Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, Kelly Joris, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Mandatarissen: Conferentie Noodplanning - 12 november 2019 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan een mandataris om deel te nemen aan een opleiding.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Administratief personeel: Kennisneming uitslagen selectieprocedure en aanwerving administratief bedienden Onthaal

 

 

Aanstelling van 2 administratief medewerkers.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

BKO-personeel: Contract bepaalde duur - Silke Reyserhove

 

 

Er wordt een contract van bepaalde duur afgesloten voor een functie in de buitenschoolse kinderopvang 't Evertje.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Werkliedenpersoneel: Deeltijdse werkhervatting verlenging

 

 

De deeltijdse werkhervatting van een personeelslid wordt verlengd tot en met 31 december 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Rechtspositieregeling: 2e pensioenpijler - Verhoging - Standpunt

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel te verhogen naar 2% in 2020 en naar 3% in 2021.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Ziekteverloven en sociale dienst : Rapport van afwezigheden wegens ziekte en uitbetalingen sociale dienst van juli tot september 2019 - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van de afwezigheden wegens ziekte over de periode van juli tot september 2019, alsook voor de tussenkomsten van de sociale dienst.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021: toepassing decreet inschrijvingsrecht in de Wommelgemse basisscholen - Digitaal aanmeldsysteem - Standpunt

 

 

Er wordt een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem in gebruik genomen voor de inschrijvingen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Inhuldiging schoolgebouw en speelplaats Het Oogappeltje op 22 november 2019 - Standpunt

 

 

De inhuldiging van basisschool Het Oogappeltje zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Ondersteuning opmaak communicatieplan dienstverleningsmodel - Gunning

 

 

De opdracht ondersteuning communicatieplan wordt gegund aan "Made by design.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV95 - Wijziging voorgevel, herinrichting en plaatsen structurele balken - Autolei 33 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor een gevelwijziging, een herinrichting van de voortuin en het plaatsen van 2 structurele balken, gelegen Autolei 33, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 177Y3, te weigeren.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV99 - Bouwen zwembad, regularisatie kelder, slopen aanbouw woning - verwijderen dolemietverharding - Selsaetenstraat 9 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het verwijderen van de aanbouw woning, het bouwen van een zwembad, regularisatie van de kelder en het verwijderen van de dolomietverharding, gelegen Selsaetenstraat 9, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nr. 74G2, wordt deels vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en zijn onmiddellijke omgeving voor wat betreft het bouwen van het zwembad.

 

De aanvraag is wel in overeenstemming met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en zijn onmiddellijke omgeving voor wat betreft het verwijderen van de aanbouw aan de woning, het regulariseren van de kelder onder de woning en het verwijderen van de dolomietverharding.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV101 - slopen serre - De Keer 23 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het slopen van een serre, op een perceel gelegen De Keer 23, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 282 H, K en F, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsvergunning 2019/OV114 - Rooien sparren - Kapelstraat 112 - Beslissing (SH/SAV)

 

 

De aanvraag voor het rooien van 129 zieke sparren, waarvan 24 hoogstammig, waarvan 15 vergunningsplichtig, op een perceel, gelegen Kapelstraat 112, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 162L, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsmelding stedenbouwkundige handelingen - 2019/OV143 - Aanbouwen veranda - Stenenkruis 7 - Aktename

 

 

Er wordt akte genomen van de melding voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Guido Nuytemans, Stenenkruis 7, 2160 Wommelgem, voor het aanbouwen van een veranda.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsmelding 2019/M151 - Aanbouwen veranda - Kempenlaan 59 - Aktename

 

 

Er wordt akte genomen van de melding voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Geernard Monique, Kempenlaan 59, 2160 Wommelgem, voor het aanbouwen van een veranda.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Pluma NV : Plaatsen zonnepaneleninstallatie - Antoon van der Pluymstraat 1 - Besluit deputatie - Kennisneming  (SH/BV)

 

 

Het schepencollege neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 3 oktober 2019 waarbij een omgevingsvergunning verleend wordt aan Pluma nv, voor het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie te Wommelgem, Van der Pluymstraat 1.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - Gulkenrodestraat z/n - Verwijderen perceel uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt perceel 11052_D_0040_B_002_00   (Gulkenrodestraat z/n) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Bodem: Grondeninformatieregister (GIR) - 't Serclaesdreef 8 - Verwijderen percelen uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt perceel 11052_D_0005_S_003_00  ('t Serclaesdreef 8) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Beroep Oelegemsteenweg 12 : besluit deputatie - kennisneming

 

 

Het schepencollege neemt kennis van het besluit van de deputatie van 5 september 2019 waarbij het beroep tegen het besluit van 2 september 2014 voor de vergunning tot bestemmingswijziging van leefruimte en bureau naar feestzaal en aanpassen van parkeerplaatsen te Wommelgem, Oelegemsteenweg 12, wordt geweigerd, ingewilligd wordt. Er wordt een voorwaardelijke vergunning verleend.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: Deckers Alain- Exploitatie van een propaangastank (1.000 liter) - Wijnegemsteenweg 50 - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Stera Gas nv, voor de exploitatie van een propaangastank, gelegen te Wommelgem, Wijnegemsteenweg 50.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Omgevingsvergunning inrichting klasse 3: Carrier Transicold Belgium bvba - Exploitatie van een standaard garage en carrosseriebedrijf - Koralenhoeve 8/A - Akteneming

 

 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Carrier Transicold Belgium bvba, van de exploitatie van een standaard garage en carrosseriebedrijf, gelegen langs de Koralenhoeve 8/A te Wommelgem.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Veiligheid: Uniform gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Wijziging 2/2019

 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties te wijzigen, door toevoeging van specifieke voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Noodplanning: Ondersteuning Team D5 - Contact center bij noodsituaties

 

 

Een overeenkomst in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer af te sluiten met IPG Contact Solutions nv met een loopduur tot en met 31 december 2021.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Fort II: Vervangen andersvalide (plateau) lift  - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Wegenwerken: Herinrichting Torenstraat en (deel) Wijnegemsteenweg - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

 

Er werd akkoord gegaan met de voorlopige oplevering van de wegenwerken "Herinrichting Torenstraat en (deel) Wijnegemsteenweg".

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Liquideren afgeschreven materialen - Standpunt

 

 

Er wordt akkoord gegaan met het verschroten van afgeschreven materialen aan de hoogst biedende.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Goedkeuring verrekeningen 7 en 8

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekeningen 7 (GBS Het Oogappeltje) en 8 (Handboogstraat 36) voor de opdracht "Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019".

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Openbare bibliotheek: Inrichting polyvalente ruimte - Raamovereenkomst kantoormeubilair - Goedkeuring afroep 3

 

 

Er wordt voor de opdracht "Openbare bibliotheek: Meubilair polyvalente ruimte", beslist om deze tot stand te brengen via een afroep bij de aankoopcentrale, en deze te gunnen via de raamovereenkomst "Kantoormeubilair".

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Polyvalent centrum - Uitvoering - Goedkeuring verrekening 16 tem 21

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 16 tem 21 van de opdracht "Polyvalent centrum - Brieleke Wommelgem".

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Nutsleidingen: Fluvius - Uitbreiding ondergrondse leidingen - Brieleke 16

 

 

Er werd goedkeuring gegeven aan Fluvius om nutswerken uit te voeren op het Brieleke.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Winterdorp - Gebruik terrein parking Brieleke -  plaatsen woonwagen - 25 november 2019 tot en met 10 januari 2020

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het plaatsen van een woonwagen achteraan op de parking van het Brieleke, ter hoogte van C & D terreinen, voor de periode van 25 november 2019 tot en met 10 januari 2020.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen - Toelage 2019 dagverzorgingscentrum Rummenshof gelegen in WZC Hof ten Dorpe

 

 

Er wordt voor 2019 een toelage toegekend aan het dagverzorgingscentrum "Rummenshof" gelegen in WZC Hof Ten Dorpe. 

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: 11 novemberherdenking: Praktische organisatie

 

 

Akkoord te gaan met de organisatie van de "11 novemberherdenking" op maandag 11 november 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Winterdorp: Opstartdatum en afwijking zondagswerk - Toelating

 

 

EMO bvba heeft toelating gekregen om vanaf dinsdag 26 november 2019 te starten met de opbouw van het Winterdorp.

Er is eveneens toelating geven om op zondag 29 november 2019 door te werken met de opbouw van het Winterdorp en dit tussen 8 en 22 u.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen  - Ontwikkelingssamenwerking: 11.11.11 actie 2019

 

 

Er wordt ingestemd om de gevraagde ondersteuning te verlenen bij de jaarlijkse solidariteitsactie van 11.11.11 .

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Winterdorp: Schaatsen leerlingen lagere school 2019

 

 

De 4 Wommelgemse scholen krijgen toelating om met de leerlingen van het lager onderwijs 1 keer te gaan schaatsen tijdens de schooluren.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Controle op de toekenning en de aanwending van nominatieve toelagen 2019

 

 

Er wordt toelating gegeven voor de uitbetaling van de nominatieve toelagen 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Winterdorp: openingsuren

 

 

De vooropgestelde openingsuren voor het Winterdorp met schaatsbaan zijn goedgekeurd, het Winterdorp is steeds 1 uur later open dan de schaatsbaan.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Avondmarkt - 30 april 2020

 

 

De avondmarkt gaat door op donderdag 30 april 2020 van 18 - 23 u.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Evenementen: Seniorenfeest donderdag 8 oktober 2020 - Standpunt

 

 

Indien onze culturele zaal niet tijdig klaar is, huren we de evenementenhal Den Boomgaard te Broechem voor de 11ste editie van het Seniorenfeest op donderdag 8 oktober 2020. We evalueren dit in maart.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Sportkampioenenviering 2020: Praktische uitwerking - Toelating

 

 

De sportdienst krijgt toelating om de sportkampioenenviering te organiseren op vrijdag 31 januari 2020 in de grote danszaal van sportcafé Brieleke (onder voorbehoud).

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Sport: Reanimatiecursus 2020

 

 

De organisatie van Hartveilig-sessies door Rode Kruis Borsbeek-Wommelgem in 2020 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Sport: Erkenning sportvereniging: De Fort Fietsers - Goedkeuring

 

 

De aanvraag van de Fort Fietsers voor erkenning als sportvereniging wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Sportcentrum Brieleke: Aankoop materiaal cafetaria - Princiepsbeslissing

 

 

De concessionaris van sportcentrum Brieleke krijgt toelating om materialen aan te kopen voor de nieuwe cafetaria.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Mindervalidenparkeerplaats

 

 

Er wordt een mindervalide parkeerplaats toegekend ter hoogte van Scheersel 31.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: columbariumconcessie COL3/3/7

 

 

Er wordt op de begraafplaats van Wommelgem-centrum een columbariumconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/40

 

 

Er wordt op de begraafplaats van Wommelgem-centrum een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 10 2019

 

Begraafplaats Wommelgem-centrum: urnenveldconcessie U/6/39

 

 

Op de begraafplaats van Wommelgem-centrum wordt een urnenveldconcessie toegekend.

Publicatiedatum: 29/10/2019