Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 23 verlaat Ann Theys, schepen de zitting.

Vanaf punt 24 vervoegt Ann Theys, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Klacht: Agentschap Binnenlands Bestuur - Kennisneming

 

 

Er wordt kennisgenomen van de beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t. de klacht die we ontvingen m.b.t. de wijziging van het erkenningsreglement voor verenigingen ingediend bij Agentschap Binnenlands Bestuur.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Personeel: Openverklaring - Diensthoofd Bibliotheek, Cultuur & Erfgoed (B1-B3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Diensthoofd Bibliotheek, Cultuur & Erfgoed (B1-B3) wordt heropen verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Administratief personeel: Aanstelling logistiek medewerker COC (C1-C3)

 

 

Er wordt kennis genomen van de aanstelling van een logistiek medewerker COC (C1-C3) in voltijds contractueel dienstverband met een contract van bepaalde duur voor 3 maanden met ingang van 5 september 2022.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Aanvullend verkeersreglement: Brieleke en aanliggende parkings - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend verkeersreglement voor het Brieleke goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Aanvullend verkeersreglement: Welkomstraat - Voorstel

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend verkeersreglement voor de Welkomstraat goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Taxidiensten: Vergunning voor het exploiteren van een taxidienst - 2Airport - Uitbreiding en schrapping voertuigen

 

 

Aan 2Airport wordt een machtiging verleend tot uitbreiding van een taxidienst met 2 voertuigen alsook het schrappen van 3 voertuigen.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023) - Goedkeuring verrekening 3: Bijkomende posten

 

 

Verrekening 3 van de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023)” wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023): Verlenging 2 (dienstjaar 2022) -  Goedkeuring deelopdracht 6 -Uitbreiden riolering Begoniastraat

 

 

De opdracht "Deelopdracht 6: Uitbreiding riolering Begoniastraat" van de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken (dienstjaren 2020-2021-2022-2023)” - Verlenging 2 (dienstjaar 2022) worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Wegen en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel): Verplaatsen nutsleidingen - Gunning

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de opdracht "Wegen- en rioleringswerken Dasstraat (deel) en Ternesselei (deel) - Verplaatsen nutsleiding” en de opdracht te gunnen volgens de aanvaarde factuur.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Nutsleidingen: Pidpa/Telenet/Fiberklaar - Vervangen en uitbreiden ondergrondse leidingen - Oude Baan

 

 

Er wordt toelating verleend aan Pidpa, Telenet en Fiberklaar om werken uit te voeren langsheen de Oude Baan met betrekking tot het vervangen en uitbreiden van ondergrondse leidingen.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Gemeente zonder gemeentehuis: Samenwerking - Goedkeuring

 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerking aan te gaan bij het uitvoeren van het project ‘Dienst Omgeving’ in het kader van het project 'Gemeente zonder gemeentehuis'.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Huisvesting: Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Noord/Midden-Antwerpen - Voorstel gemeenteraad

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de aanvraag tot verlenging van de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen en deze verlenging van de erkenning en het stappenplan ongunstig te adviseren aan de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Huisvesting: Vrijstelling adviesverplichting voor besluiten ongeschikte, onbewoonbare en overbewoonbare woningen - Voorstel gemeenteraad

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen een vrijstelling voor adviesverplichting voor het nemen van besluiten tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaringen van woningen te vragen, met uitzondering van een aantal specifieke situaties.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Tekoopstelling grond Vlaams Gewest: Immerseelstraat, Ternesselei - Standpunt aankoop - Voorstel gemeenteraad

 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een onvoorwaardelijk bod uit te brengen voor de aankoop van de grond Immerseelstraat, Ternesselei, kadastraal bekend als sectie A, nr. 55P, zoals aangeboden door het Vlaams Gewest.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Opname in vergunningenregister: Doornaardstraat 65

 

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het bijgebouw (garage) bij de woning, gelegen Doornaardstraat 65, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als sectie C, nr. 582S3, niet als vergund geacht op te nemen in het vergunningenregister.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Beroep: Dasstraat 50 & Adolf Mortelmansstraat 69 - Beslissing Deputatie

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 28 juli 2022, waarbij het beroep nummer OMBER-2022-0441 ingesteld tegen de stilzwijgende weigering aan Mohamed Chibou, Rotterdamstraat 69, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en Rachid Boughalab, Delvastraat 7 bus 3, 2140 Antwerpen, van het college van burgemeester en schepenen, voor het slopen van een woning en magazijn en het bouwen van twee eengezinswoningen te Wommelgem, Dasstraat 50 & Adolf Mortelmansstraat 69, wordt ingewilligd.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Beroep: Kempenlaan 40 - Uitbreiden eengezinswoning (regularisatie) - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies over het beroep ingesteld tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022 voor het uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie) te Wommelgem, Kempenlaan 40.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Beroep: Selsaetenstraat 60 - Bouwen meergezinswoning (23 appt.), bouwen bovengrondse fietsenstalling en zaak der wegen - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt advies uit over de beroepen die ingesteld werden tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022, waarbij omgevingsvergunning met nr. 2021/OV200 afgeleverd werd aan Elements Development nv, gevestigd Aragonstraat 1/1, 2500 Lier, voor het bouwen van een meergezinswoning (23 appt.), het bouwen van een bovengrondse fietsenstalling en zaak der wegen te Wommelgem, Selsaetenstraat 60 en besluit om Pieterjan Steenbergen, Diensthoofd omgeving en Omgevingsambtenaar, af te vaardigen om de hoorzitting bij te wonen.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Beroep: Sportstraat 30 - Verbouwen meergezinswoning, aanleggen verhardingen en uitbreiden garage (regularisatie) - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies over het beroep ingesteld tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2022 voor het verbouwen van een meergezinswoning, aanleggen van verhardingen en uitbreiden van garages (regularisatie) te Wommelgem, Sportstraat 30.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV47 en 8.444_1165_2:  - Uitbreiden IIOA en inrichten stalplaatsen - Jacobsveldweg 12

 

 

De aanvraag ingediend door Testas nv en Metal Transport & Service nv, Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem, inzake de verandering en de uitbreiding van de reeds vergunde exploitatie en een uitbreiding met staanplaatsen voor de voertuigen van Testas nv en Metal Transport & Service nv, op een perceel, gelegen Jacobsveldweg 12, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 155L, 384A en 384B, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden en mits het naleven van algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV85: Rooien van twee bomen - Lievevrouwestraat 35

 

 

De aanvraag voor het rooien van twee bomen, op een perceel, gelegen Lievevrouwestraat 35, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 109H, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV86:  Slopen magazijn en bouwen eengezinswoning - Hoevenstraat 142

 

 

De aanvraag voor het slopen van een magazijn en het bouwen van een eengezinswoning op een perceel, gelegen Hoevenstraat 142, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, 567F3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV88:  Slopen constructie, aanbouwen veranda en regularisatie gevelwerken en bijgebouw – Wiekenstraat 28

 

 

De aanvraag voor het afbreken van een stalen constructie, het aanbouwen van een veranda, het regulariseren van gevelwerken en het regulariseren van het bouwen van een bijgebouw, op een perceel, gelegen Wiekenstraat 28, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 505G., wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV91:  Gevelwijziging - Fortbaan 100

 

 

De aanvraag voor een gevelwijziging, op een perceel, gelegen Fortbaan 100, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nrs. 268L2 en 268M2., wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV92:  Uitbreiden Meergezinswoning, regularisatie verbouwen garages, regularisatie bijgebouw en aanleggen verhardingen - Welkomstraat 98

 

 

De aanvraag voor het uitbreiden van een meergezinswoning (3 naar 4 appartementen), het regulariseren van het verbouwen van garages, het regulariseren van een bijgebouw (tuinhuis) en het aanleggen van verharding, op een perceel, gelegen Welkomstraat 98, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 482X3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV92: Uitbreiden Meergezinswoning, regularisatie verbouwen garages, regularisatie bijgebouw en aanleggen verhardingen - Welkomstraat 98 - vervolg bijlagen

 

 

Omgevingsvergunning 2022/OV92 - Bis - vervolg bijlagen

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV98: Aanleggen verhardingen (incl. zwembad) en bouwen bijgebouw - Melkerijstraat 36

 

 

De aanvraag voor het aanleggen verhardingen (incl. zwembad) en bouwen bijgebouw, op een perceel, gelegen Melkerijstraat 36, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 481D5, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV108: Herbouwen van een aanbouw van een eengezinswoning - Herentalsebaan 798

 

 

De aanvraag voor het herbouwen van een aanbouw van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Herentalsebaan 798, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 16E5, wordt vergund onder algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Fort II: Aankoop en levering 4 voetbaldoelen (2 vaste en 2 verplaatsbare) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Fort II: Aankoop en levering 4 voetbaldoelen (2 vaste en 2 verplaatsbare)” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige weerhouden bieder (op basis van de prijs).

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Fort II: Vervangen andersvalide (plateau)lift  - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Fort II: Vervangen andersvalide (plateau) lift” tot stand te brengen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) en deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Wegendienst: Verkoop voertuigen Renault Kangoo - Goedkeuring gunning

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de voertuigen Renault Kangoo (1 PJZ 283 - 2009 en 1 VDL 754 - 2012), te verkopen in de staat waarin zij zich bevinden aan de hoogste bieder.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Rapport flankerend onderwijsbeleid: Voorstel

 

 

Het schepencollege neemt kennis van het voortgangsrapport flankerend onderwijsbeleid voor de periode januari 2022 tot en met juni 2022 en legt het ter kennisneming voor aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Onderwijs: Heroriëntering budget flankerend onderwijsbeleid - Goedkeuring

 

 

Het schepencollege keurt de heroriëntering van het budget flankerend onderwijsbeleid - organisatie sneeuwklassen goed.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Onderwijs: Wijziging reglement extra muros - Voorstel

 

 

Het schepencollege legt de wijzigingen aan het reglement extra muros ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Sport: Afwijking verbod gebruik pesticiden via procedure 5 - Specifiek probleemterrein - Voetbalvelden Scheersel

 

 

Er wordt beslist om de aanvraag van K. Ternesse VV, om af te wijken op het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, te bekrachtigen onder bepaalde voorwaarden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Brieleke: Aanvraag parasols concessionaris - Standpunt

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de concesessionaris voor het plaatsen van vaste parasols op de terraszone van het sportcafe aan vrijetijdscentrum Brieleke.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

COC Brieleke: Payconiq als extra betaalmiddel

 

 

Er wordt ingestemd om Payconiq als extra betaalmiddel aan te bieden.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Evenementen: Verkoop van fietsen - Goedkeuring

 

 

Van de gevonden fietsen in Wommelgem, waarvan men de eigenaar niet kon opsporen, worden de bruikbare exemplaren geschonken aan het OCMW en de resterende exemplaren verkocht voor de prijs van oud ijzer.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Evenementen: Film- en mediaweekend 7 oktober tot en met 9 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Er wordt toelating verleend aan fortvrienden en fortgidsen om een film- en mediaweekend te organiseren in het buitenfort van recreatiedomein fort 2, 2160 Wommelgem en dit van 7 tot 9 oktober 2022.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Evenementen: Fotosalon Fotoclub Crea - 21, 22 en 23 oktober 2022 - Fort2

 

 

Fotoclub Crea Wommelgem krijgt toelating om van 21 tem 23 oktober 2022 het jaarlijks fotosalon te organiseren in Fort 2.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Evenementen: Wijziging datum seniorenfeest - 27 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Er wordt ingestemd om de datum van het seniorenfeest te wijzigen naar donderdag 26 oktober 2022 i.p.v. donderdag 6 oktober 2022.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: Fortvissers Mosselfeest - 2 oktober 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het mosselfeest van De Fortvissers op 2 oktober 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: ECD winterduatlon - 20 november 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de ECD winterduatlon in Fort2 op zondag 20 november 2022, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/08/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 22 08 2022

 

Bezwaar met hoorzitting Noesen: Belasting op bouwen en verbouwen - Aanslagjaar 2021

 

 

Het bezwaarschrift van Noesen, met ondernemingsnummer 0404 655 096, ingediend door GSJ advocaten tegen de aanslag in de gemeentebelasting op bouwen en verbouwen, aanslagjaar 2021, kohier1, artikel 331000001 voor een bedrag van 59.790,00 euro, wordt behandeld.

Publicatiedatum: 29/08/2022