Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 16 09 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Ludo van der Velden, Eva Pierets, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Lise Poelemans, schepen;

Lode Stevens, Ann Gillis, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Afwezig:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

Vanaf punt 3 vervoegt Eva Pierets, raadslid de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt Ludo Neyens, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2021.

 

Argumentatie

Voor de gedane tussenkomsten en vragen over de geagendeerde punten wordt verwezen naar het audioverslag dat terug te vinden is op de gemeentelijke website.

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

Notulen vorige zitting - Goedkeuring
13 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2021 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Mandatarissen: Ontslag Annemie Dierckx als gemeenteraadslid - Kennisneming

 

Kennisneming

Het schrijven van 13 augustus 2021, uitgaande van Annemie Dierckx, gemeenteraadslid, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Mandatarissen: Nazicht van de geloofsbrieven van het opvolgend gemeenteraadslid Eva Pierets ter vervanging van Annemie Dierckx - Eedaflegging

 

Motivering

Feiten en context

In zitting van heden werd kennis genomen van het ontslag als gemeenteraadslid van Annemie Dierckx, ingevolge het schrijven van 13 augustus 2021.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 14.

 

Argumentatie

Er dient in haar vervanging voorzien te worden.

 

Het is nodig over te gaan tot het nazicht van de geloofsbrieven van het plaatsvervangend raadslid dat op de geschikte plaats komt op lijst 4 van de op 14 oktober 2018 verkozen kandidaten.

 

De eerste in aanmerking komende plaatsvervanger van voornoemde lijst, Eva Pierets heeft niet opgehouden de bij de wet voorgeschreven verkiesbaarheidsvoorwaarden te vervullen.

 

De voorzitter geeft uiteenzetting in openbare vergadering.

 

Financiële weerslag

 

Geen

 

Besluit

Eedaflegging Eva Pierets - Goedkeuring
eenparig aangenomen.
Artikel 1

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van Eva Pierets, geboren te Deurne op 24 februari 1978, wonende te Wommelgem, Vrijgezellenstraat 31, goed te keuren.

 

Artikel 2

Mevrouw Eva Pierets, voornoemd, gaat vervolgens over tot het afleggen van de eed in openbare zitting van de raad, in handen van de voorzitter, in volgende bewoordingen:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

 

Artikel 3

Daarna verklaart de voorzitter mevrouw Eva Pierets aangesteld als titelvoerend lid van de gemeenteraad van Wommelgem, ter vervanging van mevrouw Annemie Dierckx, ontslagnemend.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Verwerven van eigendommen: Grond Handboogstraat - Ontwerp van akte - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De erven Kestens wensen over te gaan tot het verkopen van het eigendom, gelegen te Wommelgem, Handboogstraat 47, kadastraal gekend sectie C nr. 412c2.

 

De gemeente wenst de grond naast de woning aan te kopen en een gedeelte van de tuin om zodoende een verbinding te kunnen maken tussen de verschillende parkeerplaatsen.

 

Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Glenn Bertels op 10 februari 2021.

 

De aankoopoptie ondertekend door de heren Frank Gys, burgemeester en Ludo Neyens, schepen op datum van 1 juli 2021.

 

Het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Evi Jansen uit Wommelgem.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

De financieel directeur verleende op 1 september 2021 een voorwaardelijk visum met nummer 2021/92 VW.

 

Argumentatie

In het ontwerp van akte zijn geen bepalingen opgenomen die de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 

De aankoop geschiedt voor openbaar nut.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Aankoop grond Handboogstraat (incl. notariskosten)

€ 312.304,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:  2021

investeringsproject: PATRIMONIUM BOH Patrimonium

algemene rekening: 22900000  Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

beleidsitem:  005000  Patrimonium zonder maatschappelijk doel

actie:   1/1/2/1   Buitengewoon herstellen en onderhouden van

het patrimonium binnen de budgettaire mogelijkheden

voorzien:  € 0,00

beschikbaar:  € 0,00

 

Besluit

Aankoop grond Handboogstraat - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Artikel 1

De aankoop van een perceel grond eigendom van de erven Kestens, gelegen langsheen de Handboogstraat, kadastraal gekend sectie C, deel van nr. 412c2 met een oppervlakte volgens meting van 428m2, mits de prijs van € 307.304,00 goed te keuren.

 

Artikel 2

De aankoop geschiedt voor openbaar nut.

Artikel 3

Het ontwerp van akte goed te keuren.

 

Artikel 4

De burgemeester en de algemeen directeur af te vaardigen om namens de gemeente de aankoopakte te ondertekenen.

 

Artikel 5

De nodige budgetten te zullen verschuiven in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Verwerven van eigendommen:  De Ideale Woning - Welkomstraat - Kosteloze grondafstand - Ontwerp van akte - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De stedenbouwkundige vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem op datum van 6 maart 2018 waarbij het gedeelte gelegen voor de rooilijn van het eigendom kadastraal gekend secrie C nr. 492w2 met een oppervlakte volgens meting van 73.34m2 kosteloos dient overgedragen te worden naar de gemeente.

 

Het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Koen De Raemaeker

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Argumentatie

In het ontwerp van akte zijn geen bepalingen opgenomen die de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 

De overdracht geschiedt voor openbaar nut, met name het afgestane grondgedeelte wordt ingelijfd bij de openbare wegenis.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

De Ideale Woning Welkomstr - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Artikel 1

De kosteloze grondafstand van een perceel grond, gelegen voor de rooilijn van de Welkomstraat, kadastraal gekend sectie C, deel van nr. 492w2 met een oppervlakte volgens meting van 73,34m2, te aanvaarden.

 

Artikel 2

De kosteloze grondafstand geschiedt voor openbaar nut, met name om ingelijfd te worden bij de openbare wegenis.

 

Artikel 3

Het ontwerp van akte goed te keuren.

 

Artikel 4

De burgemeester en de algemeen directeur af te vaardigen om namens de gemeente de akte van kosteloze grondafstand te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 16 09 2021

 

Huisvesting: Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 27 juni 2019 keurde de gemeenteraad het subsidiedossier intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden goed.

 

Op 25 april 2019 keurde de gemeenteraad de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten goed.

 

Op 22 oktober 2020 keurde de gemeenteraad de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten goed.

 

Verslagen van de stuurgroep IVLW Midden van 26 november 2018, 15 februari 2019 en 18 mei 2020.

 

Verslagen van de werkgroep en bijeenkomsten huisvestingsambtenaren in verband met de verordening conformiteitsattesten van 12 november 2018, 17 december 2018, 8 februari 2019, 20 januari 2020 en 18 juni 2020.

 

Op 24 augustus 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om de

onderhavige verordening conformiteitsattesten ter goedkeuring voor te leggen aan de

gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid van 17 juli 2020.

 

De Vlaamse Codex wonen van 2021 (inzonderheid boek 3 en artikel 3.2)

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Ministerieel besluit van 17 februari 2020: Goedkeuring IVLW Midden.

 

Ministerieel besluit van 17 februari 2021 : De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wommelgem van 22 oktober 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt voorwaardelijk goedgekeurd.

 

Argumentatie

Het subsidiedossier betreffende de intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden bevat zowel verplichte als aanvullende activiteiten. Twee van de aanvullende activiteiten betreft het invoeren van een verordening conformiteitsattesten, dit is activiteit 2.2 en 2.3. : de gemeente

stelt krachtens art. 6, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Wonen een verordening vast waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (bv. gemeentelijk premiebeleid) en past de verordening toe.

 

De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen (bij een nieuw huurcontract) en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning.

 

De woning mag niet verhuurd of te huur of ter beschikking gesteld worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

De conformiteit van een woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in artikel 3.4 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

De woningen van het OCMW, SVK en SHM moeten aan de conformiteit voldoen, zoals vooropgesteld in de verordening.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers wordt beperkt op basis van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag.

 

Lokaal bestuur Wommelgem heeft momenteel geen gemeentelijk retributiereglement voor het afleveren van conformiteitsattesten.

 

De gemeenten zonder gemeentelijk retributiereglement leveren de conformiteitsattesten gratis af.

 

Er wordt voorgesteld het besluit aan te passen volgens het Ministerieel besluit van 17 februari 2021 : formulering van de gefaseerde invoering in artikel 3 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

conformiteitsattesten - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Artikel 1

De verordening conformiteitsattesten goed te keuren.

 

Artikel 2

De gemeentelijke verordeningen conformiteitsattesten goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019 en 22 oktober 2020 op te heffen.

 

Artikel 3

Elke eigenaar en verhuurder die een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet voor  elke woning een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

 

Artikel 4

Deze verplichting gefaseerd in te voeren voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

•vanaf 1.01.2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger)

•vanaf 1.01.2022: woningen van 40 jaar en ouder

•vanaf 1.01.2026: woningen van 30 jaar en ouder

•vanaf 1.01.2029: woningen van 20 jaar en ouder

 

Artikel 5

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:

</= 4 gebreken is 10 jaar

>/= 5 gebreken is 5 jaar

 

Artikel 6

Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.

 

Artikel 7

De verordening in werking te laten treden na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Zaak der wegen 2021/OV137 - Heraanleg Ternesselei-Dasstraat - Wijziging rooilijn - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De aanvraag ingediend door het gemeentebestuur Wommelgem, vertegenwoordigd door Marijke Deroover en Frank Gys, gevestigd Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem, voor de heraanleg van de Ternesselei-Dasstraat (wegen- en rioleringswerken).

 

Op 7 september 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om de 'zaak der wegen' (wijzigen rooilijn), onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de heraanleg van de Ternesselei - Dasstraat, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Het Decreet over het lokaal bestuur, van 22 december 2017.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

 

Het Decreet houdende de gemeentewegen, van 3 mei 2019.

 

Argumentatie

De beoogde werken houden de heraanleg van verkeerswegen in. Hierbij wordt de rooilijn ter hoogte van perceel 573L2 verplaatst. De heraanleg gebeurt verder binnen de bestaande bedding (rooilijn) van de gemeenteweg. In die zin en conform artikel 2, 12° van het Gemeentewegendecreet, dient de gemeenteraad dan ook enkel een beslissing te nemen over de wijziging van de rooilijn ter hoogte van perceel 573L2, in voornoemde omgevingsvergunningaanvraag (2021/OV137).

 

De strook openbaar domein ter hoogte van de wijziging van de rooilijn wordt aangelegd met groenelementen, een wandelpad en in- en uitritten.

 

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 30 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021. Hierbij werd ook de zaak der wegen in het openbaar onderzoek opgenomen. Er werden twee bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften bevatten geen onderdelen betreffende de zaak der wegen. De gemeenteraad heeft hierin dan ook geen bevoegdheid.

 

De wijziging van de rooilijn gebeurt in functie van een efficiëntere inrichting van het openbaar domein. De bereikbaarheid van aanpalende percelen en de verkeersveiligheid komen met de wijziging van de rooilijn niet in het gedrang, gezien de wijziging ook eerder beperkt van aard is.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

Zaak der wegen Ternesselei-Dasstraat - Goedkeuring
12 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Hilde Berckmans, Eva Pierets en Kelly Joris.
1 stem tegen: Jef Vervaele-Breugelmans.
2 onthoudingen: Yve Staes en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De wijziging van de rooilijn, ter hoogte van perceel sectie C, nr. 573L2, zoals aangeduid op de bij de aanvraag gevoegde plannen, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Zaak der wegen 2021/OV99 - Heyaardstraat 11 - Afschaffing buurtweg (gedeeltelijk) - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De aanvraag ingediend door Henkens - Rosier, Keerbaan 20, 2520 Ranst, voor de opheffing van de buurtweg 77 Bis (gedeeltelijk), op een perceel, gelegen Heyaardstraat 11, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 69E2.

 

Op 7 september 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om de 'zaak der wegen' (gedeeltelijke afschaffing buurtweg), onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Heyaardstraat 11, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Het Decreet over het lokaal bestuur, van 22 december 2017.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

 

Het Decreet houdende de gemeentewegen, van 3 mei 2019.

 

Argumentatie

De beoogde bouwwerken (herbouwen van een eengezinswoning) houden de opheffing van de buurtweg 77 Bis (gedeeltelijk) in.

 

De buurtweg 77 Bis maakt ter hoogte van het betreffende perceel een bocht, richting de achterliggende weilanden. Ter hoogte van de bocht loopt een pad in zuidoostelijke richting door. Dit betreft pad nr. 91.

 

Daarbij is het decretaal bepaald dat de gemeenteraad een beslissing treft betreffende de opheffing van buurtwegen (gemeentewegen) in voornoemde omgevingsvergunningaanvraag alvorens een beslissing te nemen over de betreffende omgevingsvergunningsaanvraag (2021/OV99).

 

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 juni 2021 tot en met 14 juli 2021. Hierbij werd ook de zaak der wegen in het openbaar onderzoek opgenomen. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

 

De buurtweg 77 Bis heeft, ter hoogte van de voorgestelde afschaffing, heden geen functie meer en loopt reeds door de bestaande, te herbouwen woning. De buurtweg werd eerder niet afgeschaft. De percelen die de buurtweg achteraan bereiken zijn tevens bereikbaar via het openbaar domein (Heyaardstraat). Perceel 68A grenst rechtstreeks aan de Heyaardstraat. Perceel 70 kent dezelfde eigenaar als het perceel 68A en blijft dus ook bereikbaar. Er wordt geen impact op de verkeersveiligheid verwacht omwille van de afschaffing, gezien de buurtweg heden reeds niet meer wordt gebruikt.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Enig artikel

De gedeeltelijke opheffing van de buurtweg 77 Bis, op het perceel gelegen Heyaardstraat 11, zoals aangeduid op de bij de aanvraag gevoegde plannen, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Brug B5 over E313: samenwerkingsovereenkomsten diensten en werken AWV - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) plant de vernieuwing van brug B5 (Wijnegemsteenweg) over de E313 te Wommelgem.

 

Op 19 september 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de nota "Multicriteria-analyse brugtype (MCA)", met betrekking tot de brug B5 (Wijnegemsteenweg) over de E313 te Wommelgem, goed, mits de opmerking dat de duur van de onderbreking voor het doorgaand verkeer dient tot een minumum beperkt te worden en deze over te maken aan Arcadis Belgium NV en AWV.

 

Op 21 augustus 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota  "Vervanging Brug B5 Wommelgem", met betrekking tot de brug op de Wijnegemsteenweg over de E313 goed, opgemaakt door Arcadis Belgium nv, mits volgende bemerkingen over te maken op de GBC van 3 september 2018:

1.4 Doelstelling (pagina 8)

• Op de brug - inrichting brug: voorzien van ruimte voor voetganger

→ Voorkeur bestuur: 1 zijde met afzonderlijk voetpad - andere zijde gemengd gebruik; omwille van toenemend aantal speedpedelecs.

• Het brugontwerp mag geen beperking vormen voor volgende mogelijks interfererende projecten:  Realisatie van een gesloten ontsluitingssysteem voor de bedrijventerreinen Wommelgem-Ranst (zoekzone ENA) richting een nieuw te realiseren ontsluitingscomplex naar de E313/E34 ter hoogte van de servicezone Q8 (zie 2.2.4 - pagina 12).

→ Het bestuur is hiervoor ook vragende partij zonder toekomstige ontwikkeling.

2.2.4 Gemeentelijk mobiliteitsplan Wommelgem - Wijnegem (pagina 12)

Het vrachtverkeer dient rechtstreeks aan te sluiten van de bestaande bedrijventerreinen op de hoofdweg E313/E34 (zie kaart 3).

  Wat is de toekomstvisie van de Doornaardbrug? Bij vervanging enkel fietsbrug en budget vrijmaken voor 2e brug Wijnegemsteenweg in functie van ontsluiting industrieterrein?

 

Op 3 september 2018 verleende de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) een positief advies aangaande de startnota.

 

Op 27 augustus 2019 bezorgde Agentschap van Wegen en Verkeer een voorlopige planning inzake de vernieuwing van brug B5 (Wijnegemsteenweg).

 

Op 26 december 2019 vielen er brokstukken van de brug. Uit veiligheidsoverwegingen werd de brug B5 (Wijnegemsteenweg) over de E313 volledig afgesloten voor alle verkeer. Na inspectie door Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) werd besloten de brug enkel terug open te stellen voor voetgangers, fietsers, bromfietsers klasse A en B en speed pedelecs. Voor alle andere voertuigen blijft de brug B5 definitief afgesloten. AWV volgt de toestand van de brug B5 op.

 

Op 29 januari 2020 heeft de gemeente een ontwerp-inrichtingsplan ontvangen van het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) in overeenstemming met de elementen opgenomen in de startnota "Vervanging Brug B5 Wommelgem", die positief werd geadviseerd door de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op 3 september 2018.

 

Op 9 maart 2020 werd het ontwerp-inrichtingsplan "Vervangen van brug B5 Wijnegemsteenweg" afgeleverd door Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV), positief geadviseerd door de gemeentelijke commissie Mobiliteit.

 

Op 11 februari 2021 verleende de Projectstuurgroep (PSG) een positief advies aangaande de unieke verantwoordingsnota.

 

Op 29 juni 2021 leverde het college van burgemeester en schepen een voorwaardelijk gunstig advies af voor de stedenbouwkundige handelingen en de IIOA, gelegen aan het adres Wijnegemsteenweg zn.

 

Op 26 augustus 2021 bezorgde Agentschap Wegen en Verkeer 2 samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van diensten en werken in het kader van de vernieuwing van Brug B5 (Wijnegemsteenweg).

 

Juridische gronden

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

 

Fasering

Goedkeuring MCA-nota CBS    19 september 2017

Overleg nuts- en leidingenbeheerders   4 en 9 oktober 2017

GBC (gemeentelijke begeleidingscommissie)  3 september 2018

Mobiliteitscommisie      9 maart 2020

Aanvraag omgevingsvergunning    13 april 2021

Bekomen omgevingsvergunning    30 augustus 2021

Publicatie aanbesteding     augustus 2021

Gunning werken      oktober 2021

Start van de voorbereiden werken    maart 2022

Start werken - bouwen nieuwe brug    april 2022

Ingebruikname     begin januari 2023

 

Argumentatie

Er dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden om de verschillende verantwoordelijkheden en taken van de verschillende partners te bepalen en dit zowel voor de uit te voeren diensten, de uit te voeren werken in het kader van de vernieuwing, alsook voor het toekomstige onderhoud van Brug B5 (Wijnegemsteenweg).

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Openbaren Verlichting Brug B5 (Wijnegemsteenweg) over E313

Pre-financiering voor Agentschap Wegen en Verkeer

€ 21.176,52

Terugstorting door Agentschap Wegen en Verkeer

-€ 21.176,52

Netto-uitgaven

€ 0,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:  2021

investeringsproject: WEGEN BOH Wegen, riolering en toebehoren

algemene rekening: 22504000 Openbare verlichting - Gemeenschapsgoederen

beleidsitem:  067000 Straatverlichting

actie:   2/1/2/20 Ondersteunen van AWV bij de vernieuwing van de Brug                                                                       B5 (Wijnegemsteenweg) over E313

voorzien:  € 0,00

beschikbaar:  € 0,00

 

De ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget:  2021

investeringsproject: WEGEN BOH Wegen, riolering en toebehoren

algemene rekening: 15002000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op

korte termijn van hogere overheden

beleidsitem:  067000 Straatverlichting

actie:   2/1/2/20 Ondersteunen van AWV bij de vernieuwing van de Brug

B5 (Wijnegemsteenweg) over E313

 

Besluit

Brug B5 over E313 - goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke opdrachten van diensten van 26 augustus 2021 en de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke opdrachten van werken van 26 augustus 2021 met het Agentschap Wegen en Verkeer in het kader van de vervanging en toekomstig onderhoud van Brug B5 (Wijnegemsteenweg).

 

Artikel 2

De nodige budgetten te zullen verschuiven in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel) - Vernieuwen openbare verlichting - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

Op 1 juli 2020 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel)  en Ternesselei (deel) - Aanstellen ontwerper - Ereloonvoorwaarden” aan Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem.

 

Er wordt voorgesteld, naar aanleiding van de geplande werken in de Ternesselei en Dasstraat, om de bestaande verlichtingsarmaturen te vervangen door LED toestellen (type TECEO GEN 2) omdat deze energiezuiniger zijn t.o.v. de huidige exemplaren.

 

Op 13 augustus 2021 werd er per mail een offerte met referentie HNW348105 ontvangen van Fluvius, Merksemsesteenweg 233 te 2100 Deurne, waarin zij de kosten, ten laste van de gemeente, overmaken voor het vervangen van de verlichting door LED armaturen. De kosten worden geraamd op € 71.952,80 excl. btw of € 71.952,80 incl. 0% btw.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vooral artikel 42, § 1, 1° d) iii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten).

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Beschrijving

bedrag (Incl. BTW)

Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel)  en Ternesselei (deel) - Vernieuwen openbare verlichting

€ 71.952,80

 

Overzicht project tot SC 27/07/2021:

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Ontwerper

€ 164.923,00

Bijkomende studies

€ 24.024,93

Grondverwervingen

€ 5.000,00

Wegenwerken

€ 0,00

Totale kost werken

€ 193.947,93

Reeds geboekt in 2020-21

€ 12.252,40

Budget 2020-21-22

€ 3.300.000,00

Beschikbaar in 2021

€ 3.106.052,07

 

Deze uitgaven zijn voorzien op:

budget:  2021-2022

investeringsproject: DASSTRAAT Wegenwerken Ternesselei-Dasstraat

algemene rekening: 22401007 Grondwerken en verhardingen van de rijweg

beleidsitem:  020000 Wegen 

actie:   2/1/2/18 Heraanleggen van de Dasstraat en Ternesselei (tot

Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken

voorzien:  € 3.300.000,00

beschikbaar:  € 3.106.052,07

 

Besluit

W&R Dasstraat & Ternesselei OV - Goedkeuring
12 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Hilde Berckmans, Eva Pierets en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Akkoord te gaan met de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel) - Vernieuwen openbare verlichting” overeenkomstig de offerte dd. 13 augustus 2021 met referentie HNW348105 ontvangen van Fluvius, Merksemsesteenweg 233 te 2100 Deurne.

 

Artikel 2

Deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

Op 28 mei 2020 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en gunningswijze van de opdracht "Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel) - Aanstellen ontwerper - Ereloonvoorwaarden", met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Op 29 juni 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)” toe te wijzen aan Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem.

 

Het bestek nr. GOW/WOM/26-20 "Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)" en raming werd opgemaakt door de ontwerper, Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vooral artikel 36.

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Fasering

Indiening omgevingsvergunning     27 juli 2021

Start openbaar onderzoek      30 juli 2021

Goedkeuring omgevingsvergunning GR    16 september 201

Publicatie open aanbesteding     17 september 2021

Opening offertes       18 oktober 2021

Gunning CBS         november 2021

Start nutsleidingen       jan 2022

 

 

Argumentatie

Op 26 augustus 2021 werd het bestek met nr. GOW/WOM/26-20 "Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)" en bijhorende raming opgemaakt door de ontwerper Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen volgens de openbare procedure.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek nr. GOW/WOM/26-20 "Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)" en bijhorende raming ten bedrage van € 2.897.229,25 excl. btw of € 3.270.134,30 incl. 21% btw, opgesteld door de ontwerper Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem, goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Beschrijving

Raming (Incl. BTW)

Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)

€ 3.270.134,30

 

Overzicht project tot SC 24/08/2021:

omschrijving

bedrag (incl. BTW)

Bijkomende studies

€ 164.923,00

Ontwerper

€ 24.024,93

Grondverwervingen

€ 5 000,00

Wegenwerken

€ 0,00

Openbare verlichting

€ 71.952,80

Totale kosten werken

€ 265.900,73

Reeds geboekt in 2020-21

€ 12.252,40

Budget 2020-21-22

€ 3.300.000,00

Beschikbaar in 2021

€ 3.034.099,27

Deze uitgaven zijn gedeeltelijk voorzien op:

budget:  2021-2022

investeringsproject: DASSTRAAT Wegenwerken Ternesselei-Dasstraat

algemene rekening: 22401007 Grondwerken en verhardingen van de rijweg

beleidsitem:  020000 Wegen

actie:   2/1/2/18 Heraanleggen van de Dasstraat en Ternesselei (tot

Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken

voorzien:  € 3 300 000,00

beschikbaar:  € 3 034 099,27

 

Besluit

W&R Dasstraat & Ternesselei  - Goedkeuring
12 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Hilde Berckmans, Eva Pierets en Kelly Joris.
3 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Akkoord te gaan met opdracht nr. GOW/WOM/26-20 “Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)" en het hiervoor opgemaakte bestek en bijhorende raming ten bedrage van € 2.897.229,25 excl. btw of € 3.270.134,30 incl. 21% btw, opgesteld door de ontwerper, Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem goed te keuren en een openbare procedure op te starten.

 

Artikel 2

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen: Toetreding - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Elke gemeente is verplicht een lokaal loket kinderopvang uit te bouwen. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor subsidies.

 

Het LLK heeft volgende opdrachten:

1° de registratie van de vragen naar kinderopvang en van de voorkeur van gezinnen voor kinderopvangplaatsen coördineren, zodat een gezin maar één vraag hoeft te stellen over beschikbare opvangplaatsen;

2° gezinnen binnen een redelijke termijn informeren over beschikbare kinderopvangplaatsen en hen zo nodig in contact brengen met de kinderopvanglocaties, met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen;

3° samenwerken met alle kinderopvanglocaties binnen het werkingsgebied, met instanties die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben, en met andere lokale loketten kinderopvang in functie van de opdrachten, vermeld in punt 1° en 2°;

4° het lokaal bestuur of de lokale besturen, de organisatoren van kinderopvang en Kind en Gezin informeren over de vragen naar kinderopvangplaatsen.

 

In de zomer van 2019 (data verschillend per gemeente) wordt een intergemeentelijke samenwerking voor het Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen goedgekeurd door de gemeenten Brecht, Schilde, Zandhoven, Zoersel en Wijnegem.

 

De gemeente Wommelgem ontvangt jaarlijks een subsidie van € 2.209,71 om het LLK uit te bouwen. Verschillende pistes voor de organisatie werden onderzocht. Op het vlak van kostprijs en van efficiëntie is het meest voordelige scenario om in te stappen in het bestaande LLK Voorkempen vanwege de reeds aanwezige expertise.

 

De gemeenten Malle en Ranst treden, na goedkeuring door de gemeenteraad, mee toe tot de intergemeentelijke samenwerking LLK Voorkempen onder begeleiding van KINA.

 

In het voorstel van KINA zou de gemeente Wommelgem een eenmalige instapkost van € 1.310,00 betalen en jaarlijks een terugkerend bedrag van € 1.211,00. Daarnaast wordt de subsidie voor LLK van € 2.209,71 integraal doorgestort.

 

Juridische gronden

Het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters, meer bepaald Hoofdstuk 4: Lokaal Loket Kinderopvang.

Het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.

Het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezins- ondersteuning, Hoofdstuk 3: Huizen van het Kind.

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 houdende toekenning van een subsidie aan het Lokaal Loket Kinderopvang.

 

Adviezen

Het positief advies van 4 juni 2021 van de stuurgroep van het Huis van het Kind Voorkempen voor wat betreft de toetreding van Malle, Ranst en Wommelgem tot het LLK Voorkempen.

 

Fasering

          September 2021: goedkeuring toetreding LLK Voorkempen door de gemeenteraad.

          Najaar 2021: uitrol van het Lokaal Loket Kinderopvang met ondersteuning van KINA.

          Januari 2022: lancering van het Lokaal Loket Kinderopvang en opening fysiek loket kinderopvang (1,5 dag per week).

 

Argumentatie

Voordelen van een intergemeentelijk Lokaal Loket Kinderopvang

1)      Bundelen van middelen. Door het Lokaal Loket Kinderopvang op intergemeentelijke schaal te organiseren, worden de subsidiemiddelen efficiënter ingezet. De kost van de aankoop en het onderhoud van het digitaal loket (software) wordt gedeeld door de participerende besturen. Ook andere kosten zoals de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel en de werkingsprincipes, het opzetten van een bekendmakingscampagne, de coördinatie van het Lokaal Loket Kinderopvang, … kunnen gedeeld worden. Gezien de beperkte subsidie die elke gemeente afzonderlijk ontvangt, zorgt een samenwerking voor een subsidiebedrag waarmee het merendeel van de kosten gedekt worden.

2)      Toegankelijkheid voor aanstaande ouders. Door het Lokaal Loket Kinderopvang, en dan voornamelijk het digitale loket, intergemeentelijk te organiseren, krijgen (aanstaande) ouders die op zoek zijn naar kinderopvang meteen een overzicht van de hele regio. Mogelijk is het voor ouders interessant(er) om kinderopvang in een omliggende gemeente te zoeken. Voor ouders die in een buurgemeente werken of in een grensgebied wonen kan het interessant zijn om de opties in de omliggende gemeente te raadplegen. Ouders dienen dus niet per gemeente op zoek te gaan naar het digitaal Loket Kinderopvang, maar vinden alle informatie op één plaats terug. Dit geldt ook voor de fysieke antennepunten die op elkaar afgestemd worden zodat (aanstaande) ouders ook informatie krijgen over opvanginitiatieven in de omliggende gemeenten.

3)      Monitoring en signaalfunctie. Door regionaal de kinderopvangvragen te registreren en de opvangplaatsen te monitoren, wordt er een beter beeld gevormd van de actuele situatie in de regio. Deze cijfers worden gebruikt bij uitbreidingsoproepen voor gesubsidieerde kinderopvangplaatsen door Kind & Gezin. Daarnaast oefent het Lokaal Loket Kinderopvang een signaalfunctie uit naar de lokale besturen, lokale partners en Kind & Gezin. Door de grotere schaal zal dit signaal sterker zijn. Lokale besturen gaan een beter en actueler zicht krijgen op het aanbod en de vraag in hun gemeente. De regionale schaal laat het toe om snel vergelijkingen te maken en cijfers in een regionaal perspectief te plaatsen.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving

Bedrag 2022 (incl. btw)

Bedrag jaarlijks vanaf 2023 (incl. btw)

Toetreding LLK Voorkempen

 

 

Subsidie

€ 2.209,71

€ 2.209,71

Totaal ontvangsten

€ 2.209,71

€ 2.209,71

 

 

 

Doorstorting subsidies

€ 2.209,71

€ 2.209,71

Eenmalige instapkost

€ 1.310,00

€ 0,00

Jaarlijkse bijdrage

€ 0,00

€ 1.211,00

Totaal uitgaven

€ 3.519,71

€ 3.420,71

Netto-uitgave

€ 1.310,00

€ 1.211,00

De uitgaven zijn voorzien op:

budget:  2022

algemene rekening: 64300000  Diverse werkingskosten

beleidsitem:   075104 Huis van het Kind

actie:   4/3/8/1  Uitbouwen van het Huis van het Kind i.s.m.

verschillende partners

voorzien:  € 5.000,00

beschikbaar:  € 5.000,00

 

De subsidie-ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget:  2022

algemene rekening: 74059900 Andere subsidies van de hogere overheden

beleidsitem:  075104 Huis van het Kind

actie:   4/3/8/1  Uitbouwen van het Huis van het Kind i.s.m.

verschillende partners

 

Besluit

Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Enig artikel

Akkoord te gaan om vanaf 2022 toe te treden tot het Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Addendum bron- en contactopsporing - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Goedkeuring door de gemeenteraad op 28 januari 2021 van de samenwerkingsovereenkomst en de daarbij horende bijlagen tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

Goedkeuring door de gemeenteraad van 27 mei 2021 van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli 2021 een nieuw BVR voor de lokale preventie, sensibilisering, quarantaine coaching en bronopsporing goed. De subsidieperiode wordt nogmaals verlengd tot 15 oktober. Hiervoor dient een nieuw addendum opgemaakt te worden.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

 

Argumentatie

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is nog steeds een cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing. Wommelgem heeft als lokaal bestuur daartoe een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Op de gemeenteraad van 27 mei 2021 werd reeds een addendum aan de overeenkomst goedgekeurd waardoor de subsidieperiode voor de rol die we als lokaal bestuur opnemen verlengd werd tot 31 augustus 2021.

 

Het besluit van  16  juli 2021 kent opnieuw een subsidie toe aan de Vlaamse gemeentebesturen ter ondersteuning van optie 1: de lokale bronopsporing (d.w.z. de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen) en dit van 1 september tot en met 15 oktober 2021.  Optie 2 wordt niet verlengd. De deadline voor het indienen van het addendum is 30 september 2021.

 

Inhoudelijk en financieel zijn er geen wijzigingen.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Personeels- en werkingskosten

 2.425,5

Vlaamse subsidie Zorg en Gezondheid

-2.425,5

Saldo

 0

 

De personeels- en bijhorende werkingsuitgaven worden in de algemene werkingsuitgaven ingeboekt.

 

Deze ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget:  2021

algemene rekening: 74059900 Andere subsidies van de hogere overheden

beleidsitem:  049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

actie:   2/2/2/8  Bestrijding van het COVID 19-/Corona-virus

 

Besluit

Addendum bron- en contactopsporing - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Artikel 1

Het ontwerp van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 

Artikel 2

De burgemeester en algemeen directeur te machtigen om het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 3

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Organisatiebeheersing: Budgethouderschap - Algemeen kader - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het budgethouderschap of gedelegeerd budgethouderschap werd tot op heden, onder deze benaming, in onze besturen nog niet gebruikt.

 

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 juni 2009 werd in de beslissing waarin de definiëring van het begrip 'Dagelijks bestuur' werd vastgesteld, wel voorzien in een delegatie.

 

Alle verrichtingen tot een bedrag van 2.500,00 euro (excl. BTW) in het kader van het 'Dagelijks bestuur' werden gedelegeerd aan de OCMW-secretaris.

 

Feitelijk werd budgethouderschap al sinds midden 2009 toegepast in het OCMW onder de benaming van delegatie van 'Dagelijks bestuur'.

 

In de gemeente werden tot op heden gelijkaardige delegaties niet toegepast.

 

In het kader van de integratie tussen gemeente en OCMW is het aangeraden eenzelfde regeling voor beide entiteiten te hanteren.

 

Het gemeente- en OCMW-decreet beschreven het budgethouderschap en bepaalden in welke gevallen en aan wie het budgethouderschap gedelegeerd kon worden.

 

Deze regeling werd niet meer opgenomen in het decreet lokaal bestuur.

 

Dit betekent niet dat lokale besturen niet meer kunnen opteren voor budgethouderschap.

 

Het lokaal bestuur zal wel, in het kader van het organisatiebeheersingssysteem zelf een regeling moet uitwerken

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

De gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2021waarin het begrip dagelijks bestuur werd vastgesteld.

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 23 augustus 2020.

 

Argumentatie

Budgethouderschap is een belangrijk hulpmiddel om op een efficiënte, transparante en verantwoorde wijze dagelijkse uitgaven, die bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen en acties van het meerjarenplan, zonder veel formaliteiten uit te voeren.

 

Hierbij worden de basisprincipes van modern bestuur, zijnde eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verantwoording toegepast.

 

Budgethouderschap heeft als doel:

• De betrokkenheid van medewerkers te verhogen en hen meer verantwoordelijkheid te geven;

• Het kostenbewustzijn bij medewerkers verder aan te scherpen;

• Verantwoordelijkheid te geven op het juiste niveau, dicht bij de werkvloer;

• Eigenaarschap te stimuleren op het juiste niveau om zo sneller en efficiënter

te kunnen werken;

• De nadruk te leggen op rapportering en monitoring inzake het budgethouderschap

i.p.v. het doorlopen van tijdrovende manuele en digitale goedkeuringsprocedures met veel tussenstappen.

 

Om de werking van de diensten nog beter en efficiënter te kunnen organiseren, is het daarom noodzakelijk een visie te ontwikkelen met betrekking tot het budgethouderschap.

 

Momenteel is het college van burgemeester en schepenen/vast bureau de enige budgethouder.

 

Dit wil zeggen dat alle handelings- en handtekeningbevoegdheden voor verrichtingen in het kader van het 'Dagelijks bestuur' enkel door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau of een gedelegeerde van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, kunnen uitgevoerd worden.

 

Met budgethouderschap kan een gedeelte van deze handelings- en handtekeningsbevoegdheid aan de algemeen directeur gedelegeerd worden.

 

Deze kan het budgethouderschap verder subdelegeren aan andere personeelsleden, wel steeds rekening houdend met het organogram.

 

Een eerste stap met betrekking tot de invoering van budgethouderschap kan de delegatie van de handelings- en handtekeningbevoegdheden voor bestelbonnen met een geraamd bedrag onder een welbepaald grensbedrag zijn.

 

In 2019 en 2020 werd er vastgesteld dat +/- 60 à 70 % van de verwerkte bestelbons een geraamd bedrag had lager dan 500,00 euro (incl. BTW).

 

Met een delegatiebevoegdheid aan de algemeen directeur of een ander gedelegeerd personeelslid voor bestelbons tot een geraamd grensbedrag van 500,00 euro (incl. BTW), kan ongeveer 60% van de jaarlijkse bestellingsaanvragen efficiënter verwerkt worden omdat de verwerkingssnelheid daalt van 4 à 5 dagen tot 1 dag.

 

We merken ook dat er meer en meer kleinere aankopen contant of via online-betaling moeten gebeuren.

 

Met de bestaande cash-provisierekeningen voor geringe exploitatie-uitgaven kan dit niet altijd opgelost worden.

 

Daarenboven trachten wij via allerlei inspanningen onze organisatie zo cash-free mogelijk te maken.

 

Door de bestaande cash-provisierekeningen te vervangen door nieuwe provisiebankrekeningen voor geringe exploitatie-uitgaven kan wel tegemoet gekomen worden aan de behoefte om veilig en cash-free contant te betalen en/of online aan te kopen en te betalen.

 

Als dan enkel nog aan budgethouders een provisiebankrekening voor geringe exploitatie-uitgaven kan toegestaan worden en het bedrag voor deze geringe exploitatie-uitgaven gelimiteerd wordt tot maximaal 500,00 euro, kan het gebruik van deze provisiebankrekening volledig ingenesteld worden in het budgethouderschap.

 

Uiteraard zal de effectieve toepassing van de handelings- en handtekeningbevoegdheid voor bestelbonnen tot een geraamd bedrag van 500,00 euro (incl. BTW) en het effectief gebruik van de provisiebankrekening voor geringe exploitatie-uitgaven, beide met betrekking tot het budgethouderschap, kort opgevolgd worden door de financieel directeur.

 

De algemeen directeur zal via de organisatiebeheersing ook jaarlijks rapporteren over het budgethouderschap.

 

Na evaluatie kan het toepassingsgebied van het budgethouderschap steeds gewijzigd worden.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Budgethouderschap - Goedkeuring
15 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Kelly Joris.
Enig artikel

Budgethouderschap voor exploitatie-uitgaven tot een geraamd maximaal bedrag van 500 euro (incl. BTW) in te voeren volgens bijhorend schema.

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Eredienst: Kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2020 - Kennisneming

 

Kennisneming

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

Op 23 juni 2021 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2020 van eredienstbestuur HH. Petrus & Paulus, goedgekeurd door de kerkraad op 29 april 2021.

 

De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

Aangezien de jaarrekening 2020 niet meer kon geagendeerd worden op de gemeenteraad van 24 juni 2021 en er in juli en augustus 2021 geen gemeenteraden plaatsvonden, kon de gemeenteraad niet tijdig advies geven.

 

Als er geen advies kan of wordt gegeven, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Argumentatie

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

- Er zijn geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

- Er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermogen na te kijken

- Er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

De ingediende rekening over 2020 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar 4.813,89 EUR

N: Overschot exploitatie 99.438,55 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar - 22.829,55 EUR

Z: Overschot investeringen 21.879,25 EUR

 

Publicatiedatum: 02/11/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 16 09 2021

 

Eredienst: Kerkfabriek OLV Boodschap - Jaarrekening 2020 - Kennisneming

 

Kennisneming

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

Op 23 juni 2021 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2020 van eredienstbestuur OLV Boodschap, goedgekeurd door de kerkraad op 29 april 2021.

 

De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

Aangezien de jaarrekening 2020 niet meer kon geagendeerd worden op de gemeenteraad van 24 juni 2021 en er in juli en augustus 2021 geen gemeenteraden plaatsvonden, kon de gemeenteraad niet tijdig advies gegeven.

 

Als er geen advies kan of wordt gegeven, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Argumentatie

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

 

- Er zijn geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

- Er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermogen na te kijken

- Er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

De ingediende rekening over 2020 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar 246,86 EUR

N: Overschot exploitatie 34.405,82 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar 0,00 EUR

Z: Overschot investeringen - 6.351,50 EUR

 

Publicatiedatum: 02/11/2021