Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 7 verlaat Lise Poelemans, schepen de zitting.

Vanaf punt 8 vervoegt Lise Poelemans, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Handel: Zondagopening - Lidl

 

 

Er wordt een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdag op zondag 19 en 26 december 2021 goedgekeurd voor Lidl Belgium.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Algemeen directeur: Opleiding - Re-integratie van medewerkers 30/09

 

 

Er wordt toelating verleend aan de algemeen directeur om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Personeel: Openverklaring - Onthaalmedewerker (C1-C3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van administratief medewerker Onthaal (C1-C3) wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Vaccovid - Voorstel

 

 

Het schepencollege legt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot

de verdeling van subsidies en het vastleggen van verantwoordelijkheden naar aanleiding van het opzetten en beheren van het gecentraliseerd vaccinatiecentrum VacCovid Antwerpen en alternatieve structuren te Antwerpen en de betrokken gemeenten ter bestrijding van COVID-19 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Addendum bron- en contactopsporing - Voorstel

 

 

Het nieuwe addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de

contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling zorgleerkracht GBS 't Laar

 

 

Lieve Swevers, voltijds zorgleerkracht aan de gemeentelijke basisschool 't Laar is afwezig vanaf 19 april 2021 wegens ziekte.

Een deeltijdse vervanging (5/24) zal opgenomen worden door Julie Corluy.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Onderwijs: Vacante betrekking - 't Laar & Het OOgappeltje - schooljaar 2020-2021

 

 

In de gemeentelijke basisscholen worden voor het schooljaar 2020-2021 vacante betrekkingen kenbaar gemaakt.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Onderwijzend personeel : Intrekking besluit mutatie van 27 april 2021.

 

 

Het collegebesluit van 27 april 2021 omtrent de mutatie van een leerkracht wordt ingetrokken.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Omgevingsvergunning: 2021/VK1 - Bijstelling van een verkaveling 2015/VK03 - Oelegemsteenweg 57-57A

 

 

De aanvraag voor het bijstellen van een bestaande verkaveling 2015/VK03, op de percelen, gelegen Oelegemsesteenweg 57-57A, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 284D3 en 284F3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Verlenging uitvoeringstermijn omgevingsvergunning 2019/OV49 - Aanpassing uithangborden - Autolei 276

 

 

Verlenging uitvoeringstermijn omgevingsvergunning (2019/OV49), met een periode van twee jaar, voor het aanpassen van uithangborden, gelegen Autolei 276, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nrs. 85B4 en 84B4, vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden door het college van burgemeester en schepenen op 2 juli 2019.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV31 - Verbouwen eengezinswoning, bouwen tuinberging (regularisatie) en gedeeltelijk ontharden tuin - Autolei 17

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning, het bouwen van een tuinberging (regularisatie) en het gedeeltelijk ontharden van de tuin, op een perceel, gelegen Autolei 17, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 177T5., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV72 - Bouwen van een garage - Hoevenstraat 118

 

 

De aanvraag ingediend voor het bouwen van een vrijstaande garage, op een perceel, gelegen Hoevenstraat 118, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 435D2 en 570/2 L., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

2021/OPV81 - Belgische distributiedienst NV (My Shopi) - verandering door wijziging, uitbreiding en bijstelling voorwaarden van een distributiecentrum - Nijverheidsstraat 104 - Advies

 

 

De aanvraag van Belgische distributiedienst NV (BD myShopi), voor verandering door wijziging, uitbreiding en bijstelling voorwaarden van een distributiecentrum, op een perceel, gelegen Nijverheidsstraat 104, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 193K., wordt ongunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Verdeling eigendommen - Dasstraat 50 en Adolf Mortelmansstraat zn, sectie C, nr. 227F9

 

 

Het schepencollege geeft opmerkingen bij de verdeling van eigendommen gelegen te Wommelgem, Dasstraat 50 en Adolf Mortelmansstraat z/n, kadastraal bekend als sectie C nr. 227 F9.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (6 IE) - Rosier Sofie, Heyaardstraat 11

 

 

Er wordt een toelage toegekend voor de plaatsing van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) in de Heyaardstraat 11.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een hemelwaterinstallatie - Vremdesteenweg 47

 

 

Een premie van 500,- EUR uit te keren, voor een hemelwaterinstallatie van 5.000 liter bij een bestaande woning gelegen langs de Vremdesteenweg 47.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - Ontslag effectief lid deskundigen en openstellen vacature effectief lid deskundigen

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van een effectief lid voor de deskundigen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt tevens kennis van de openstelling van de vacature voor een nieuw effectief lid (deskundige) van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: Zone Fietsstraat Zuid - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend verkeersreglement voor de Netelaarstraat, de Gulkenrodestraat tussen de Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef, ’t Serclaesdreef tussen de Gulkenrodestraat en de Hulgenrodestraat, de Stommehoevenstraat tussen de Netelaarstraat en de Pietingbaan, de Pietingbaan tussen de Stommehoevenstraat en de Broederlozestraat (grens met Boechout), de Leliebaan en de Populierenlaan als één zone fietsstraat goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Nutsleidingen: Fluvius - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Uilenbaan 61

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Fluvius om werken uit te voeren langsheen de Uilenbaan naar aanleiding van de aanleg van een nieuw distributienet.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Kempens Landschap stichting van openbaar nut - Herbevestiging samenwerkingsprincipes - Samenwerkingsovereenkomst - Voorstel

 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst met Kempisch Landschap, waarin de nieuwe rechtsvorm als stichting van openbaar nut is opgenomen en de voormalige werkingsprincipes werden hernomen, goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Inrichting BKO 't Evertje: Raamovereenkomst Schoolmeubilair,

digitale borden en touchscreens (TMVS) - Goedkeuring afroep

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Inrichting BKO 't Evertje", tot stand te brengen via een afroep bij de aankoopcentrale TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent en deze opdracht te bestellen bij TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent via de raamovereenkomst "Schoolmeubilair, digitale borden en touchscreens".

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Inrichting nieuwe kleedkamers sportgedeelte Brieleke: Raamovereenkomst Schoolmeubilair, digitale borden en touchscreens (TMVS) - Goedkeuring afroep

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Inrichting nieuwe kleedkamers sportgedeelte Brieleke" stand te brengen via een afroep bij de aankoopcentrale TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent en deze opdracht te bestellen bij TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent via de raamovereenkomst "Schoolmeubilair, digitale borden en touchscreens".

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Organisatie zomerschool 2021 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht "Organisatie zomerschool 2021”, tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Sport: Sluitingsdagen Vrijetijdscentrum Brieleke 2021-2022 - Goedkeuring

 

 

Voor het seizoen 2021-2022 worden de sluitingsdagen vastgesteld van Vrijetijdscentrum Brieleke, met name die van het sportcentrum, de sportcafetaria en het cultureel ontmoetingscentrum.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Vrije tijd: Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke - Vaststellen ticketprijzen programma 2021-2022

 

 

De ticketprijzen van het seizoensprogramma 2021-2022 in cultureel ontmoetingscentrum Brieleke worden opnieuw vastgesteld na enkele wijzigingen in de programmatie.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Evenementen: Kermis centrum - Toezicht coronaveiligheid

 

 

Er wordt beslist om beroep te doen op Wommelgemse verenigingen voor het bemannen van de in- en uitgang van de julikermis.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Evenementen: Wommelgem feestivalt - Zaterdag 10 juli 2021 - Kerkplaats

 

 

Er wordt toelating gegeven voor de organisatie van Wommelgem feestivalt op zaterdag 10 juli 2021 op de Kerkplaats.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Tijdelijk verkeersreglement: Wommelgem feestivalt - 10 juli 2021

 

 

Er wordt ingestemd met het tijdelijk verkeersreglement voor Wommelgem feestivalt op 10 juli 2021.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Sport: Afwijking verbod gebruik pesticiden via procedure 5 - Specifiek probleemterrein - Voetbalvelden Scheersel

 

 

Er wordt beslist om de aanvraag van K. Ternesse VV om af te wijken op het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te bekrachtigen onder bepaalde voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Seniorenconsulent: Wijziging vergoeding en takenpakket - Goedkeuring

 

 

Het takkenpakket en de vergoeding van seniorenconsulent wordt vanaf 1 juli 2021 aangepast.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Evenementen: Dagverzorgingscentrum Rummenshof WZC Hof ten Dorpe - Toelage 2020

 

 

Er wordt voor 2020 een toelage toegekend aan het dagverzorgingscentrum "Rummenshof" WZC Hof ten Dorpe. 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Jeugd: Aankoop zomerkalender en gebruik adresgegevens - Standpunt

 

 

Er wordt aan de kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar een zomerkalender bezorgd met vele leuke activiteiten om tijdens de zomervakantie te doen. Hiervoor zijn de adresgegevens nodig om de zomerkalender aan deze gezinnen op te sturen.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op masten en pylonen - kohier 1 van aanslagjaar 2020

 

 

Kohier 1 van het aanslagjaar 2020 met betrekking tot de belasting op masten en pylonen wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen - Kohier 1 van aanslagjaar 2020

 

 

Kohier 1 van het aanslagjaar 2020 met betrekking tot de belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belastingen op het bouwen en verbouwen  - Kohier 1 van aanslagjaar 2020

 

 

Kohier 1 van het aanslagjaar 2020 met betrekking tot de belastingen op bouwen en verbouwen wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum urneveldconcessie U/2/13

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 17 05 2021

 

Agenda gemeenteraad

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/05/2021