Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Algemeen directeur: Opleiding - Toekomst van welzijnsdiensten in gemeenten en Intergemeentelijke samenwerking of fusie - 22 november en 10 december 2019

 

 

Er wordt toelating verleend aan de algemeen directeur om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Tijdelijke ondersteuning administratief medewerker openbare werken - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt opdracht gegeven om de opdracht “Tijdelijke ondersteuning administratief medewerker openbare werken” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

VVSG - Open brief burgemeesters - Standpunt

 

 

Het college neemt een standpunt in betreffende de open brief van burgemeesters naar aanleiding van een schrijven van VVSG.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Je gemeente telt - Online platform - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van de brief van vzw De Wakkere Burger en Tree Company betreffende " je gemeente telt" een online platform dat de begroting tastbaar en begrijpbaar maakt.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Handel: Zondagopening - Comeos / Unizo - Weekend van de klant 4 oktober 2020 - Goedkeuring

 

 

Er wordt een afwijking op de zondagopening toegestaan in het kader van het Weekend van de klant op zondag 4 oktober 2020.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling tijdelijke onderwijzeres - GBS 't Laar - 2019-2020

 

 

Aanstelling van een voltijdse onderwijzeres in GBS 't Laar, ter vervanging van een onderwijzeres die langdurig afwezig is wegens ziekte.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanvraag mutatie vastbenoemde zorgcoördinator GBS 't Laar - 16/36 (of 11/24)

 

 

De vastbenoemde zorgcoördinator van GBS 't Laar bekomt voor 16/36 een mutatie, voor een benoeming in Ranst (voor 11/24 onderwijsuren).

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanvraag mutatie vastbenoemd bijzonder leermeester RKG - GBS 't Laar - 12/24

 

 

De halftijds vastbenoemde bijzondere leermeester RKG van GBS 't Laar bekomt een mutatie voor 12/24 voor een benoeming in uren lager onderwijs.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 - Standpunt

 

 

Omwille van de wijziging van de omzendbrief BaO/2012/01 wordt er alsnog geen gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem in gebruik genomen en zullen de scholen van Wommelgem inschrijving op basis van chronologie.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Onderwijs: Gebruik adresgegevens - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend om de adresgegevens te gebruiken van de kinderen geboren in 2018 voor het verspreiden van flyers voor de 4 Wommelgemse scholen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV119 - Bouwen van een meergezinswoning na afbraak woningen nrs. 65-67-69 - Dasstraat 67 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak van 3 woningen, op een perceel, gelegen Dasstraat 65, 67 en 69, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 428/2 L, 428V5 en 428/4 K, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Omgevingsvergunning: verkaveling 2019/VK2 - Glenn Bertels - verkavelen van 3 loten - Schransweg zn - Beslissing

 

 

De aanvraag inzake het verkavelen van 2 loten in 3 loten, gelegen Schransweg z/n, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 518M3 en 518T, wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Omgevingsmelding - 2019/M164 - Aanbouwen veranda - Van Asschestraat 30 - Aktename

 

 

Er wordt akte genomen van de melding voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Nicky Van den Bempt, Van Asschestraat 30, voor het aanbouwen van een veranda.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV109 - bouwen van een tuinhuis (regularisatie) - 't Sween 19 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een tuinhuis (regularisatie), een perceel, gelegen 't Sween 19, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 216M2, wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Beroep Kasteelstraat 33-35  - Bouwen 25 assistentiewoningen - Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 oktober 2019, waarbij de vordering tot vernietiging van het besluit van de deputatie van 17 mei 2018, waarbij het beroep tegen het besluit van 23 januari 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem, waarbij de vergunning tot het slopen van gebouwen en het bouwen van 25 assistentiewoningen met ondergrondse parkeergarages wordt geweigerd, op een terrein gelegen Kasteelstraat 33-35, sectie C nrs. 25 F, 25 L2 en 25 M2, niet ingewilligd wordt, verworpen wordt.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Woonbeleid: Thuis in de toekomst - Online Woontest

 

 

De Vlaamse overheid lanceert Thuis in de Toekomst: via een online woontest de inwoners van de gemeente laten nadenken over hoe ze willen wonen in de toekomst.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een hemelwaterinstallatie (6.500 liter) - Bernaerts Elke - Standpunt

 

 

Een premie van 500,- EUR uit te keren, voor een hemelwaterinstallatie van 6.500 liter bij een bestaande woning gelegen langs de Welkomstraat 87.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: EMO bvba - Exploitatie van een winterdorp met ijspiste - Kerkplaats z/n - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door EVENT MANAGEMENT ORGANISATION bvba, van de exploitatie van een winterdorp met ijspiste, gelegen langs de Kerkplaats te Wommelgem.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Aanvullend reglement Volkaertslei - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden een aangepast aanvullend reglement goed te keuren overeenkomstig het advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit volgend op de proefopstelling snelheidsremmende maatregelen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Aankoop en installeren van betaalterminals - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt opdracht gegeven om de opdracht “Aankoop en installeren van betaalterminals” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Aankoop en onderhoud kassamodule - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt opdracht gegeven om de opdracht "Aankoop en onderhoud kassamodule” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de firma met de enige offerte.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Igean: Project versterkt streekbeleid - Partnerschapsovereenkomst - Voorstel

 

 

Er voorgesteld om de goedkeuring van het  partnerschapsovereenkomst Streekplatvorm Voorkempen met bijhorende krachtlijnennota "Streekplatvorm Voorkempen 2019-2020 en de aanvulling "Project Fietspunten", opgemaakt door Igean, Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Fort 2: Bestemmingsplan - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt opdracht gegeven om de opdracht “Fort 2: Bestemmingplan" tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de enige bieder onder voorbehoud van het bekomen van de onderzoekspremie voor het opmaken van een bestemmingsplan voor Fort 2.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Nutsleidingen: Proximus - Uitbreiding ondergrondse leiding - Sint Jansveld 12

 

 

Er werd goedkeuring verleend aan Proximus om nutswerken uit te voeren in het Sint Jansveld omwille van een klantaansluiting.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging

Erfgoed Voorkempen: Verlenging, uitbreiding en goedkeuring statuten

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de verlenging en uitbreiding van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Erfgoed Voorkempen, meer bepaald:

          Verlenging duur Projectvereniging Erfgoed Voorkempen voor een periode van 6 jaar vanaf 1 januari 2020. De huidige gemeenten (Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Zoersel, Ranst, Wommelgem, Wijnegem en Schilde) blijven lid.

          Toetreding van nieuwe gemeenten (Brasschaat, Schoten, Zandhoven, Brecht en Malle) tot de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen i.f.v. de oprichting van een Erfgoedcel.

          Goedkeuring van de gewijzigde statuten voor de nieuwe gemeenten.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen - Ziekenzorg - Tussenkomst kerstfeest zorgkinderen 24 november 2019

 

 

Er wordt beslist financieel bij te dragen in de kosten van het jaarlijks feest voor de zorgkinderen georganiseerd door Parochiale ziekenzorg Petrus en Paulus .

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Cultuurraad: Organisatie kerstconcert - Donderdag 26 december 2019

 

 

De cultuurraad krijgt toelating om op donderdag 26 december 2019 opnieuw een kerstconcert in te richten in samenwerking met de gemeentelijke cultuurdienst.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen: Organisatie Rock 'n Jazz - 2020

 

 

Rock 'n Jazz zal telkens op de laatste zaterdagavond van de maand doorgaan op 7 verschillende locaties en dit van februari tot en met juni en van september tot en met november 2020.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen - Gebruiksreglement  feestmateriaal

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het nieuwe gebruiksreglement voor het uitlenen van feestmateriaal goed te keuren.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen- Reglement Hoge Bescherming

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het reglement Hoge Bescherming goed te keuren.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen- gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint Janskapel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint- Janskapel goed te keuren.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen: Nieuwjaarsreceptie 2020 - zondag 12 januari 2020 - Standpunt

 

 

Het voorstel is goedgekeurd voor de Nieuwjaarsreceptie te organiseren op zondagnamiddag 19 januari 2020 van 13.00 u. - 16.00 u. onder de brug op de Ternesselei.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement Kerstmarkt -Kaakstraat - zaterdag 14 december 2019

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de Kerstmarkt op zaterdag 14 december 2019 is goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op ontgravingen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te vestigen op ontgravingen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op vaste en mobiele reclame

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op bedrijfsruimten

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Aanvullende belasting op de personenbelasting

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op de lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken en identiteitskaarten

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de afgifte door het gemeentebestuur van administratieve documenten.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belastingen op het bouwen & verbouwen

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op leegstand woningen en gebouwen

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op aanvragen van vergunningsplichtige inrichtingen klasse 1 of 2

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op alle aanvragen van een nieuwe vergunningsplichtige inrichting klasse 1 of 2 inzake milieuhygiëne op het gemeentelijk grondgebied.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt de toepassing van de vroegere belastingverordeningen op de verwerving van de zate van de openbare wegen te behouden.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Gemeentefinanciën: Vaststelling verkoopprijzen diverse manifestaties

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op de autobrandstoftoestellen

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op de bank- en financieringsinstellingen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting te heffen op de bank- en financieringsinstellingen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting te vestigen op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Belasting op het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op het weghalen door het gemeentebestuur van achtergelaten afvalstoffen (sluikstort).

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor de inzameling restafval Fort II en in uitzonderlijke omstandigheden

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de inzameling van restafval op het gemeentelijk recreatiedomein Fort 2 en op de inzameling van restafval in uitzonderlijke omstandigheden (vb. events, festivals …).

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie op de kermisactiviteiten

 

 

Er wordt beslist voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 geen retribtutie te heffen op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht op de openbare markt

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een plaatsrecht op de wekelijkse markt te heffen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie uit hoofde van de elektriciteitsaansluitingen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de afname van elektriciteit.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement op de begraafplaatsen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor werken uitgevoerd voor rekening van derden

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het uitvoeren van werken door de gemeente voor derden.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen uitgevoerd op gemeentelijk openbaar domein

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 een retributie aan te rekenen op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik van de sportaccommodatie.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke feestzaal op het recreatiedomein Fort 2, de polyvalente zaal en de Sint-Janskapel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik van de gemeentelijke feestzaal, de polyvalente zaal en de Sint-Janskapel.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van feestmateriaal door derden

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik van feestmateriaal.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie op de afgifte van visvergunningen Fort 2

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de afgifte van een visvergunning.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor administratieve prestaties

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie op de afgifte van een kiezerslijst op cd-rom

 

 

Er wordt beslist voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 geen retributie te heffen op de afgifte van een kiezerslijst op cd-rom.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement voornaamswijziging

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op de voornaamswijziging.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht van vaste constructies op het openbaar domein

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het plaatsen van een vaste constructie op het openbaar domein.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor het plaatsrecht van mobiele constructies op het openbaar domein

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor deelname aan het Jeugdatelier en vakantiewerking Axiemaxie

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributiereglement voor het  Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributiereglement Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke goed te keuren.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Retributie voor gebruik en ontlening materialen bibliotheek

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie te heffen op het gebruik en het ontlenen van materialen van de Openbare Bibliotheek Wommelgem.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Huwelijksjubilarissen 2020: kennisneming

 

 

Kennisgeving van de huwelijksjubilarissen in 2020.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Wommelgem-centrum: verlenging grafconcessie D/1/38

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-centrum wordt een verlenging van een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 11 2019

 

Agenda gemeenteraad

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/11/2019