Gemeente Wommelgem

 

Notulen RMW van 25 06 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

Bert Peeters, Jef Vervaele-Breugelmans, raadsleden;

Afwezig:

Ann Gillis, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

Motivering

Feiten en context

Het besluit van de burgemeester van 9 juni 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn luidend als volgt:

"Motivering

Feiten en context

De Federale en Vlaamse onderrichtingen en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus Covid-19.

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zijn voorzien voor donderdag 25 juni 2020.

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet, meer bepaald art. 134§1 en art. 135§2 luidend als volgt:

Art.134 §1. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...(opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)] Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Art. 135 §2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

...

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Argumentatie

Het agentschap binnenlands bestuur antwoordde in de zogenaamde FAQ's het volgende:

"Zijn fysieke vergadering van de lokale bestuursorganen nog mogelijk?

Tot nader order zijn fysieke vergaderingen nog mogelijk, maar deze worden afgeraden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn. Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Een vergadering kan, tijdens de federale fase, via videoconferentie worden georganiseerd of via e-mail. Indien toch een fysieke samenkomst noodzakelijk is, wordt aangeraden voldoende afstand tussen de leden te houden.

Alle punten kunnen op de agenda van de raad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen is niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen. De reden hiervoor is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In de besluitvorming moet de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, ….) blijven van toepassing.

Kan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren plaatsvinden of worden uitgesteld?

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening een beperking (bijv. maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen (gemeenteraadszitting zonder publiek). De vergadering kan ook uitgesteld worden. Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd."

Om de werking van het lokaal bestuur niet te ondermijnen en de continuïteit te garanderen wordt het noodzakelijk geacht de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn voorzien voor donderdag 25 juni 2020 te laten doorgaan.

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vonden digitaal plaats op donderdag 16 april via Microsoft Teams. De vorige gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vonden fysiek plaats op donderdag 28 mei 2020 in de polyvalente zaal van de brandweerkazerne.

Alhoewel beide organisaties vlot verlopen zijn, wordt er de voorkeur aan gegeven de volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw digitaal te laten doorgaan.

De organisatie van digitale raden heeft het voordeel dat eenieder die dit wenst de raden kunnen volgen via live-streaming waardoor de regels met betrekking tot de social-distancing niet in het gedrang kunnen komen.

Financiële weerslag

Financiële gevolgen  voorzien Live-streaming GR en RMW€ 1.000,00

Besluit

Artikel 1

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die voorzien zijn voor donderdag 25 juni 2020 via digitale wijze te laten plaatsvinden.

Artikel 2

Tijdens de digitale vergadering derden de mogelijkheid te bieden de vergadering te volgen via live-streaming.

Artikel 3

De stemming zal per e-mail gebeuren. Het resultaat van de stemming wordt staande de zitting door de voorzitter kenbaar gemaakt aan de raadsleden.

Artikel 4

De algemeen directeur opdracht te geven de praktische modaliteiten te organiseren."

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

Het besluit van de burgemeester van 9 juni 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De ontwerp van notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

of

 

Volgende opmerkingen worden geformuleerd:

xxxxxxx

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

of

 

wordt goedgekeurd mits volgende opmerkingen:

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarbij de rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd en latere wijzigingen.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Het overleg met de representatieve vakbonden van 28 mei 2020 waarbij geen opmerkingen werden geformuleerd aangaande de geplande wijzigingen.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele praktische modaliteiten bij te sturen.

 

Tevens werden de aanwervingsvoorwaarden voor de diverse functies geüniformeerd.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De gewijzigde rechtspositieregeling en de aanwervingsvoorwaarden goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling versie juni 2020.pdf
RP bijlage IIIa aanwervingsvoorwaarden versie juni 2020.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarbij het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd en latere wijzigingen.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Het overleg met de representatieve vakbonden van 28 mei 2020 waarbij geen opmerkingen werden geformuleerd aangaande de geplande wijzigingen.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele praktische modaliteiten bij te sturen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

Het gewijzigde arbeidsreglement inclusief de bijlagen goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement versie juni 2020.pdf
telewerk versie juni 2020.pdf
vormingsreglement versie juni 2020.pdf
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Organisatiebeheersing: Uitbreiding kader - Goedkeuring en Rapportage - Kennisneming

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad van 24 juni 2014 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 maart 2011 keurden het kader voor het interne controle systeem goed. Er werd een interne audit uitgevoerd op basis waarvan een aantal acties werden opgezet. Er werd over deze acties gerapporteerd aan respectievelijk de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 juni 2019.

Op 27 juni 2019 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw gezamenlijk kader goed, met name "Leidraad Organisatiebeheersing" van Audit Vlaanderen.

Op 16 april 2020 namen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het auditrapport van Audit Vlaanderen.

 

Juridische gronden

Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur

 

Adviezen

Het managementteam gaf op 10 juni 2020 een positief advies voor de aanpassing aan het kader, alsook omtrent de rapportering

 

Argumentatie

Tijdens de audit van Audit Vlaanderen werd in 2019 aangekaart dat uit het goedgekeurd kader niet blijkt welke aanpak de organisatie in de komende jaren zal hanteren om aan haar organisatiebeheersing te blijven werken. Tot op heden beperkte de rapportering aan het politiek niveau zich tot zogenaamde ‘GANTT-charts’. Aangezien er hierbij geen aanvullende toelichting was, hadden de raad en het management geen (globaal) zicht op de stand van zaken en initiatieven op vlak van organisatiebeheersing.

Er werd door Audit Vlaanderen dan ook aanbevolen om het kader voor organisatiebeheersing aan te vullen en voor te leggen voor goedkeuring aan de raden, met name:

          Met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar eigen werking (via periodieke zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, enz.);

          Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan het politieke niveau over de mate waarin de risico’s beheerst zijn.

Er moet jaarlijks gerapporteerd worden over het organisatiebeheersingssysteem aan de raden, uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

De uitbreiding van het algemeen kader van organisatiebeheersing, met name de leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen goed te keuren:

Er wordt minstens om de 6 jaar een zelfevaluatie uitgevoerd door een organisatiebrede stuurgroep op basis waarvan een actieplan wordt opgemaakt.

Er wordt een coördinator voor het actieplan aangeduid, alsook een verantwoordelijke per actie. De coördinator vult de voortgangsrapportage van het actieplan 3-maandelijks in. Bovendien evalueert hij, samen met de stuurgroep, minstens twee keer per jaar het actieplan en stuurt dit bij indien nodig.

De voortgang wordt jaarlijks geagendeerd op het managementteam en er is tevens een jaarlijkse rapportage aan de raden voorzien. Deze rapportage wordt gestructureerd opgebouwd met een situering en duiding van de aanpak van organisatiebeheersing door het bestuur, een terugblik op het afgelopen jaar met een stand van zaken, alsook een vooruitblik met de lopende/toekomstige projecten voor de volgende periode.

 

Artikel 2

Kennis te nemen van de rapportage over het organisatiebeheersingssyteem van de afgelopen periode.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking -ILV ZORA Werkt! - Jaarrekening 2019 Arbeidstrajectbegeleiding - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De dienstverlening rond arbeidstrajectbegeleiding en activering (verankerd in de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een intergemeentelijke dienst arbeidstrajectbegeleiding en activering) en rond Wijk-werken (opgenomen in de interlokale vereniging Zora Wijk-werken) en van de regierol sociale economie is met ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één intergemeentelijk samenwerkingsverband: ILV Zora Werkt!

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Adviezen

De jaarrekening 2019 voor Zora Arbeidstrajectbegeleiding werd goedgekeurd door het beheerscomité van ILV Zora Werkt! op 12 maart 2020.

 

Argumentatie

Het budget en de jaarrekening van de interlokale vereniging Zora Werkt! dienen jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

Voor het boekjaar 2019 is er een aparte jaarrekening voor Zora Wijk-werken en voor Zora Arbeidstrajectbegeleiding opgemaakt. De jaarrekening voor Zora Arbeidstrajectbegeleiding

dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Enig artikel

De jaarrekening 2019 van ILV Zora Werkt! voor het onderdeel arbeidstrajectbegeleiding goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Lokaal opvanginitiatief- Wijzigingen - Goedkeuring.

 

Motivering

Feiten en context

OCMW Wommelgem beschikt sinds november 2000 over een lokaal opvanginitiatief. Sinds december 2004 worden eveneens niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) opgevangen. Deze opvang wordt uitgevoerd door Taalfabet vzw en CAW Antwerpen vzw. In totaal worden momenteel 14 minderjarigen opgevangen. De laatste uitbreiding dateert van 1 april 2017 toen er een bijkomende overeenkomst met Fedasil werd afgesloten voor de opvang van 3 NBMV.

 

Op 14 mei 2020 ontving het OCMW een schrijven van CAW Antwerpen vzw waarin het CAW aangeeft de kaderovereenkomst m.b.t. de opvang van 6 NBMV in de Torenstraat 111 te Wommelgem stop te willen zetten vanaf 1 januari 2021.

 

Op 14 mei 2020 ontving het OCMW eveneens de vraag van Taalfabet vzw om de kaderovereenkomst m.b.t. de opvang van NBMV te wijzigen en het aantal opvangplaatsen uit te breiden van 8 naar 11 NMBV vanaf 1 september 2020.

 

Juridische gronden

Overeenkomst met Fedasil betreffende de toekenning van materiële hulp voor 3 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in een individuele opvang in een lokaal opvanginitiatief d.d. 28.02.2017 (nummer 11052a-8)

Kaderovereenkomst met CAW Antwerpen vzw d.d. 03.01.2014

Kaderovereenkomst met Taalfabet vzw d.d. 22.03.2017

 

Argumentatie

CAW Antwerpen heeft aangegeven dat de organisatie de kaderovereenkomst m.b.t. de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wenst stop te zetten vanaf 1.01.2021. In de kaderovereenkomst met CAW Antwerpen vzw is opgenomen dat beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen, mits inachtname van een opzegtermijn van zes maanden.

 

Tegelijk heeft Taalfabet vzw de vraag gesteld om de eigen kaderovereenkomst te wijzigen en het aantal opvangplaatsen uit te breiden van 8 naar 11 vanaf 1 september 2020.

 

Beide vragen impliceren een verschuiving van 3 van de 6 opvangplaatsen van CAW Antwerpen naar Taalfabet vzw vanaf 1.09.2020 en een stopzetting van de 3 overige plaatsen die CAW Antwerpen momenteel uitbaat vanaf 1.01.2021.

 

Dit heeft evenzeer gevolgen voor de overeenkomst die het OCMW gesloten heeft met Fedasil. Concreet dient de overeenkomst van 28 februari 2017 tussen Fedasil en OCMW

Wommelgem voor de opvang van 3 NBMV stopgezet te worden. Het OCMW dient deze opzeg 6 maanden op voorhand, dus voor 1 juli 2020, via een aangetekend schrijven, kenbaar te maken aan Fedasil.

 

In haar schrijven vraagt CAW Antwerpen vzw eveneens om de maandelijkse vergoeding t.b.v. 825 euro die het CAW aan het OCMW dient te betalen, en die vastgelegd is in artikel 11 van de kaderovereenkomst, stop te zetten vanaf 1 juni 2020 omdat de opvangplaatsen van het CAW in het lokaal opvanginitiatief momenteel met het oog op de overgang reeds geschorst zijn bij Fedasil. Het OCMW dient momenteel voor deze plaatsen geen administratieve verwerking te maken (waarvoor de maandelijkse vergoeding bedoeld is).

 

 

Financiële weerslag

De werking van het lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

wordt gefinancierd via Fedasil.

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
Artikel 1

Kennis te nemen van de stopzetting van de kaderovereenkomst met CAW Antwerpen vzw d.d. 3 januari 2014 met betrekking tot de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in het lokaal opvanginitiatief.

 

Artikel 2

De maandelijkse vergoeding die CAW Antwerpen vzw aan OCMW Wommelgem betaalt voor de administratieve ondersteuning van het lokaal opvanginitiatief vanaf 1 juni 2020 stop te zetten.

 

Artikel 3

De wijziging van de kaderovereenkomst met Taalfabet vzw d.d. 22.03.2017, wat de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen van 8 tot 11 vanaf 1 september 2020 betreft, goed te keuren.

 

Artikel 4

De overeenkomst met Fedasil d.d. 28 februari 2017 voor de opvang van 3 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, via een aangetekend schrijven op te zeggen vanaf 1 januari 2021.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen RMW van 25 06 2020

 

Jaarrekening 2019 - deel ocmw

 

Motivering

Feiten en context

Positief advies van het MAT op 11 juni 2020.

 

Goedkeuring van de jaarrekening 2019, deel OCMW, door het vast bureau op 11 juni 2020.

 

Juridische gronden

Artikelen 260 tot en met 262 van het decreet lokaal bestuur

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen).

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening van 2019 vast.

 

Financiële weerslag

OCMW

Exploitatiesaldo 2019: -946.762 euro

Investeringssaldo 2019: -124.887 euro

Financieringssaldo 2019: 0 euro

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: 582.865 euro

Beschikbaar budgettair resultaat: -488.783 euro

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019: -946.762 euro

 

GEMEENTE

Exploitatiesaldo 2019: 4.239.574 euro

Investeringssaldo 2019: -4.768.091 euro

Financieringssaldo 2019: -84.177 euro

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: 8.041.420 euro

Beschikbaar budgettair resultaat: 7.428.726 euro

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019: 4.224.068 euro

 

GECONSOLIDEERD

Exploitatiesaldo 2019: 3.292.813 euro

Investeringssaldo 2019: -4.892.978 euro

Financieringssaldo 2019: -84.177 euro

 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: 8.624.285 euro

Beschikbaar budgettair resultaat: 6.939.943 euro

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2019: 3.284.084 euro

 

Besluit

17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
1 onthouding: Bart Van Scharen.
Enig artikel

De jaarrekening 2019, deel OCMW, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/09/2020
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2019 deel 5-1 - Bijlage 2 - GEMEENTE Jnl. 54653.pdf
Jaarrekening 2019 deel 4 - Documentatie Jnl. 54653.pdf
Jaarrekening 2019 deel 5-1 - Bijlage 1 - OCMW Jnl. 54653.pdf
Jaarrekening 2019 deel 3 - Toelichtingen Jnl. 54653.pdf
Jaarrekening 2019 deel 1 - Beleidsevaluatie Jnl. 54653.pdf
Jaarrekening 2019 deel 2 - Financiële nota Jnl. 54653.pdf