Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 29 04 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, Rudy Roodhooft, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 29 04 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

Motivering

Feiten en context

Het besluit van de burgemeester van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn luidend als volgt:

"Motivering

Feiten en context

Via ministerieel besluit van 13 maart 2020 is de federale fase van het nationaal noodplan betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 afgekondigd.

De federale fase is een uitzonderlijke situatie en is nog altijd van toepassing.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur gaf in de commissievergadering Binnenlands bestuur van 2 juni 2020 aan dat er een kader komt voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september 2020. Dat vertaalt zich concreet in de richtlijnen die gelden vanaf september 2020.

Deze zijn te vinden op

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokalebestuursorganen-tijdenscoronacrisis

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Juridische gronden

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1:

In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)] Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Nieuwe Gemeentewet 135, § 2, tweede lid, 5°:

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :

...

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

...

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 63, eerste lid:

Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Argumentatie

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen.

Financiële weerslag

Geen

Besluit

Artikel 1

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn die voorzien zijn voor 29 april 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

Artikel 2

De vergaderingen zullen via live-streaming te volgen zijn door pers en publiek. De link wordt voorafgaandelijk bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 3

De stemmingen zullen plaatsvinden per e-mail.

Artikel 4

De algemeen directeur te gelasten met de praktische organisatie.

Artikel 5

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 6

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Burgemeesterbesluit - Bekrachtiging
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

Het besluit van de burgemeester van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen RMW van 29 04 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021

 

Argumentatie

Voor de gedane tussenkomsten en vragen over de geagendeerde punten wordt verwezen naar het audioverslag dat terug te vinden is op de gemeentelijke website.

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen RMW van 29 04 2021

 

Rechtspositieregeling tewerkgestelden artikel 60§7 Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 september 2020 van de rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 die uitgewerkt werd binnen de interlokale vereniging Zora Werkt!

 

Verschillende raden voor maatschappelijk welzijn waaronder deze van Wommelgem keurden in het najaar van 2020 het voorstel van rechtspositieregeling goed behoudens een aantal lokale afwijkingen. Daarnaast werden door de verschillende personeelsdiensten alsnog een aantal noden aangekaart waaraan de nieuwe rechtspositieregeling niet tegemoet kwam.

 

Het beheerscomité van Zora Werkt! werkte daarom in samenspraak met de personeelsdiensten een nieuw voorstel uit.

 

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van de

Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende

de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn.

 

Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over

de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. De raad

voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad voor

maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

 

 

Adviezen

Het beheerscomité van IVL Zora Werkt! keurde het aangepast voorstel van rechtspositieregeling goed op 5 februari 2021.

Het onderhandelingscomité van Mortsel, dat optreedt als organisator van de interlokale

vereniging Zora Werkt!, keurde op 15 maart 2021 het aangepaste ontwerp van rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 goed.

 

 

Argumentatie

Verschillende raden voor maatschappelijk welzijn waaronder deze van Wommelgem keurden in het najaar van 2020 het voorstel van uniforme rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60 §7 goed, behoudens een aantal lokale afwijkingen. Daarnaast werden door de verschillende personeelsdiensten alsnog een aantal noden aangekaart waaraan de nieuwe rechtspositieregeling niet tegemoet kwam.

 

Het beheerscomité van Zora Werkt! werkte daarom in samenspraak met de personeelsdiensten een nieuw voorstel uit.

 

Dit nieuwe voorstel wijkt enkel op volgende punten af van de rechtspositieregeling zoals deze op 24 september 2020 door de raad voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd:

- Er wordt gewerkt met een feestdagenkapitaal i.f.v. de feestdagen die in het weekend vallen, dat de medewerker vrij kan opnemen, terwijl het lokaal bestuur normaal gezien meestal werkt met vervangende verlofdagen. Op zich geeft dit de artikel 60’ers die een zeer beperkt aantal dagen verlof hebben (zij volgen immers de vakantieregeling uit de private sector), meer vrijheid in het kiezen van hun vakantiedagen. Voor hen is dit positief.

- Het arbeidsgeneeskundig onderzoek is in het nieuwe voorstel verplicht bij aanwerving en bij verandering werkpost. Ondanks het feit dat dit niet meer wettelijk verplicht is, wil men vanuit de trajectbegeleidingsdienst dit graag behouden om bij twijfel of discussie over werkbereidheid versus lichamelijke klachten, een medisch advies te hebben.

 

Omdat dit nieuwe voorstel bijgevolg op zo goed als alle punten in lijn is met de lokale afwijkingen die de raad voor maatschappelijk welzijn van Wommelgem reeds had goedgekeurd en omdat er nog steeds nood is aan een uniforme regeling, stellen we voor het aangepaste ontwerp van rechtspositieregeling goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

Het aangepaste voorstel van rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 dat uitgewerkt werd binnen de interlokale vereniging Zora Werkt! goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen RMW van 29 04 2021

 

Jaarrekening 2020 IVL Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De dienstverlening rond arbeidstrajectbegeleiding en activering en rond Wijk-werken en van de regierol sociale economie is met ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één intergemeentelijk samenwerkingsverband: ILV Zora Werkt!

 

Het budget en de jaarrekening van de interlokale vereniging Zora Werkt! dienen jaarlijks ter

goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW's nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale vereniging Zora Werkt!

 

Adviezen

De jaarrekening 2020 voor IVL Zora Werkt! werd goedgekeurd door het beheerscomité

van ILV Zora Werkt! op 5 februari 2021.

 

Argumentatie

Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA Werkt! Boechout, Borsbeek,

Edegem, Hove, Lint, Kontich en Wommelgem zijn de participerende gemeenten. De

vereniging moet kostendekkend werken.

 

De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de coördinatiekost

en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten

voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed

volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt.

 

De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor de

voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële

verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de

subsidiërende overheid,… van de vereniging.

 

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 69.242,23 euro terwijl in het budget uitgegaan was van een verlies van 6.900,18 euro. Dit is grotendeels te verklaren doordat de ESF-subsidie ingeschreven in de jaarrekening hoger is dan gebudgetteerd aangezien de ESF subsidie werd verhoogd eind 2020.

 

Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging

worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen RMW van 29 04 2021

 

Aanpassing meerjarenplanning 2021-2025 ILV Zora Werkt! - Voorstel

 

Motivering

Feiten en context

De dienstverlening rond arbeidstrajectbegeleiding en activering en rond Wijk-werken en van

de regierol sociale economie is met ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één

intergemeentelijk samenwerkingsverband: ILV Zora Werkt!

 

Net zoals de jaarrekening dient ook de aanpassing van de meerjarenplanning en het budget van de interlokale vereniging Zora Werkt! jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW's nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale

vereniging Zora Werkt!

 

Adviezen

De aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van ILV Zora Werkt! werd goedgekeurd door het beheerscomité van ILV Zora Werkt! op 26 februari 2021.

 

Argumentatie

Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA Werkt! Boechout, Borsbeek,

Edegem, Hove, Lint, Kontich en Wommelgem zijn de participerende gemeenten. De

vereniging moet kostendekkend werken.

 

De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de coördinatiekost

en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten

voor de vereniging.

 

Volgende factoren liggen aan de basis van de tussentijdse wijziging van de gemeentelijke bijdragen in het financieel resultaat:

          In de voorliggende nieuwe versie van de meerjarenplanning werd de uitbreiding en verlenging van de ESF-subsidies en van de loonkosten die hier tegenover staan, verwerkt.

          De stijging van de werkingskosten wordt verder verklaard doordat de werkelijke loonkost van de wijkwerkbemiddelaar die in dienst is van ILV Zora Werkt! hoger is dan geraamd en doordat de afschrijvingen van de laptops en GSM van de arbeidstrajectbegeleiders die voor de verschillende gemeenten werken, nog dienden te worden toegevoegd.

          Er werd voor wijk-werken principieel afgesproken dat de overschotten uit de vereffening van de vzw's PWA per gemeente overgedragen zouden worden naar de interlokale vereniging, met een minimum per gemeente van 0,75 euro per inwoner. Die overdrachten werden geïnd en werden samen met de positieve saldi van de drie voorbije jaarrekeningen verrekend om zo het negatieve resultaat te verbeteren en de opleg van de gemeenten te beperken.

 

In totaal verhoogt de bijdrage van lokaal bestuur Wommelgem voor de periode 2021-2025 met 4.170 euro verspreid over 5 jaren.

 

De aanpassing van de meerjarenplanning van de vereniging dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Initieel meerjarenplan 2020-2025 ILV ZORA Werkt! (GR 19/12/2019)

 

Bijdrage ZORA 2020

€ 244,00

Bijdrage ZORA 2021

€ 832,00

Bijdrage ZORA 2022

€ 1.959,00

Bijdrage ZORA 2023

€ 2.082,00

Bijdrage ZORA 2024

€ 2.208,00

Bijdrage ZORA 2025

€ 2.335,00

 

€ 9.660,00

Aanpassing 2021 meerjarenplan 2020-2025 ILV ZORA Werkt!

 

Meerkost gemeentelijke bijdrage voor de periode 2021-2025

€ 4.170,00

Totaal

€ 13.830,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2021-2025

algemene rekening:64932050Bijdragen werkingskosten van andere

overheidsinstellingen

beleidsitem:090400Activering van tewerkstelling (Algemeen)

actie:6/1/1/3Activeren van tewerkstelling

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

De aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed te keuren.

 

Artikel 2

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen RMW van 29 04 2021

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn dient te bepalen welke opdrachten er onder het begrip "dagelijks bestuur" vallen en dus tot de bevoegdheid van het vast bureau behoren;

 

Het aangaan van leningen valt niet meer onder de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de bevoegdheid om te bepalen of en hoe een leningovereenkomst tot stand moet komen;

 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan deze bevoegdheid toewijzen aan het vast bureau;

 

De basisbeginselen van het overheidsonderhandelen moeten hierbij gerespecteerd worden, inzonderheid het gelijkheidsbeginsel, de werking van de vrijemarkteconomie, het principe van behoorlijk bestuur,…

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 waarbij het begrip "dagelijks bestuur" werd gedefinieerd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

14 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 stemmen tegen: Bart Van Scharen, Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

Onder het begrip van dagelijks bestuur, conform artikel 78, tweede lid, 9° van het decreet over het lokaal bestuur moet worden verstaan:

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die tot stand komen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdrachten van beperkte waarde), conform de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget en die het bestuur niet onherroepelijk jaaroverschrijdend binden. Verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar, worden beschouwd als éénjarige verbintenissen.

Alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op buitengewoon onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, onafhankelijk van de (geraamde) waarde van de investering.

Voor het aangaan van nieuwe leningen en het herschikken van de financiële lasten van lopende leningen, die niet meer vallen onder de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, waarvoor de kredieten voorzien zijn op het financieringsbudget en waarvan het bedrag niet hoger is dan het totaalbedrag aan ingeschreven leningen in de laatst goedgekeurde aanpassing van het lopende meerjarenplan.

 

Artikel 2

Het vast bureau is bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de lastvoorwaarden als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur zoals hierboven aangehaald.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021