

Besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand: machtiging inzake het opmaken van akten van burgerlijke stand.

 

 

Er wordt machtiging verleend voor het opmaken van akten van de burgerlijke stand.

Publicatiedatum: 20/12/2019