Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

 

Aanwezig:

Ann Theys, schepen-voorzitter;

Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Werkliedenpersoneel: Openverklaring - Coördinator Groen (D4-D5)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Coördinator Groen wordt open verklaard. De invulling zal in eerste instantie gebeuren via een bevorderingsprocedure. Indien deze procedure geen geschikte kandidaat oplevert, zal de externe selectieprocedure opgestart worden. Er wordt tevens een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Werkliedenpersoneel: Openverklaring - Coördinator MOW

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Coördinator MOW (D4-D5) wordt open verklaard. De invulling zal in eerste instantie gebeuren via een bevorderingsprocedure. Indien deze procedure geen geschikte kandidaten oplevert, zal een externe procedure opgestart worden.Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Aanwerving jobstudenten: Zomerperiode 2021- Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om voor verschillende diensten jobstudenten voor de zomerperiode van 2022 aan te werven.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023): Verlenging 2 (dienstjaar 2022) -  Goedkeuring deelopdracht 1-2-3-4

 

 

De opdrachten "Deelopdracht 1-2-3-4" van de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023)” - Verlenging 2 (dienstjaar 2022) worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV6: Verbouwen meergezinswoning en wijzigen woongelegenheden - Sint-Damiaanstraat 199

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een meergezinswoning en het wijzigen van het aantal woongelegenheden, op een perceel, gelegen Sint-Damiaanstraat 199, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 515C3., wordt vergund, onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden, met uitzondering van de trap achteraan, die uit de vergunning wordt gesloten.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV26: Gedeeltelijke functiewijziging en gevelwerken - Ternesselei 287

 

 

De aanvraag voor een gedeeltelijke functiewijziging en gevelwerken, op een perceel, gelegen Ternesselei 287, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 70B3., wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV27: Regulariseren gevelwerken - Sint-Damiaanstraat 135

 

 

De aanvraag voor het regulariseren van gevelwerken, op een perceel, gelegen Sint-Damiaanstraat 135, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 516B6., wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV39: Gevelwijziging - Jacobsveldweg 12

 

 

De aanvraag voor een gevelwijziging, op een perceel, gelegen Jacobsveldweg 12, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 155L, 384B en 384A., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV44: Slopen eengezinswoning - Herentalsebaan 424

 

 

De aanvraag voor het slopen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Herentalsebaan 424, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 318H4., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV214: Bouwen van nieuwe clusters bij het woonzorgcentrum, het vervangen en verplaatsen van een hoogspanningscabine en de exploitatie van het woonzorgcentrum - Kruizemunt 15-17

 

 

De aanvraag voor het bouwen van nieuwe clusters bij een woonzorgcentrum, het vervangen en verplaatsen van een hoogspanningscabine en de exploitatie van een woonzorgcentrum, op een perceel, gelegen Kruizemunt 15-17, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 294F, wordt vergund voor onbepaalde duur, onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden en mits het naleven van algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

2022/OVP67: Sint-Jansveld 1, Koralenhoeve 12 - CLOVA vzw - Wijziging IIOA voor exploitatie van een natwasserij - Advies gemeente

 

 

De aanvraag voor de wijziging van een IIOA voor de exploitatie van een natwasserij wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

2022/OVV71: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - Bouwen fietsluifels en reliëfwijziging - Autolei 301 - Advies

 

 

De aanvraag voor het bouwen van fietsluifels en een reliëfwijziging wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kernversterking' Borsbeek: Advies voorlopige vaststelling

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies zonder opmerkingen in het kader van de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk RUP 'Kernversterking' (Borsbeek).

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Beroep: Ternesselei 287 - Bouwen van een bijgebouw - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies over het beroep ingesteld tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2022, waarbij de omgevingsaanvraag voor het bouwen van een bijgebouw te Wommelgem, Ternesselei 287, geweigerd werd, en besluit om niemand af te vaardigen om de hoorzitting bij te wonen.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Huisvesting: Aanstellen deelnemer en plaatsvervanger voorbereidende stuurgroep nieuwe woonmaatschappij Antwerpen Midden/Noord

 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een deelnemer en een plaatsvervanger aan voor de voorbereidende stuurgroep van de vorming van de nieuwe woonmaatschappij Antwerpen Midden/Noord. 

Publicatiedatum: 05/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Burgerzaken: Exploitatie van een fotozuil - Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - Voorstel en goedkeuring gunning.

 

 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de opdracht “Burgerzaken: Exploitatie van een fotozuil” en de lastvoorwaarden opgenomen in de exploitatieovereenkomst, de gunningswijze (aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde)) en bijhorende raming goed te keuren en mits goedkeuring deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Dierenwelzijn: Tariefafspraken dierenartsen zwerfkatten

 

 

Er wordt beslist om akkoord te gaan met de aangepaste tarieven voor de zwerfkattenwerking.  

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van publicitaire schuilhuisjes en borden - Periode 2023 - 2037  - Goedkeuring kwalitatieve selectie

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 25 april 2022 voor de opdracht “Leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van publicitaire schuilhuisjes en borden - Periode 2023 - 2037 ” en de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Evenementen: Wommelgem feestivalt - 9 juli 2022 - Kerkplaats - Podiumtechnisch materiaal Vlaanderen feest - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Evenementen: Wommelgem feestivalt - 9 juli 2022 - Kerkplaats - Podiumtechnisch materiaal Vlaanderen feest” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Groen: Aanplant bomen speelterrein Brieleke - Standpunt

 

 

Er wordt voorgesteld om bijkomende bomen te voorzien op speelterrein Brieleke.  

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Vrije tijd: Schoolprogrammatie 2022-2023 - Standpunt

 

 

In schooljaar 2022-2023 worden aan alle Wommelgemse scholen schoolvoorstellingen en een filmweek aangeboden in COC Brieleke.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Vrije tijd: COC Brieleke - Vaststellen ticketprijzen programma 2022-2023

 

 

De ticketprijzen van het seizoensprogramma 2022-2023 in cultureel ontmoetingscentrum Brieleke worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Sport: Turnzaal Sint-Johanna: Exploitatiekosten 2021 - Toelating uitbetaling

 

 

Aan de vzw Sint-Johannaschool wordt een bijdrage voor de exploitatie van de turnzaal in 2021 en een voorschot op de afrekening van de exploitatiekosten van 2022 betaald.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Evenementen: Organisatie 'Wommelgem klassiek' - Goedkeuring

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de organisatie van 'Wommelgem Klassiek' in de drie  woonzorgcentra.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Evenementen: Initiatielessen dode hoek - 13 juni 2022

 

 

De Wommelgemse scholen krijgen toelating om initiatielessen dode hoek te organiseren, in samenwerking met Colruyt, voor alle leerlingen van de derde graad.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest Oude Baan 3 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het buurtfeest in de Oude Baan op 3 september 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de bedrijfsruimten - Kohier 1 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier nr. 1 van het aanslagjaar 2021 met betrekking tot de belasting op de bedrijfsruimten wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op vaste en mobiele reclame- Kohier 3 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier 3 van het aanslagjaar 2021 met de betrekking tot de belasting op vaste en mobiele reclame wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 02 05 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-vous huizen- Kohier 1 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier 1 van het aanslagjaar 2021 met betrekking tot de belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen.

Publicatiedatum: 03/05/2022