Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Notulen vast bureau: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Administratief personeel: Openverklaring - Maatschappelijk werker

 

 

Een functie voor maatschappelijk medewerker in 0,5 VTE op contractuele basis wordt open verklaard.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Sociale poetsdienst: vervangingscontract

 

 

De tewerkstelling van een medewerker van de sociale poetsdienst. wordt verlengd.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

ILV ZORA - Verbintenisverklaring opname regierol sociale economie - Goedkeuring

 

 

Het vast bureau verbindt zich ertoe om met de ILV ZORA de regierol sociale economie op te nemen.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Geïntegreerd inspectieverslag POD Maatschappelijke Integratie

 

 

Het vast bureau neemt kennis van het geïntegreerd inspectieverslag opgemaakt door POD Maatschappelijke Integratie.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed te keuren.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Handboogstraat 36: Plaatsing logo tegen buitengevel - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging - Dienstjaren 2020 en 2021 - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt beslist om de opdracht “Gemeente-eigendommen: Reinigen ruiten gemeentelijke gebouwen - Dienstjaren 2017 - 2018 en 2019 - Verlenging dienstjaren 2020 en 2021 te gunnen aan dezelfde dienstverlener. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek nr. 2016-056.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW

 

 

Het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overzicht punten

Besluitenlijst VB van 03 12 2019

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

De agenda voor de volgende raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.