Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, Kelly Joris, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Rapportage klachten

 

 

De binnengekomen klachten worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Organisatiebeheersing: Rapportage 2021-2022 - Voorstel

 

 

Het rapport inzake organisatiebeheersing voor de periode juni 2021-juni 2022 aan de raden ter goedkeuring voor te leggen.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Mandatarissen : Terugvordering presentiegeld - 2021

 

 

Volgens artikel 5 van het K.B. van 31 mei 1977 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 19 juli 1976 vordert de betrokken instelling van de mandatarissen de lonen en de werkgeversbijdragen terug die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Arbeidsongevallen: Consolidatiedatum na arbeidsongeval van 20 april 2022

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 2 juni 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Arbeidsongevallen: Consolidatiedatum na arbeidsongeval op 14 juni 2021

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 12 april 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

BKO-personeel: Aanstelling Kinderbegeleider

 

 

Een kinderbegeleider BKO (IFIC) wordt aangesteld in voltijds contractueel dienstverband middels een contract van bepaalde duur met ingang van 16 augustus 2022 tem 31 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Administratief personeel: Aanstelling - Administratief medewerker Burgerzaken

 

 

Een Administratief medewerker Burgerzaken (C1-C3) wordt aangesteld in een voltijds vervangingscontract met ingang van 20 juni 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Personeel: Aanwerving jobstudenten - Zomer 2022

 

 

Er worden vacatures openverklaard voor de functie van jobstudenten ter ondersteuning van verschillende gemeentelijke diensten tijdens de zomeroperiode van 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Personeel: Heropenverklaring - Diensthoofd Bibliotheek, Cultuur & Erfgoed (B1-B3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Diensthoofd Bibliotheek, Cultuur & Erfgoed (B1-B3) wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Stakingsaanzegging : Actiedag 'koopkracht en energieprijzen' 20 en 23 juni 2022

 

 

Er wordt kennisgenomen van de stakingsaanzegging op 20 en 23 juni 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Aanvullend verkeersreglement: Krijtersveld - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend verkeersreglement voor het Krijtersveld goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Aanvullend verkeersreglement: Pietingbaan - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend verkeersreglement voor de Pietingbaan goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Ophaling aan huis van grof huisvuil: Stopzetting contract 'De Kringwinkel' - Standpunt

 

 

Er wordt kennis genomen van de stopzetting van de activiteiten voor de ophaling van het grof huisvuil (niet- AEEA), door het Maatwerkbedrijf de Kringwinkel Antwerpen VZW en er wordt prinipieel akkoord gegaan met instappen in het lopende contract dat IGEAN heeft met de buurtgemeenten, voor de ophaling van grof huisvuil en met opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Maatwerkbedrijf de Kringwinkel Antwerpen VZW.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Aankoop grond 'Roosecapelleveld': Voorstel doorverwijzing gemeenteraad - Ontwerp van akte

 

 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de aankoop van de grond gelegen te Wommelgem, 'Roosecapelleveld', kadastraal bekend als sectie A, deel van nummer 286A, te aanvaarden en het ontwerp van akte goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Verdeling van eigendommen: 'Roosecapelleveld'

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen bij de verdeling van eigendommen gelegen te Wommelgem, 'Roosecapelleveld'.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

IVLW-Midden: Herzieningsaanvraag ter ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door IGEAN in het kader van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de herzieningsaanvraag ter ondersteuning van het lokaal bestuur door IGEAN in het kader van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV63:  Verbouwen meergezinswoning, aanleggen verhardingen en uitbreiden garages (regularisatie)  - Sportstraat 30

 

 

De aanvraag voor het verbouwen van een meergezinswoning, het aanleggen van verharding en uitbreidingen van garages en tuinberging (regularisatie), op een perceel, gelegen Sportstraat 30, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 225P3. wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV70: Bouwen eengezinswoning - Corluystraat 40

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Corluystraat 40, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nr. 104Z4., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV77: Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning - Vrijgezellenstraat 38

 

 

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Vrijgezellenstraat 38, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 472M., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden, opgenomen in artikel 3.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OVP3: Hervergunningsaanvraag transportbedrijf - Guddegemstraat 24 - Advies

 

 

De adviesvraag van de Provincie Antwerpen gesteld aan het college van burgemeester en schepenen inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van Schmidt Belgium bvba, voor een hervergunningsaanvraag voor een transportbedrijf, op een perceel, gelegen Guddegemstraat 24, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 26P5., wordt gunstig geadviseerd, voor onbepaalde duur, onder algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OVP78:  Bijstelling bijzondere voorwaarde WZI - Antoon van der Pluymstraat 1 - Advies

 

 

De aanvraag voor de bijstelling van de bijzondere voorwaarden voor de waterzuiveringsinstallatie (WZI), op een perceel, gelegen Antoon van der Pluymstraat 1 en Torenstraat 115, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 157D en 145H, wordt gunstig geadviseerd onder algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Kaakstraat 2 - Implementatie politiekantoor - Goedkeuring verrekening 11 (Bijkomende elektriciteitswerken - Diverse)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 11 (Bijkomende elektriciteitswerken - Diverse) van de opdracht “Kaakstraat 2 - Implementatie politiekantoor”, zonder termijnsverlenging

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Administratief gebouw: Implementatie politiekantoor - Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Kaakstraat 2 - Implementatie politiekantoor”, opgesteld door de technische dienst, deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd en de eerste helft van borgtocht wordt vrijgegeven. De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.

.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Wegendienst: Renting voertuigen gemeentewerf - Percelen 1 - 2 - 3 - 4 en 5. - Goedkeuring verrekening 1 (Verlenging naar 84 maanden)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 1 "Verlenging naar 84 maanden" van de opdracht “Wegendienst: Renting voertuigen gemeentewerf - Percelen 1,2,3,4 en 5, alsook de termijnverlenging van 12 maanden.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Opstellen hemelwater- en droogteplan - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's - Voorstel

 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met opdracht. 2022/3P/1218  "Opstellen hemelwater- en droogteplan" en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming, opgemaakt door de gemeente Wommelgem goed te keuren en een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten. Mits goedkeuring van de gemeenteraad, worden ondernemers uitgenodigd om deel te nemen.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Groen: Onderhoud aanplantingen - Dienstjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring verrekening 3 (Groenonderhoud bijkomende locaties)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 3 (onderhoud bijkomende locaties 2022) van de opdracht “Groen: Onderhoud aanplantingen - Dienstjaren 2021 en 2022”.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Oelegemsteenweg: Vellen van 154 witte abelen (Populus alba) - Goedkeuring verrekening 2 (Bijkomende rooiwerken boomstruiken in gracht)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 2 (bijkomende rooiwerken boomstruiken in gracht) van de opdracht “Oelegemsteenweg: Vellen van 154 witte abelen (Populus alba)”.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Vrije tijd: Erkenning De Stal als Wommelgems jeugdontmoetingscentrum (JOC) - Goedkeuring

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Cultuur: Reglement Cultuurprijs Wommelgem - Voorstel

 

 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het reglement voor de uitreiking van de Cultuurpluim goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Jeugd: Inrichten Brieleke als speelstraat - Goedkeuring

 

 

Er wordt een speelstraat Brieleke ingericht in de periode van 5 t.e.m. 7 juli 2022 en van 1 t.e.m. 3 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Jeugd: Inrichten Fort 2 Straat als speelstraat - Goedkeuring

 

 

Er wordt een speelstraat in de Fort 2 Straat ingericht in de periode van 2 juli 2022 t.e.m. 28 augustus 2022, telkens in het weekend.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Jeugd: Inrichten Roosekapellaan als speelstraat - Goedkeuring

 

 

Er wordt een speelstraat in de Roosekapellaan ingericht in de periode van 1 t.e.m. 15 juli 2022 en van 17 t.e.m. 31 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Jeugd: Inrichten Sint-Michielsstraat als speelstraat - Goedkeuring

 

 

Er wordt een speelstraat in de Sint-Michielsstraat ingericht in de periode van 13 t.e.m. 17 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Tijdelijk Verkeersreglement: Jaarmarkt - 2 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de Jaarmarkt op 2 juli 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Evenementen: Wijziging sluitingsuur zomerbar Fort 2 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan DVL Group om het sluitingsuur van de zomerbar op alle vrijdagen en zaterdagen met een uur te verlaten van 23.00 uur naar 00.00 uur in de periode van 30 juni tot en met 15 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Evenementen: Luxury afterwork - 7 juli 2022 - Fort 2 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan DVL Group om een Luxury afterwork te organiseren op donderdag 7 juli 2022 van 16.00 uur tot 00.00 uur in Fort 2.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Evenementen: Zomerbar - Uitzonderlijke opening 11 juli 2022 -Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan DVL Group om op 11 juli 2022 de zomerbar in het recreatiedomein Fort 2 te openen.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Evenementen: Zomerbar - Disco Dasco - 16 juli - Fort 2 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan DVL Group om een Disco Dasco fuif te organiseren in de zomerbar in Fort 2 op zaterdag 16 juli 2022 van 20.00 uur tot 01.30 uur.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Evenementen: Vriendenkring Kleine Bloemenstoet vzw - Organisatie Kleine Bloemenstoet 18 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Vriendenkring Kleine Bloemenstoet vzw krijgt toelating om de Kleine Bloemenstoet te organiseren op zondag 18 september 2022.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Machtiging inzake opmaken van akten

 

 

Machtiging verlenen aan nieuwe medewerker voor het opmaken van akten van burgerlijke stand.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Machtiging afleveren uittreksels strafregister: Goedkeuring

 

 

Machtiging goedkeuren voor het afleveren van uittreksels strafregisters.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar: Grafconcessie A/6/6 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar wordt een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar: Grafconcessie A/6/7 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Kandonklaar wordt een grafconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Begraafplaats Wommelgem-Centrum: Urneveldconcessie U/7/36 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-Centrum wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 16/06/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 13 06 2022

 

Agenda gemeenteraad: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/06/2022