Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

 

Vanaf punt 6 verlaat Lise Poelemans, schepen de zitting.

Vanaf punt 7 vervoegt Lise Poelemans, schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Administratief personeel: Uitslag selectieproeven - Beleidsconsulent Omgeving

 

 

Er wordt kennisgenomen van de resultaten van de selectieproeven.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Personeel: Openverklaring - Beleidsconsulent Omgeving

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Beleidsconsulent Omgeving (B1-B3) wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure, waarbij direct search gegund wordt aan Search & Selection.  Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Aanwerving jobstudenten - Zomerperiode 2021- Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om voor verschillende diensten jobstudenten voor de zomerperiode van 2021 aan te werven.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling kinderverzorgster  - GBS Het Oogappeltje -2020-2021

 

 

Er wordt een kinderverzorgster voor 7/32 aangesteld aan GBS Het Oogappeltje

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Onderwijzend personeel: Aanstelling logopediste Jente Van den Bergh

 

 

Er wordt een logopediste aangesteld aan GBS Het Oogappeltje

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV40 - Regularisatie van verbouwings-/uitbreidingswerken, een gevelwijziging en de afbraak en nieuwbouw van een garage - Ternesselei 92

 

 

De aanvraag voor de regularisatie van verbouwings-/uitbreidingswerken, een gevelwijziging en de afbraak en nieuwbouw van een garage, op een perceel, gelegen Ternesselei 92, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 572W., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV83 - Slopen bedrijfsgebouw en verhardingen - Nijverheidsstraat 54H

 

 

De aanvraag voor het slopen van een bedrijfsgebouw en verhardingen, op een perceel, gelegen Nijverheidsstraat 54H, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 587G., wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV93 - Rooien boom (conifeer) - Hoevenstraat 77

 

 

De aanvraag voor het rooien van een boom (conifeer), gelegen Hoevenstraat 77, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 442G., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV41 - Bouwen eengezinswoning - Joz De Houwerstraat 12

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen Joz De Houwerstraat 12, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 600F., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV46 - Bouwen eengezinswoning - Herentalsesteenweg 879

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen Herentalsebaan 879, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 4E2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Omgevingsvergunning 2021/OV47 - Bouwen eengezinswoning met zwembad en poolhouse - Vremdesteenweg 16

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning met zwembad en poolhouse, gelegen Vremdesteenweg 16, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 190N2, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Beroep - Oelegemsteenweg 10 - plaatsen poort - uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen

 

 

Het schepencollege neemt kennis van het arrest van 29 april 2021 met nummer RvVb-A-2021-0942 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij De Raad de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 24 oktober 2019, waarbij stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het plaatsen van een poort gelegen te 2160 Wommelgem, Oelegemsteenweg 10, vernietigt.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Grondeninformatieregister (GIR) - Sint-Damiaanstraat 22-24 / Luit. Karel Caluwaertstraat 1-5 - Verwijderen perceel uit Gemeentelijke Inventaris.

 

 

Op basis van de voorgelegde gegevens wordt het perceel 11052_C_0350_M_000_00 (Sint-Damiaanstraat 22 - 24 / Luit. Karel Caluwaertstraat 1 - 5) uit de "Gemeentelijke Inventaris" verwijderd.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een groendak (37 m²) - Herentalsebaan 218

 

 

Er wordt een toelage voor de realisatie van een groendak (37 m²) in de Herentalsebaan 218 toegekend.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

ICT: Omgeving.net - Goedkeuring verrekening: Prijsaanpassing Projectinhoud Versies (PIV)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekening aanpassen software van de opdracht "ICT: Omgeving.net". De prijsverhoging geldt met ingang van 1 augustus 2021.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Nutsleidingen: Proximus - Verplaatsing verdeelkasten Welkomstraat 109

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Proximus om werken uit te voeren langsheen de Welkomstraat naar aanleiding van de verplaatsing van verdeelkasten..

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de opdracht "Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair” welke integraal deel uit maakt van deze beslissing en wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop keukenmateriaal - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht "Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop Keukenmateriaal" Perceel 1 (Aankoop en levering bestek- servies - potten en pannen en algemeen materiaal) en Perceel 2 (Aankoop 2 mobiele Koelkisten) tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieders.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Vrachtwagen: Aankoop en plaatsing uitschuifbare bumper - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Vrachtwagen: Aankoop en plaatsing uitschuifbare bumper” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Invoering GAS 5: Beperkte snelheidsovertredingen - Standpunt

 

 

Er wordt aan Igean gemeld dat de gemeente Wommelgem, het standpunt van VVSG volgt en de GAS 5 nog niet zal invoeren.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Bibliotheek: Vrijwilligerswerking

 

 

Er wordt ingestemd de vrijwilligerswerking binnen de bibliotheek verder uit te bouwen.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Vrije tijd: Afsprakennota en naamgeving jeugdontmoetingscentum (JOC)

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Evenementen: Vrijetijdscentrum Brieleke - Openingsweekend 24 - 26 september 2021 - Programmaconcept en budgetraming

 

 

Er wordt akkoord gegaan met het programmaconcept en de budgetraming van het openingsweekend van vrijetijdscentrum Brieleke, dat georganiseerd wordt van 24 tot en met 26 september 2021.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Vrije tijd: Erkenning Foto Crea als Wommelgemse vereniging

 

 

Foto Crea wordt erkend als Wommelgemse vereniging.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Sport: Inrichting lijndans 2021-2022 - Toelating

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het inrichten van lijndans van september 2021 tot en met maart 2022 onder voorwaarde dat de coronamaatregelen van dat moment het toelaten.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Sport: Inrichting conditiemix 2021-2022 - Toelating

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het inrichten van conditiemix van september 2021 tot en met juni 2022 onder voorwaarde dat de coronamaatregelen van dat moment het toelaten.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Sport: Inrichting recreatieve badminton 2021-2022 - Toelating

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het ondersteunen van het inrichten van recreatieve badminton van september 2021 tot en met juni 2022 onder voorwaarde dat de coronamaatregelen van dat moment het toelaten.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Sport: Inrichting multimove 2021-2022 - Toelating

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Evenementen: IGEAN - Groepsovereenkomst huren van herbruikbare bekers

 

 

Er wordt beslist dit jaar niet deel te nemen aan de raamovereenkomst van IGEAN voor het huren van herbruikbare bekers met ontzorgcyclus.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Sport: Organisatie Maand van de Sportclub 2021 - Toelating

 

 

Er wordt toelating gegeven voor het organiseren van Maand van de Sportclub in september 2021 onder voorwaarde dat de coronamaatregelen van dat moment het toelaten.

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 01 06 2021

 

Begraafplaats Wommelgem-Centrum: columbariumconcessie COL4/2/3

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Centrum wordt een columbariumconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 08/06/2021