Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, Rudy Roodhooft, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad: Bekrachtiging

 

 

De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan het opgemaakte bestek met bijhorende raming voor de opdracht “Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair”, deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en mits goedkeuring van de gemeenteraad de ondernemers uit te nodigen.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de opdracht nr. 2021/3P/1124 “Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk”, het bestek en bijhorende raming, opgemaakt door de ontwerper goed te keuren en deze opdracht op te starten volgens onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de opdracht "Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone" aan het opgemaakte bestek en bijhorende raming en deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan het bestek "Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat" en de bijhorende raming opgesteld door de ontwerper en deze opdracht te gunnen volgens de openbare procedure.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Aanvullend verkeersreglement - Moffenhoeve eenrichtingsverkeer - Goedkeuring

 

 

Het aanvullend verkeersreglement voor de Moffenhoeve wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Aanvullend verkeersreglement - Dasstraat Schoolstraat - Goedkeuring

 

 

Het aanvullend verkeersreglement voor de Dasstraat als schoolstraat wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Sport: Jaarverslag en jaarrekening interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie 2020 - Goedkeuring

 

 

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Ondersteuning aanvraag erkenning LOGO Antwerpen: Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt de ondersteuning van de aanvraag tot erkenning van Logo Antwerpen goed.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Addendum samenwerkingsovereenkomst lokale bron- en contactopsporing – Goedkeuring

 

 

Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Jaarrekening 2020 IVL Zora Werkt! - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van ILV Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Aanpassing meerjarenplanning 2021-2025 ILV Zora Werkt! - Goedkeuring

 

 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst GR van 29 04 2021

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Goedkeuring

 

 

Het begrip "dagelijks bestuur" werd vastgesteld.

Publicatiedatum: 30/04/2021