Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, schepenen;

Sofie Verrelst, wnd algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Kelly Joris, schepen;

 

Vanaf punt 12 verlaat Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 13 vervoegt Ann Theys, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Gemeente-eigendommen: Herentalsebaan 639 - Overeenkomst "

Bezetting ter Bede" - Opzeg

 

 

De bezetting ter bede met Staut Architecten bvba wordt opgezegd met als doel structurele opvang in het kader van de Oekraïnecrisis te voorzien.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Stakingsaanzegging 22 april 2022

 

 

Er wordt kennisgenomen van de stakingsaanzegging van 22 april 2022.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Ziekteverloven en sociale dienst : Periode 1 januari tot en met 31 maart 2022

 

 

Er wordt kennisgenomen van de ziekteverloven en van de uitbetaling van de sociale dienst van de maanden januari, februari en maart 2022.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Mandataris: Aanvraag pensioen - OCMW voorzitter en schepen

 

 

Een mandataris vraagt een pensioen aan met ingang van 1 augustus 2022. 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Personeel: 2de Pensioenpijler - Toetreding tot OFP Prolocus - Voorstel

 

 

De toetreding tot het pensioenfonds OFP PROLOCUS wordt aan de raad voorgesteld. 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Personeel: Openverklaring vervanging - Administratief medewerker bevolking

 

 

1 voltijdse functie in een vervangingscontract voor de functie van administratief medewerker bevolking wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Werkliedenpersoneel: Openverklaring - Coördinator Groen (D4-D5)

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Werkliedenpersoneel: Openverklaring - Coördinator MOW

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Mobiliteit: Aanvullend Verkeersreglement - Zorgparkeren - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend verkeersreglement inzake zorgparkeren goed te keuren. Dit reglement is van toepassing voor zowel de aanbieder als de zorgverlener.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Meldingen RO en Milieu: Kwartaal 1 2022 - Kennisneming

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de meldingen die werden ingediend in het eerste kwartaal van 2022, zijnde de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Zaak der wegen: Nieuw rooilijnplan Selsaetenstraat 60 - Voorstel

 

 

Doorverwijziging van de 'zaak der wegen' van de nieuwe rooilijn, ter hoogte van de Selsaetenstraat 60, kadastraal gekend als sectie C, perceelnr. 23R3, naar de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Startnota Gemeentelijk RUP Wommelgemsteenweg: Advies

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies zonder opmerkingen over de Startnota van het Gemeentelijk RUP Wommelgemsteenweg (Wijnegem).

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Huisvesting: Vaststellen onderlinge stemverhouding woonmaatschappij Antwerpen Midden en Noord - Bevestiging

 

 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om een advies uit brengen over de onderlinge stemverhouding binnen de woonmaatschappij Antwerpen Midden en Noord.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Beroep: Welkomstraat 137-141 - Bouwen van een woonproject met 7 eengezinswoningen en 1 meergezinswoning met 17 appartementen met een ondergrondse parkeergarage, na afbraak van woning nr. 141 en gedeeltelijke afbraak van de aanbouwen van nr. 137, alsook de exploitatie van een ingedeelde inrichting en/of activiteit (23 warmtepompen) - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt advies uit over de beroepen die ingesteld werden tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2022, waarbij omgevingsvergunning met nr. 2021/OV132 afgeleverd werd aan Silverline Development BVBA, gevestigd Bredabaan 28, 2930 Brasschaat, voor het bouwen van een woonproject met 7 eengezinswoningen en 1 meergezinswoning met 17 appartementen, met een ondergrondse parkeergarage, na afbraak van woning nr. 141 en gedeeltelijke afbraak van de aanbouwen van nr. 137, alsook de exploitatie van een ingedeelde inrichting en/of activiteit (23 warmtepompen) te Wommelgem, Welkomstraat 137-141 (nieuwe nummering 135-147) en besluit om Pieterjan Steenbergen, Diensthoofd omgeving en Omgevingsambtenaar, af te vaardigen om de hoorzitting bij te wonen.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Beroep: Sint-Damiaanstraat 40 - Bouwen meergezinswoning met kantoorruimte, bovengrondse garages, carport en fietsenberging, na slopen woning - Besluit deputatie - Kennisneming

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen genomen in zitting van 24 maart 2022, waarbij het beroep nummer OMBER-2021-1149 tegen de weigering, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 oktober 2021, voor het bouwen van een meergezinswoning met kantoorruimte, bovengrondse garages, carport en fietsenberging na slopen van een bestaande woning, te Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 40, niet wordt ingewilligd. Er wordt geen vergunning verleend.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Omgevingsvergunning 2021/OV206: Uitbreiden eengezinswoning, regularisatie parkeerplaatsen en slopen bijgebouwen - Oelegemsteenweg 61

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning, de regularisatie van parkeerplaatsen in de zijtuinstrook, de sloop van verschillende bijgebouwen en de gedeeltelijke sloop van verhardingen, op een perceel, gelegen Oelegemsteenweg 61, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 284Y2 en 284N2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Omgevingsvergunning 2021/OV217: Uitbreiden eengezinswoning, regularisatie gedeelte garage en sloop tuinhuis - Beeldekensweg 1

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning, de regularisatie van een afdak en garage en de sloop van een tuinhuis, op een perceel, gelegen Beeldekensweg 1, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nr. 110Z3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Omgevingsvergunning 2021/OV223: Bouwen eengezinswoning - Begoniastraat 8

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Begoniastraat 8 (lot 2 van 2020/VK2), kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 81A4., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV22: Functiewijziging van handelsruimte naar appartement - Autolei 128

 

 

De aanvraag voor de functiewijziging van een handelsruimte naar een appartement, op een perceel, gelegen Autolei 128, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 203E2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV57: Bouwen van drie bijgebouwen (fietsenstalling, berging en overkapping) - Brieleke 16

 

 

De aanvraag voor het bouwen van drie bijgebouwen (fietsenstalling, berging en overkapping), op een perceel, gelegen Brieleke 16, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 450Y0 en 458A0., wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Complex Project Oostelijke Verbinding: Team Klimaatgordel - Subsidieoproep 'Lokale gebiedsdeal droogte' - Waterlopen in het bekken van het Schijn - Standpunt

 

 

Er wordt akkoord gegaan om vanuit het Complex Project Oostelijke Verbinding in te tekenen op de subsidieoproep 'Lokale gebiedsdeal droogte' en de ontwerpsteunbrief "Gebiedsdeal Droogte" ihkv Complex Project Oostelijke Verbinding, opgemaakt door Departement Omgeving mede te ondertekenen.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Kapelstraat: Oud containerpark stockage grond - Standpunt

 

 

Er wordt principieel akkoord gegaan om in het kader van de opdracht "Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel)”de locatieKapelstraat ZN (oude containerpark), gekend onder kadastrale ligging: Afdeling 1 Sectie C_145_T, ter beschikking te stellen voor de grond afkomstig van deze werken te stockeren, mits het afleveren van de omgevingsvergunning, overeenkomstig het inplantings- en situeringsplan, met referentie 000000/DCA/001 en het vastleggen van de nodige afspraken en voorwaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Tijdelijke ondersteuning projectmedewerker: Projecten en technische dossiers - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Tijdelijke ondersteuning administratief medewerker: Uitwerken specifieke technische dossiers” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Concessie voor het uitbatingsrecht van de Pop-Up zomerbar Fort II - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen, opgesteld door Samenleven en Vrije tijd en maakt integraal deel uit van deze beslissing. De basisopdracht "Concessie voor het uitbatingsrecht van de Pop-Up zomerbar Fort II” wordt gegund aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de toewijzingsleidraad. 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Senioren: Gebruik adresgegevens - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating gegeven om de adresgegevens te bekomen van alle +85 jarige bewoners om hen vanuit het lokaal bestuur persoonlijk uit te nodigen voor een seniorennamiddag op 18 juli 2022 in Vrijetijdscentrum het Brieleke.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Vrije Tijd: Sluitingsdagen Vrijetijdscentrum Brieleke 2022-2023 - Goedkeuring

 

 

Voor het seizoen 2022-2023 worden de sluitingsdagen vastgesteld van Vrijetijdscentrum Brieleke, met name die van het sportcentrum, de sportcafetaria en het cultureel ontmoetingscentrum.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Jeugd: Kampvervoer 2022 - Goedkeuring

 

 

De jeugdverenigingen kunnen voor hun jeugdkampen tijdens de zomer rekenen op logistieke ondersteuning vanuit het lokaal bestuur. De containers die de jeugdverenigingen zullen voorzien van materialen worden door de gemeentewerf naar de kampplaats gebracht en nadien terug opgehaald. De lange afstandsritten naar de kampplaats in de Ardennen worden uitbesteedt aan Ijzerland.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Jeugd: Opleiding brandpreventie in jeugdlokalen - Goedkeuring

 

 

De dienst vrije tijd krijgt toelating om de opleiding "brandpreventie in jeugdlokalen" op te starten voor de erkende Wommelgemse jeugdverenigingen.  

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Vrije tijd: Schoolprogrammatie 2022-2023 - Standpunt

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Evenementen: Wekelijkse markt - Wijziging invulling standplaats 1

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de nieuwe invulling van standplaats 1.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Evenementen: Oogstfeest Okra Laar - 12 augustus 2022 - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend voor het organiseren van een oogstfeest door Okra Laar op vrijdag 12 augustus 2022 op de parking van Parochiecentrum 't Candoncklaer te Volkaertslei 29.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Evenementen: Halloweenwandeling - 22 oktober 2022 - Fort 2 - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend voor het organiseren van een halloweenwandeling door KWB Creatief op zaterdag 22 oktober 2022 op het recreatiedomein Fort 2.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement - Boechout Trailt - 15 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de Boechout Trailt op 15 mei 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement - Lentedrink Stommehoevenstraat 21 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de Lentedrink in de Stommehoevestraat op 21 mei 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Evenementen: Tijdelijk verkeersreglement - Julikermis van 2 tot en met 5 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de Julikermis op de Kerkplaats, van 2 juli 2022 tot en met 5 juli 2022, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Gemeentefinancien: Machtiging personeelsleden voor controle en vaststelling van belastingen - Goedkeuring

 

 

Er worden personeelsleden gemachtigd om de dossiers betreffende de lokale belastingen te behandelen.

Publicatiedatum: 21/04/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 19 04 2022

 

Agenda gemeenteraad: Goedkeuring

 

 

De agenda voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 21/04/2022