Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Leen Dries, wnd algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Ann Theys, Lise Poelemans, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Statutair personeel : Deeltijdse werkhervatting

 

 

Progressieve werkhervatting na een periode van afwezigheid wegens ziekte.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Beroep - Welkomstraat 135-147 - Beslissing Deputatie - Kennisneming

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 7 juli 2022, waarbij het beroep nummer OMBER-2022-0141 ingesteld tegen de voorwaardelijke vergunning afgeleverd aan Silverline Development, Bredabaan 28, 2930 Brasschaat door het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem op 10 januari 2022, voor het bouwen van een woonproject met 7 eengezinswoningen en 1 meergezinswoning (17 appartementen) met een ondergrondse parkeergarage, na afbraak van de woning gelegen  Welkomstraat nr. 141 en gedeeltelijke afbraak van de aanbouwen van de woning gelegen Welkomstraat  nr. 137, alsook de exploitatie van een ingedeelde inrichting en/of activiteit (23 warmtepompen) te Wommelgem, Welkomstraat 134-147, niet wordt ingewilligd.

 

Vergunning wordt voorwaardelijk verleend conform de voorgebrachte plannen van 13 juni 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Afstandsregels van pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme stalsystemen: Advies

 

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt geen advies uit over de plan-MER-screening bij het ontwerpbesluit afstandsregels pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme stalsystemen.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Milieuraad: Bijkomende werkingsmiddelen - Goedkeuring

 

 

Er wordt besloten een tweede openmilieuraad met een gastspreker in het najaar te laten doorgaan.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

REG: Premies - Periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 - Toekenning premies

 

 

De aanvragen tot betoelaging van rationeel energiegebruik worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV60:  - Inrichten en exploitatie tijdelijke stapelplaats - Kapelstraat zn

 

 

De aanvraag ingediend door DCA INFRA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse, inzake het inrichten en exploiteren van een tijdelijke stapelplaats, op een perceel, gelegen Kapelstraat zn, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 145T, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden en mits het naleven van algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV68:  - Bouwen eengezinswoning met garage - Doornaardstraat 57

 

 

De aanvraag ingediend door Bikhan - Bikhan, Geraniumstraat 17, 2060 Antwerpen, inzake het bouwen van een eengezinswoning met aanpalende garage, op een perceel, gelegen Doornaardstraat 57, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 580Y, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV93:  - Ontharden speelplaats, slopen speelzaal, bouwen luifel - Torenstraat 30 en 34

 

 

De aanvraag ingediend door Sint-Johannaschool, Torenstraat 30, 2160 Wommelgem, inzake voor het ontharden van de speelplaats, slopen van de speelzaal en bouwen van een luifel, op een perceel, gelegen Torenstraat 30-34, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nrs. 129T en 280W, wordt geweigerd.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/VK5: - Verkavelen terrein in 2 loten en rooien 2 bomen - Sint-Johannastraat 22-24

 

 

De aanvraag ingediend door Studiebureau Verhaert & Co, Rode Haagjes 3_001, 2288 Grobbendonk, inzake het verkavelen in twee loten, alsook het vellen van 2 bomen, op een perceel, gelegen Sint-Johannastraat 22-24, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 291N, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden en lasten.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Organisatie zomerschool 2022: Goedkeuring verrekening 1 (Uitbreiding met zomeraanbod Oekraïne)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 1 (Zomerschool Oekraïne) van de opdracht “Organisatie zomerschool 2022” en bij de Vlaamse Overheid een subsidieaanvraag voor een zomeraanbod van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in te dienen, met het oog op een kwaliteitsvolle ondersteuning van de klassen door ervaren leerkrachten.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Cultuur: Kerstconcert - 26 december 2022 - Coc Brieleke

 

 

De cultuurraad krijgt toelating om op 26 december 2022 een kerstconcert in te richten in samenwerking met de gemeentelijke cultuurdienst in het COC Brieleke.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Evenementen: Inname openbaar domein - Refugee Walk - 25 september 2022 - Toelating

 

 

Er wordt toestemming gegeven om het pleintje, gelegen achter de Sint Johannaschool, in te richten als rustpunt voor de deelnemers van de Refugee Walk op 25 september 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: Buurtfeest Pietingbaan - 27 augustus 2022

 

 

Er is een tijdelijk verkeersreglement van kracht tijdens het buurtfeest op de Pietingbaan op 27 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: Septemberkermis - 24 t.e.m. 27 september 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de septemberkermis op de Kerkplaats, van 24 september 2022 tot en met 27 september 2022, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Evenementen: Zomerbar Fort 2 - Verlenging opening 2022 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan DVL Group om de openingsperiode van de zomerbar in het recreatiedomein Fort 2 te verlengen van 15 augustus tot en met 4 september 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Evenementen: Cavallo Gitano 12 oktober en 14 tot en met 16 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan horses evenement om Cavallo Gitano te organiseren in de Van Tichelenlei, 2160 Wommelgem op 12 oktober 2022 en van 14 tot en met 16 oktober 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 08 08 2022

 

Begraafplaats Wommelgem-Centrum Urneveldconcessie U/7/40 - Goedkeuring

 

 

Op de begraafplaats Wommelgem-centrum wordt een urneveldconcessie toegestaan.

Publicatiedatum: 16/08/2022