Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 33 verlaat Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 34 vervoegt Ann Theys, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Handhaving Ruimtelijke Ordening: Aanduiden intergemeentelijke verbalisant - Goedkeuring

 

 

Het college burgemeester en schepenen stelt Annelies Beckers, werkzaam bij IGEAN, aan als intergemeentelijk verbalisant Ruimtelijke Ordening om op te treden op haar grondgebied.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

BKO: Uitbouw naschoolse kinderopvang - Structurele opvanglocatie Kandonklaar - Standpunt

 

 

Er wordt goedkeuring verleend om een vaste tweede locatie voor de naschoolse kinderopvang uit te bouwen aan basisschool 't Laar.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Personeel: Openverklaring Kinderbegeleider - Goedkeuring

 

 

2 halftijdse functies in contractueel dienstverband van Kinderbegeleider (IFIC 11) worden open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Personeel: Openverklaring - Coördinator gebouwen en magazijn (D4-D5)

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

ICT: Migratie JCC van Cipal naar "As a service" - Goedkeuring gunning

 

 

De opdracht "set-up van en migratie naar een "as a service oplossing" wordt gesloten bij wijze van een aanvaarde factuur.

Deze opdracht wordt gegund aan JCC, Zutphenstraat 59 te 7575 EJ Oldenzaal tegen het nagerekende bedrag van:

        Implementatie software en services (eenmalig): 3.705 excl. btw of 4.483,05euro incl. 21% btw.

        Hosting (jaarlijks): 3.010 excl. btw of 3.642,10 euro incl. 21%

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Fort 2: Dakrenovatie loods M  - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan het bestek nr. 2024/3P/1407 "Fort 2: Dakrenovatie loods M" en de raming opgesteld door Patrimonium, deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht.

.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Patrimonium: VTC Brieleke - Aanpassing Elektriciteit Airco's - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “Patrimonium: VTC Brieleke - Aanpassing Elektriciteit Airco's” komt tot stand volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Patrimonium: VTC Brieleke - Installatie Airco's danszalen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “Patrimonium: VTC Brieleke - Installatie Airco's danszalen”

komt tot stand volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Patrimonium: VTC Brieleke - Aanpassing Cloud Abonnement Priva - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

De opdracht “Patrimonium: VTC Brieleke - Aanpassing Cloud Abonnement Priva” komt tot stand volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en wordt gegund aan de firma met de economisch meest voordelige offerte.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Speelplein Schawijck:  Aankoop, levering en plaatsen van combinatie speeltoestel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Speelplein Schawijck:  Aankoop, levering en plaatsen van combinatie speeltoestel” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder aan de technische dienst opdracht te geven om voorbereidende werken in eigen beheer uit te voeren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Wegen- en rioleringswerken: Infrastructuurwerken aan appartementen van "Kandonklaan" - Pastoor Van Craendreef - Definitieve oplevering

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht "Wegen- en rioleringswerken: Infrastructuurwerken aan appartementen van "Kandonklaan" - Pastoor Van Craendreef", het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de Infrastructuur aan appartementen van Kandonklaan, opgemaakt door Sweco Belgium nv. bij te treden.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

ICT: Aankoop van computernetwerk en aanhorigheden - Vrijgave borgtocht

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de borgtocht van de opdracht “ICT: Aankoop van computernetwerk en aanhorigheden” volledig vrij te geven.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Raamovereenkomst: Mini-Competitie - Tijdelijke Ondersteuning - Juli 2024 - Juli 2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven om het bestek "Raamovereenkomst: Mini-Competitie -  Tijdelijke Ondersteuning - Juli 2024 - Juli 2027", de totale raming, van de basisopdracht (1 juli 2024 t/m 30 juni 2027) en de verlengingen (1 juli 2027 t/m 30 juni 2030) opgesteld door Gemeente Wommelgem goed te keuren, deze opdracht te gunnen volgens de openbare procedure en de aankondiging van de opdracht in te vullen, goed te keuren en bekend te maken op nationaal niveau.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Lokale Economie: Tijdelijke Terrasvergunning - Pizza Monza - Goedkeuring

 

 

Een terrasvergunning voor de plaatsing van een tijdelijk zomerterras toe te kennen aan Pizza Monza, Kerkplaats 12,2160 Wommelgem van 18 mei 2024 t/m 1 september 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Hemelwater- en Droogteplan: Voorstel

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Gebruik gemeentewegen voor uitzonderlijk vervoer: toelating

 

 

Onder voorbehoud van toelating van de Vlaamse Overheid, wordt onder bepaalde voorwaarden toelating verleend voor uitzonderlijk vervoer op gemeente wegen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Omgevingsvergunning 2023/OV195: Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning en gedeelte regulariseren – Hoevenstraat 112

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning en het regulariseren van verbouwingen en uitbreidingen, op een perceel, gelegen Hoevenstraat 112, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 435D en 435A2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV10: Bouwen eengezinswoning met carport - Recognitiestraat 15

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning met carport, op een perceel, gelegen Recognitiestraat 15, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 12T2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV13: Gevelwerken (isolatie) - Sint-Michielsstraat 14

 

 

De aanvraag voor gevelwerken (isolatie) bij een meergezinswoning, op een perceel, gelegen Sint-Michielsstraat 14, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 488H., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Omgevingsvergunning 2024/OV30: Bouwen bijgebouw - De Reet 4

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw, op een perceel, gelegen De Reet 4, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 11E3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Beroep: Selsaetenstraat 42 - Zonevreemde functiewijziging (dagrecreatie > wonen), uitbreiden pand en opname vergunningenregister bijgebouwen - Standpunt

 

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een standpunt in te nemen in verband met de gewijzigde projectinhoudversie van het beroep ingesteld tegen de weigering van omgevingsvergunning voor een zonevreemde functiewijziging (dagrecreatie > wonen), uitbreiden pand en opname vergunningenregister bijgebouwen, gelegen Selsaetenstraat 42.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Verdeling van eigendommen: Ternesselei, sectie A nr. 42B

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een opmerking in verband met de verdeling van eigendommen, gelegen te Wommelgem, Ternesselei, kadastraal bekend als sectie A, nr. 42B.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Flankerend onderwijsbeleid: Toekenning subsidie en uitbetaling voorschot Zomerschool 2024 - Goedkeuring

 

 

Het schepencollege beslist om een aanvraag in te dienen voor de Vlaamse subsidie Zomerscholen en keurt op haar beurt de toekenning van de toelage "Uitbouw Zomerschool Wommelgem 2024" en de uitbetaling van het voorschot aan Wospo vzw goed.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Preventie: Organisatie Warmste Tafel - Goedkeuring

 

 

Het schepencollege keurt, in het kader van het actieplan van de intergemeentelijke preventiewerking, de organisatie van de Warmste Tafel op 8 juni 2024 goed.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Plan Samenleven: Verlenging intergemeentelijk subsidieproject - Goedkeuring

 

 

Het schepencollege keurt de aanvraag tot verlenging van het intergemeentelijk subsidieproject m.b.t. Plan Samenleven goed.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Genootschap O-L-Vrouw van Scherpenheuvel Wommelgem: Ter beschikking stellen voertuig - 18 mei 2024 - Standpunt

 

 

Er wordt toestemming gegeven om de wagen van de BKO ter beschikking te stellen aan het Genootschap O-L-Vrouw van Scherpenheuvel tijdens het Pinksterweekend, van 17 tot 21 mei 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Evenementen: Organisatie gemeentelijke activiteiten en evenementen 2024 - Aanvullende data - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend voor het organiseren van activiteiten en evenementen in 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Evenementen: KOTK Around the clock - Gebruik betaalterminal - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven aan de organisatie van KOTK around the clock om de betaalterminal van de Dienst Vrije Tijd op woensdag 1 mei te gebruiken en de gelden nadien rechtstreeks door te storten naar het goede doel.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Evenementen: Invulling vacature Septemberkermis 2024 - Proces-verbaal - Goedkeuring

 

 

Het proces-verbaal voor toekenning van een standplaats met afmetingen maximaal 10m voorgevellengte op maximaal 3m diepte in open toestand op de Septemberkermis wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Evenementen: Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker 13-14-15 september 2024 - Goedkeuring

 

 

De deelname aan het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker op 13,14 en 15 september 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Evenementen: Engagementsverklaring Jaarmarkt

 

 

Het schepencollege keurt de engagementsverklaring in het kader van de jaarmarkt goed.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Vrije Tijd: Toelage exploitatie turnzaal Sint-Johanna 2023 - Goedkeuring

 

 

Aan de vzw Sint-Johannaschool wordt een bijdrage voor de exploitatie van de turnzaal in 2023 en een voorschot op de afrekening van de exploitatiekosten van 2024 betaald.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Vrije Tijd: Vrijetijdscentrum - Verlenging sluitingsperiode zomer 2024 - Goedkeuring

 

 

Voor het seizoen 2023-2024 worden de sluitingsdagen vastgesteld van Vrijetijdscentrum Brieleke, met name die van het sportcentrum, de sportcafetaria en het cultureel ontmoetingscentrum. De sportcafetaria vraagt een uitbreiding van de zomersluiting vanaf 21 juli 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Vrije Tijd: Jubileum TC Ten Hoeve - 9 november 2024 - Ondersteuning

 

 

TC Ten Hoeve vraagt om financiële ondersteuning ter gelegenheid van hun 50ste jubileum.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Tijdelijk verkeersreglement: 15 jaar Den Klauwaert 1 juni 2024 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor 'Receptie 15 jaar café Den Klauwaert' op 1 juni 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Tijdelijk verkeersreglement: Buurtfeest Pietingbaan - 8 juni 2024 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het buurtfeest in de Pietingbaan op zaterdag 8 juni 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Tijdelijk verkeersreglement: Corrida - 8 juni 2024 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor organisatie van de Corrida stratenloop op zaterdag 8 juni 2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Tijdelijk verkeersreglement : Verkiezingen - 9 juni en 13 oktober 2024 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement van toepassing voor de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober  2024 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Verlenging grafconcessie D/3/15 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een verlenging van een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: Columbariumconcessie COL4/2/12 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een columbariumconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 04 2024

 

Retributie op het plaatsrecht op de openbare markt - Voorstel

 

 

De gewijzigde retributie op het plaatsrecht op de wekelijkse markt wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 26/04/2024