Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 13 vervoegt Ludo Neyens, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

BKO-personeel: Openverklaring - Adjunct diensthoofd BKO - Aanpassing modaliteiten

 

 

De modaliteiten van de openverklaring voor 1 VTE in de functie van adjunct diensthoofd BKO (B1-B3) worden herzien .

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Verlenging periode werfreserve

 

 

Er wordt beslist om de geldigheidsduur van de werfreserve voor de functie van communicatieambtenaar te verlengen met 1jaar.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Jeugdatelier: Aanwerving jobstudenten voor ondersteuning werking

 

 

Er wordt overgegaan tot de aanwerving van 2 jobstudenten voor het jeugdatelier.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Rapportage klachten

 

 

De binnengekomen klachten worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

ILV ZORA - Verbintenisverklaring opname regierol sociale economie - Goedkeuring

 

 

Het college verbindt zich ertoe om met de ILV ZORA de regierol sociale economie op te nemen.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Individueel bezoldigd personenvervoer: Standplaatsen

 

 

Het college gaat niet over tot het creëren van standpaatsen voor taxivoertuigen op het grondgebied van de gemeente.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Lokale Preventiewerking: Engagementsverklaring

 

 

De engagementsverklaring tot het starten van een lokale preventiewerking i.s.m. de stad Antwerpen vanuit de samenwerking in de eerstelijnszone Antwerpen-Oost wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Aanstelling lesgevers Sportwerk: Schoolzwemmen - Gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje

 

 

Voor de zwemlessen van de 5-jarige kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar wil de gemeentelijke basisschool ook tijdens het schooljaar 2019-2020 beroep doen op 2 lesgevers van Sportwerk Vlaanderen.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Onderwijzend personeel: Aanvraag nieuwe affectatie en mutatie vastbenoemde bijzondere leermeester Islam

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV146 - aanleggen parking - Doornaardstraat 60 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verwijderen van verharding, het aanleggen van een parking, bijkomende fietsenstallingen en verharding bij een kantoorgebouw, een perceel, gelegen Doornaardstraat 60, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 213N4 en 213X4, wordt vergund, onder stedenbouwkundige en algemene en voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Oelegemsteenweg 10 - Beroep - Besluit deputatie

 

 

Het schepencollege neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 24 oktober 2019 waarbij voorwaardelijk vergunning wordt verleend voor het plaatsen van een houten poort te Wommelgem, Oelegemsteenweg 10.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV129 - Bouwen eengezinswoning met bijgebouw en carport - Vremdesteenweg 39 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw en carport, op een perceel, gelegen Vremdesteenweg 39, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 188X7, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Omgevingsvergunning: Bijstelling verkaveling 2019/VK3 - AGROS nv - verkavelingswijziging in 4 loten - Dahliastraat 39 - Beslissing

 

 

De aanvraag inzake het bijstellen van een verkaveling van 2 loten samengevoegd als 1 perceel wijzigen in 4 loten na afbraak van de woning, gelegen Dahliastraat 39, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 80Y5, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV138 - Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning - Corluystraat 30 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een ééngezinswoning, op een perceel, gelegen Corluystraat 30, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 104H4, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV108 - Bouwen van een zwembad - Hoevenstraat 97 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een zwembad, op een perceel, gelegen Hoevenstraat 97, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 556/2 B2, wordt vergund, onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Omgevingsvergunning: Taxi Verboven Vracht bvba - Hernieuwing en verandering door wijziging en uitbreiding van een transportonderneming - Kapelstraat 108 - Beslissing

 

 

Aan Taxi Verboven Vracht bvba, wordt een omgevingsvergunning verleend, voor de hernieuwing en verandering door wijziging en uitbreiding van een transportonderneming, gelegen langs de Kapelstraat 108 te 2160 Wommelgem.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een hemelwaterinstallatie (5.000 liter) - Lapperbos 4 - Standpunt

 

 

Geen subsidie te geven voor een hemelwaterinstallatie, gezien er niet voldaan werd aan Art. 4.1.1., onderdeel "algemene toekenningsvoorwaarden" van het gemeentelijke subsidiereglement.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Beleidsvisie: Constructies en verhardingen in de voor- en zijtuinstrook - Standpunt

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dat het college in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden constructies in de voor- en/of zijtuin kan vergunnen.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Screening en inventarisatie van erfgoedwaarde alle gebouwen grondgebied Wommelgem - Goedkeuring

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht "Screening en inventarisatie van erfgoedwaarde alle gebouwen grondgebied Wommelgem" te laten uitvoeren.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Herentalsebaan 639 - Verbouwing van een kantoorgebouw tot administratief centrum voor gemeente en O.C.M.W.- Aanstellen ontwerper - Goedkeuring stopzetting en vrijgave borgtocht

 

 

De opdracht “Gemeente-eigendommen: Herentalsebaan 639 - Verbouwing van een kantoorgebouw tot administratief centrum voor gemeente en O.C.M.W.- Aanstellen ontwerper” wordt stopgezet en de eerste helft van borgtocht wordt vrijgegeven.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

GBS Het Oogappltje - Uitbreiding en verbouwing - VMG De Cock - Verzoekschrift - Opmaak memorie - Raad van State na hergunning - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis gegeven van de indiening van een verzoekschrift tot vernietiging van de gunningsbeslissing van GBS Het oogappeltje door bouwbedrijf VMG - De Cock NV voor de Raad van State. Dit dossier kreeg als kenmerk G/A 229.234 / XII - 8806.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging - Dienstjaren 2020 en 2021 - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt beslist om de opdracht “Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging dienstjaren 2020 en 2021 te gunnen aan dezelfde dienstverlener. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek nr. 2016-056.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Senioren: Inrichting computercursus door Digistrevers - Goedkeuring

 

 

Er worden digitale cursussen ingericht voor Wommelgemse senioren door de Digistrevers in de polyvalente zaal van de bibliotheek in het voorjaar 2020.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Sportcentrum Brieleke: Aanvraag parking concessionaris - Goedkeuring

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Subsidiëring culturele verenigingen: Uitbetaling toelagen werkjaar 2018

 

 

De subsidies voor de erkende culturele verenigingen worden goedgekeurd m.b.t. het werkjaar 2018.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Vakantiewerking AxieMaxie: Gebruik adresgegevens

 

 

Er wordt toelating gegeven om de adresgegevens te bekomen van de kinderen van 3 t.e.m. 14 jaar voor het verspreiden van een programmaboekje.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Sport: Renoveren en opvullen Finse piste - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven aan de dienst vrije tijd voor het opvragen van de nodige offertes voor het renoveren van de Finse piste en het bijvullen van 5 cm kokoschips.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Evenementen: Wommelgem Klassiek 2020 - Organisatie

 

 

In de 3 woonzorgcentra organiseren we Wommelgem Klassiek op donderdag 9 juli 2020 in WZC Hof Ten Dorpe, op dinsdag 21 juli 2020 in WZC Wommelgheem en op zaterdag 15 augustus 2020 in WZC Sint-Jozef.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Hartveilige gemeente: Plaatsing AED-toestel door vzw Heartsaver - Principieel akkoord

 

 

In het kader van 'De Warmste Week' en 'Hartveilige gemeente' wordt er een publiek AED-toestel aan de turnzaal van de Sint-Johannaschool geplaatst.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Evenementen - Reglement met betrekking tot de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten - Goedkeuring

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het nieuwe marktreglement goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Evenementen -  Aanstelling marktleider voor de wekelijkse markt

 

 

De aanstelling van een marktleider wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Evenementen - Intrekking abonnement standplaats wekelijkse markt - Goedkeuring

 

 

Er wordt beslist de vaste standplaats op de wekelijkse markt in te trekken.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Evenementen: Winterdorp - Randactiviteiten

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de act voor de opening op 6 december 2019 om 18 u. en de schaats- en ijshockeyinitiaties op zaterdag- en zondagochtend gedurende de ganse periode van het Winterdorp. Vanaf 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente

 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 geconsolideerd

 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 geconsolideerd wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Urnenveldconcessie U/7/1

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-centrum wordt een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum Uitbreiding urnenveldconcessie U/1/34

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-centrum werd een uitbreiding van een urnenveldconcessie toegekend

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Machtiging afleveren uittreksels strafregister

 

 

Er wordt machtiging gegeven voor het afleveren van uittreksels uit het strafregister.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 03 12 2019

 

Agenda gemeenteraad

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019