Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 29 04 2021

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, Rudy Roodhooft, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad: Bekrachtiging

 

Motivering

Feiten en context

Het besluit van de burgemeester van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad luidend als volgt:

"Motivering

Feiten en context

Via ministerieel besluit van 13 maart 2020 is de federale fase van het nationaal noodplan betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 afgekondigd.

De federale fase is een uitzonderlijke situatie en is nog altijd van toepassing.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur gaf in de commissievergadering Binnenlands bestuur van 2 juni 2020 aan dat er een kader komt voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september 2020. Dat vertaalt zich concreet in de richtlijnen die gelden vanaf september 2020.

Deze zijn te vinden op

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokalebestuursorganen-tijdenscoronacrisis

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Juridische gronden

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1:

In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. [... (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)] Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Nieuwe Gemeentewet 135, § 2, tweede lid, 5°:

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :

...

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

...

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 63, eerste lid:

Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Argumentatie

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen.

Financiële weerslag

Geen

Besluit

Artikel 1

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn die voorzien zijn voor 29 april 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

Artikel 2

De vergaderingen zullen via live-streaming te volgen zijn door pers en publiek. De link wordt voorafgaandelijk bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 3

De stemmingen zullen plaatsvinden per e-mail.

Artikel 4

De algemeen directeur te gelasten met de praktische organisatie.

Artikel 5

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 6

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Burgemeesterbesluit - Bekrachtiging
20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

Het besluit van de burgemeester van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad te bekrachtigen.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2021

 

Argumentatie

Voor de gedane tussenkomsten en vragen over de geagendeerde punten wordt verwezen naar het audioverslag dat terug te vinden is op de gemeentelijke website.

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2021 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

In het kader van de oprichting van het vrijetijdscentrum Brieleke, is het noodzakelijk om inrichting te voorzien voor huurders van de theaterzaal en de foyer.

 

Het bestek nr. 2021/3P/1121 “Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair” en bijhorende raming van € 62.540,00 excl. btw of € 75.673,40 incl. 21% btw. werd opgesteld door de Afdeling Samenleven en Vrije tijd.

 

Op 30 maart 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om de gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, mits goedkeuring van de gemeenteraad:

• Benofice, Bredabaan 378b te 2930 Brasschaat

• Flexfurn België, Essenschotstraat 6210, Industriezone Ravenshout te 3980 Tessenderlo

• Metafox, Stationsstraat 176 te 8850 Ardooie

• Meet N Greet Belgium, Hooiland 14 te 2160 Wommelgem

• Burovorm, Nijverheidsstraat 32 te 2570 Duffel.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad;

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht;

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Argumentatie

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad het bestek nr. 2021/3P/1121 “Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair” en bijhorende raming van € 62.540,00 excl. btw of € 75.673,40 incl. 21% btw., goed te keuren en deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Na goedkeuring hiervan, de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte

op 30 april 2021 te verzenden naar volgende ondernemers:

• Benofice, Bredabaan 378b te 2930 Brasschaat

• Flexfurn België, Essenschotstraat 6210, Industriezone Ravenshout te 3980 Tessenderlo

• Metafox, Stationsstraat 176 te 8850 Ardooie

• Meet N Greet Belgium, Hooiland 14 te 2160 Wommelgem

• Burovorm, Nijverheidsstraat 32 te 2570 Duffel.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Beschrijving

Raming (Incl. BTW)

Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair

 

Inrichting - los meubilair (tafels, stoelen, e.d.)

€ 75.673,40

 

Overzicht project tot SC 16/03/2021:

 

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Ontwerper

€ 806.943,55

Bijkomende studies

€ 143.497,36

Bouwwerken

€ 8.192.320,33

Verrekeningen bouwwerken (1 tot 85)

€ 458.961,66

Bijkomende werken

€ 28.097,68

Inrichting

€ 80.566,18

Theatertechnieken

€ 456.957,88

Verrekeningen theatertechnieken

€ 1.458,70

Totale kost werken

€ 10.168.803,34

Reeds geboekt in 2015-16-17-18-19-20

€ 8.713.656,11

Budget 2021

€ 2.022.768,45

Beschikbaar in 2021

€ 567.621,22

 

De uitgaven voor het polyvalent centrum zijn voorzien op:

budget:2021

investeringsproject:PVCPolyvalent centrum

algemene rekening:22101007Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen

uitvoering

beleidsitem:070520Infrastructuur - Polyvalent Centrum Brieleke

actie:1/10/2/2Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal

voorzien:€ 2.022.768,45

beschikbaar:€ 567.621,22

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Het bestek nr. 2021/3P/1121 “Cultureel ontmoetingscentrum Brieleke: Aankoop los meubilair” en de bijhorende raming ten bedrage van € 62.540,00 excl. btw of € 75.673,40 incl. btw, opgemaakt door de Afdeling Samenleven en Vrije tijd goed te keuren.

 

Artikel 2

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

Op 5 september 2016 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht "Gemeente-eigendommen: Polyvalent centrum

- Aanstellen ontwerper", met name de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Op 13 december 2016 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht

"Gemeente-eigendommen: Polyvalent centrum - Aanstellen ontwerper" aan het

architectenbureau Morgen architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout.

 

Op 27 oktober 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen verrekening 3 - “Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone” goed aan MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout.

 

Het bestek nr. 2021/3P/1124 "Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk" en raming ten bedrage van € 42.137,50 excl. btw of € 50.986,38 incl. btw, werd opgemaakt door de ontwerper, MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Op 19 april 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om

Na goedkeuring hiervan, de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte

op 30 april 2021 te verzenden naar volgende ondernemers:

•Anywood bv, Oude Vaartstraat 43 te 2520 Ranst

•Thuismakers, Turnhoutsebaan 100 te 2970 Schilde

•De Hert bvba, Herentalsebaan 416 te 2160 Wommelgem

•De Prins, Zeyperstraat 38 te 1910 Kampenhout.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vooral artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, vooral artikel 90, 1°.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad het bestek nr. nr. 2021/3P/1124 "Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk" en raming ten bedrage van van € 42.137,50 excl. btw of € 50.986,38 incl. btw, opgemaakt door de ontwerper, MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout goed te keuren en deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Na goedkeuring hiervan, de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte

op 30 april 2021 te verzenden naar volgende ondernemers:

          Anywood bv, Oude Vaartstraat 43 te 2520 Ranst

          Thuismakers, Turnhoutsebaan 100 te 2970 Schilde

          De Hert bvba, Herentalsebaan 416 te 2160 Wommelgem

          De Prins, Zeyperstraat 38 te 1910 Kampenhout.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

omschrijving

Raming (incl.btw)

Maatwerk meubilair BKO

€ 50.986,38

 

Overzicht project tot SC 30/03/2021:

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Ontwerper

€ 806.943,55

Bijkomende studies

€ 143.897,35

Bouwwerken

€ 8.192.320,33

Verrekeningen bouwwerken (1 tot 88)

€ 463.022,40

Bijkomende werken

€ 28.097,68

Inrichting

€ 162.120,18

Theatertechnieken

€ 456.957,88

Verrekeningen theatertechnieken

€ 1.458,70

Totale kost werken

€ 10.254.818,07

Reeds geboekt in 2015-16-17-18-19-20

€ 8.713.656,11

Budget 2021

€ 2.022.768,45

Beschikbaar in 2021

€ 481.606,49

De uitgaven voor het polyvalent centrum zijn voorzien op:

budget:2021

investeringsproject:PVCPolyvalent centrum

algemene rekening:22101007Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen

uitvoering

beleidsitem:070520Infrastructuur - Polyvalent Centrum Brieleke

actie:1/10/2/2Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal

voorzien:€ 2.022.768,45

beschikbaar:€ 481.606,49

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Akkoord te gaan met opdracht nr. 2021/3P/1124 “Brieleke BKO: Meubilair - Maatwerk” en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming ten bedrage van € 42.137,50 excl. btw of € 50.986,38 incl. btw, opgemaakt door de ontwerper, MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout goed te keuren.

 

Artikel 2

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

Op 5 september 2016 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht "Gemeente-eigendommen: polyvalent centrum

- Aanstellen ontwerper", met name de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Op 13 december 2016 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht

"Gemeente-eigendommen: Polyvalent centrum - Aanstellen ontwerper"aan het

architectenbureau Morgen architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout.

 

Op 27 oktober 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen verrekening 3 - “Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone” goed aan MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout.

 

Het bestek nr. 2021/3P/1123 "Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone" en raming ten bedrage van € 69.250,27 excl btw of € 83.792,83 incl. btw, werd opgemaakt door de ontwerper, MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Op 19 april 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om de gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, mits goedkeuring van de gemeenteraad:

•Hoebenschot Plant en Tuin, Lisseweg te 2460 Lichtaart

•Quintelier nv. Hoogveld 27 te 9200 Dendermonde

•Donker groep, Driesstraat 166, 1861 Wolvertem

•Avantgarden nv, Wijnegemhof 1 te 2110 Wijnegem

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vooral artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, vooral artikel 90, 1°.

Adviezen

Igean, preventiedienst speeltoestellen heeft het ontwerpproces mee opgevolgd.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad het bestek nr. nr. 2021/3P/1123 "Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone" en raming ten bedrage van € 69.250,27 excl btw of € 83.792,83 incl. btw, opgemaakt door de ontwerper, MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout goed te keuren en deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Na goedkeuring hiervan, de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte

op 30 april 2021 te verzenden naar volgende ondernemers:

•Hoebenschot Plant en Tuin, Lisseweg te 2460 Lichtaart

•Quintelier nv. Hoogveld 27 te 9200 Dendermonde

•Donker groep, Driesstraat 166, 1861 Wolvertem

•Avantgarden nv, Wijnegemhof 1 te 2110 Wijnegem

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Omschrijving

Raming (Incl. BTW)

Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone

€ 83.792,83

Overzicht project tot SC 30/03/2021:

 

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Ontwerper

€ 806.943,55

Bijkomende studies

€ 143.897,35

Bouwwerken

€ 8.192.320,33

Verrekeningen bouwwerken (1 tot 88)

€ 463.022,40

Bijkomende werken

€ 28.097,68

Inrichting

€ 213.106,56

Theatertechnieken

€ 456.957,88

Verrekeningen theatertechnieken

€ 1.458,70

 

Totale kost werken

€ 10.305.804,45

Reeds geboekt in 2015-16-17-18-19-20

€ 8.713.656,11

Budget 2021

€ 2.022.768,45

Beschikbaar in 2021

€ 430.620,11

De uitgaven voor het polyvalent centrum zijn voorzien op:

budget:2021

investeringsproject:PVCPolyvalent centrum

algemene rekening:22101007Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen

uitvoering

beleidsitem:070520Infrastructuur - Polyvalent Centrum Brieleke

actie:1/10/2/2Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal

voorzien:€ 2.022.768,45

beschikbaar:€ 430.620,11

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Het bestek nr. 2021/3P/1123 "Brieleke BKO: Buitenaanleg - Aanleg speelzone" en raming ten bedrage van € 69.250,27 excl btw of € 83.792,83 incl. btw, opgemaakt door de ontwerper, MORGEN architectuur, Kroonstraat 168 te 2140 Borgerhout goed te keuren.

 

Artikel 2

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

Op 1 juli 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen de ontwerpopdracht voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat - Aanstellen ontwerper” toe te wijzen aan Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem.

 

Het bestek nr. GOW/WOM/24-19 "Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat" en raming werd opgemaakt door de ontwerper, Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vooral artikel 36.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Argumentatie

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad het bestek nr. GOW/WOM/24-19 "Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat" en bijhorende

raming ten bedrage van € 291.797,00 incl. 0% btw, goed te keuren en

deze opdracht te gunnen volgens de openbare procedure.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Beschrijving

Raming (Incl. BTW)

Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat

€ 291.797,00

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2021

investeringsproject:WEGENBOH Wegen, riolering en toebehoren

algemene rekening:22401007Grondwerken en verhardingen van de rijweg

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/2/16Wegenis- en rioleringswerken in de

Stommehoevenstraat

voorzien:€ 430.000,00

beschikbaar:€ 400.000,00

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

Akkoord te gaan met opdracht nr. GOW/WOM/24-19 “Buitengewoon onderhoud wegenis en renovatie riolering in de Stommehoevenstraat” en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming ten bedrage van € 291.797,00 incl. 0% btw, opgemaakt door de ontwerper Gowaco BVBA goed te keuren en een openbare procedure op te starten.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 29 04 2021

 

Aanvullend verkeersreglement - Moffenhoeve eenrichtingsverkeer - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De dienst mobiliteit ontving regelmatig klachten over overdreven snelheid en sluipverkeer in de Moffenhoeve en achterliggende straten.

 

Tijdens de werken aan de rotonde van de Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei werd de Moffenhoeven afgesloten voor doorgaand verkeerd om onnodig verkeer en sluipverkeer te mijden.

 

Op 7 januari 2020 werd intern mogelijkheid besproken om een oplossing te zoeken om het sluipverkeer 's ochtends te weren uit de Moffenhoeve en omliggende straten en de bewoners van omgeving toch nog een vlotte toegang tot het Centrum te bieden. Hieruit volgde het voorstel  om éénrichtingsverkeer in te richten van Rooseweg naar Rollebeekstraat als proefopstelling. De uitvoering werd uitgesteld tot na afloop van de wegomlegging van de nieuwe rotonde aan Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei.

 

Op 21 april 2020 werd intern het bovenstaande voorstel terug opgenomen, aangezien de wegomlegging van de nieuwe rotonde aan Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei kortelings eindigde.

 

Op 23 april 2020 keurde college van burgemeester en schepenen een proefopstelling goed voor het inrichten van éénrichtingsverkeer in Moffenhoeve van Rooseweg naar Rollebeekstraat.

Het éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs, wordt ingevoerd in Moffenhoeve van Rooseweg met toegelaten rijrichting naar Rollebeekstraat.

Dit wordt gesignaleerd door:

• verkeersbord F19 met onderbord M18 aan Rooseweg

• verkeersbord C1 met onderbord M12 aan Rollebeekstraat

• verkeersbord F45b met zijstraat links aan Hoevenstraat

• verkeersbord F45b doodlopende weg links aan Schranshoevenbaan.

Aansluitend aan de evaluatie na 6 maanden, werd aan de dienst mobiliteit opdracht gegeven een aanvullend reglement op te maken om deze proefopstelling te bestendigen of dit tijdelijk reglement op te heffen.

 

Er werden per mail 6 reacties op de proefopstelling in de Moffenhoeve ontvangen.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de wet van 16 juli 2020 tot wijziging, voor wat betreft het verkeer van prioritaire voertuigen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Deze wijzigingen strekken ertoe om in geval van nood de prioritaire voertuigen in staat te stellen een interventie sneller uit te voeren.

Toegevoegd Artikel 37.5 bepaalt dat bestuurders van een prioritair voertuig zijn vrijgesteld van de bepalingen van de Wegcode wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren. Deze vrijstelling heeft betrekking op de prioritaire voertuigen van bevoegde personen, de voertuigen voor dringende medische interventies (112), de brandweervoertuigen, de voertuigen van de civiele bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, en de voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen. Deze bestuurders blijven echter onderworpen aan de artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, leden 4 en 5, en 59.1 van de Wegcode.

 

Adviezen

Op 12 januari en 6 april 2021 adviseerde politie Minos tijdens een intern overleg positief inzake het bestendigen van de proefopstelling voor éénrichtingsverkeer in de Moffenhoeve.

 

Op 22 maart 2021 bracht de Gemeenteraadscommissie Mobiliteit positief advies uit op het voorstel om het éénrichtingsverkeer te bestendigen in de Moffenhoeve van Rooseweg naar Rollebeekstraat.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de Moffenhoeve goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 450,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget: 2021

algemene rekening: 61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem: 020000Wegen

actie: 2/1/5/1Onderhouden en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.120,00

beschikbaar: € 5.460,91

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Op de Moffenhoeven van de Rollebeekstraat tot de Rooseweg in de richting van de Rooseweg geldt:

verboden rijrichting voor iedere bestuurder;

de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

In de tegenovergestelde richting geldt:

toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;

fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

          verkeersbord C1, aangevuld met onderbord M12 aan de Rollebeekstraat

          verkeersbord F19, aangevuld met onderbord M18 aan de Rooseweg

          verkeersbord F45b met zijstraat links aan Hoevenstraat

          verkeersbord F45b doodlopende weg links aan Schranshoevenbaan

 

Artikel 2

Op de Rollebeekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Moffenhoeven geldt:

het is verboden links af te slaan;

de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord C31a, aangevuld met onderbord M12

 

Artikel 3

Op de Rollebeekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Moffenhoeven geldt:

het is verboden rechts af te slaan;

de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord C31b, aangevuld met onderbord M12

 

Artikel 4

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 29 04 2021

 

Aanvullend verkeersreglement - Dasstraat Schoolstraat - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het verkeer in schoolstraten is opgenomen in de wegcode. In de omgeving van een school kan tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van de openbare weg een verplaatsbare afsluiting geplaatst worden met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'. In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, alle rijwielen en speed pedelecs. Enkel de volgende motorvoertuigen hebben toegang tot de schoolstraat:

          prioritaire voertuigen als bedoeld in art. 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;

          voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.

Het uitrijden van schoolstraten is in principe toegelaten voor alle motorvoertuigen.

Alle bestuurders die in de schoolstraat rijden, hebben de verplichting om voetgangers en fietsers niet te hinderen of in gevaar te brengen.

 

Op 13 november 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de proefopstelling inrichting schoolstraten goed tot en met 30 juni 2019 in de Sint-Johannastraat en in de Adolf Mortelmansstraat in functie van de veiligheid in de nabije schoolomgeving van de Sint-Johannaschool en GBS Het Oogappeltje.

 

Op 18 juni 2019 werden de schoolstraten positief geëvalueerd tijdens een intern mobiliteitsoverleg.

 

Het nieuwe schoolgebouw van GBS Het Oogappeltje werd in gebruik genomen per 2 september 2019. De definitieve ingang van de school bevindt zich vanaf dan in de Dasstraat nummer 26.

 

Op 13 augustus 2019 keurde het schepencollege de proefinrichting schoolstraat goed in een deel van de Dasstraat van de rotonde Handboogstraat-Dasstraat-Hoevenstraat tot de Kerkplaats vanaf 2 september 2019 in functie van een veiligere schoolomgeving voor GBS Het Oogappeltje, mits voldoende draagvlak van de school.

 

Op 26 september 2019 keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeersreglement goed om de Sint-Johannastraat als schoolstraat te bestendigen.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 5 maart 2021 adviseerde de directeur van GBS 't Oogappeltje positief inzake de bestendiging van de proefopstelling schoolstraat in de Dasstraat.

 

Op 22 maart 2021 nam de gemeenteraadscommissie mobiliteit kennis van de positieve evaluatie van de Dasstraat als schoolstraat door GBS 't Oogappeltje en van de bestendiging ervan.

 

Op 7 april 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor de Dasstraat als schoolstraat.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor de Dastraat als schoolstraat goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

In de Dasstraat van de rotonde Handboogstraat-Dasstraat-Hoevenstraat tot de Kerkplaats geldt:

er geldt een bijzondere toegangsregeling;

de schoolstraat wordt ingevoerd gedurende volgende periode: schooldagen ma-di-do-vr van 8u10 tot 8u40 en van 15u20 tot 15u50 - woe van 8u10 tot 8u40 en van 11u55 tot 12u25 .

Dit wordt gesignaleerd door:

verkeersbord C3, aangevuld met onderbord schoolstraat.

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Sport: Jaarverslag en jaarrekening interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie 2020 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Sinds 1996 maakt de gemeente actief deel uit van de Sportregio Midden-Provincie, een samenwerking op sportief vlak tussen de provinciale sportdienst Antwerpen en de gemeenten Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

 

Met ingang van 1 januari 2015 stapte de provincie als partner uit de interlokale vereniging (ILV).

 

Op 26 februari 2015 keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement van de ILV goed.

 

Met ingang van 1 januari 2016 stapte de gemeente Schilde als partner uit de interlokale vereniging.

 

In 2018 stapte de gemeente Schilde als partner opnieuw in de interlokale vereniging.

 

Op de algemene vergadering van 24 februari 2021 keurde het beheerscomité van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" het jaarverslag en de jaarrekening 2020 goed via een online vergadering. In het beheerscomité zetelen de schepenen van sport als afgevaardigden van de deelnemende gemeenten.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, en latere wijzigingen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" goed te keuren.

 

Artikel 2

Een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing over te maken aan het secretariaat van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie".

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Ondersteuning aanvraag erkenning LOGO Antwerpen: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De 15 Logo’s in Vlaanderen en Brussel staan voor de verlenging van hun erkenning. De huidige erkenningen lopen immers af op 31 december 2021. De nieuwe erkenningsperiode gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2027.

Deze erkenning geldt als een voorwaarde voor subsidiëring van Logo Antwerpen. Volgens het decreet van de Vlaamse regering betreffende de Logo's van 30 januari 2009 dient een nieuwe erkenning van de Logo’s te gebeuren door minimaal 50% van de prioritaire partners waarvan de lokale besturen deel uitmaken.

 

Het lokaal bestuur Wommelgem wordt gevraagd de aanvraag tot erkenning van Logo Antwerpen te ondersteunen.

 

Juridische gronden

Het decreet van de Vlaamse regering betreffende de Logo's van 30 januari 2009

 

Argumentatie

Logo Antwerpen stelt de vraag aan het lokaal bestuur om, als 1 van de prioritaire partners van hun werking, de vraag tot erkenning te ondersteunen t.a.v. de Vlaamse overheid.

 

Voor de volgende erkenningsperiode zal Logo Antwerpen tegen 30 juni 2021 een dossier indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

De nieuwe erkenningsperiode zal ingaan op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2027. Deze erkenning geldt als een voorwaarde voor subsidiëring van Logo Antwerpen.

 

Zoals het decreet voorschrijft, dient een nieuwe erkenning van de Logo’s te gebeuren door minimaal 50% van de prioritaire partners:

 

• Centra Leerlingenbegeleiding

• Ziekenfondsen

• Huisartsenkringen

• Lokale besturen

• Consultatiebureaus Kind en Gezin

• Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

 

Hiermee erkent de Vlaamse Regering de werking van lokale partners op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

 

Gezien de goede samenwerking met Logo Antwerpen en het project dat momenteel loopt met betrekking tot de intergemeentelijke preventiewerker, stellen we voor om de vraag tot ondersteuning van de erkenningsaanvraag van Logo Antwerpen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

De vraag tot ondersteuning van de erkenningsaanvraag van Logo Antwerpen goed te keuren.

 

Artikel 2

De burgemeester en algemeen directeur te machtigen om het gevraagde ondersteuningsdocument te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Addendum samenwerkingsovereenkomst lokale bron- en contactopsporing – Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Goedkeuring door de gemeenteraad op 28 januari 2021 van de samenwerkingsovereenkomst en de daarbij horende bijlagen tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. Dit besluit voorziet in een verlenging van de subsidie voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

Indien de gemeente de taken rond lokale contact- en bronopsporing verder wenst op te nemen, dient er een addendum gemaakt te worden bij de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

Argumentatie

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is nog steeds een cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing. 

 

Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.

 

De lokale besturen kunnen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering ervoor kiezen om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen van 1 april tot 30 juni 2021, of stop te zetten.

 

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters. 

 

De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Dit is dezelfde vergoeding als tijdens de eerste periode.

 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, verder inzetten op optie 1.

 

Hiertoe wordt door de gemeente een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen. 

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

 

omschrijving

bedrag (incl.btw)

personeels- en werkingskosten

  € 4.851

Vlaamse subsidie Zorg en Gezondheid

- € 4.851

Saldo

  € 0,00

 

De personeels- en bijhorende werkingsuitgaven worden in de algemene werkingsuitgaven

ingeboekt.

 

Deze ontvangst zal ingeboekt worden op:

budget: 2021

algemene rekening: 74059900 Andere subsidies van de hogere overheden

beleidsitem: 049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

actie: 2/2/2/8 Bestrijding van het COVID 19-/Corona-virus

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

Artikel 2

Het ontwerp van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 

Artikel 3

De burgemeester en algemeen directeur te machtigen om het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 4

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Jaarrekening 2020 IVL Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De dienstverlening rond arbeidstrajectbegeleiding en activering en rond Wijk-werken en van de regierol sociale economie is met ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één intergemeentelijk samenwerkingsverband: ILV Zora Werkt!

 

Het budget en de jaarrekening van de interlokale vereniging Zora Werkt! dienen jaarlijks ter

goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW's nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale vereniging Zora Werkt!

 

Adviezen

De jaarrekening 2020 voor IVL Zora Werkt! werd goedgekeurd door het beheerscomité

van ILV Zora Werkt! op 5 februari 2021.

 

Argumentatie

Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA Werkt! Boechout, Borsbeek,

Edegem, Hove, Lint, Kontich en Wommelgem zijn de participerende gemeenten. De

vereniging moet kostendekkend werken.

 

De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de coördinatiekost

en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten

voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed

volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt.

 

De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor de

voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële

verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de

subsidiërende overheid,… van de vereniging.

 

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 69.242,23 euro terwijl in het budget uitgegaan was van een verlies van 6.900,18 euro. Dit is grotendeels te verklaren doordat de ESF-subsidie ingeschreven in de jaarrekening hoger is dan gebudgetteerd aangezien de ESF subsidie werd verhoogd eind 2020.

 

De jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging

dient jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende  gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Notulen GR van 29 04 2021

 

Aanpassing meerjarenplanning 2021-2025 ILV Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De dienstverlening rond arbeidstrajectbegeleiding en activering en rond Wijk-werken en van

de regierol sociale economie is met ingang van 1 januari 2020 geïntegreerd in één

intergemeentelijk samenwerkingsverband: ILV Zora Werkt!

 

Net zoals de jaarrekening dient ook de aanpassing van de meerjarenplanning en het budget van de interlokale vereniging Zora Werkt! jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW's nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Juridische gronden

Artikel 392-395 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur

Artikel 78 §1 5° van het decreet lokaal bestuur

 

Overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale

vereniging Zora Werkt!

 

Adviezen

De aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 voor ILV Zora Werkt! werd goedgekeurd door het beheerscomité van ILV Zora Werkt! op 26 februari 2021.

 

Argumentatie

Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA Werkt! Boechout, Borsbeek,

Edegem, Hove, Lint, Kontich en Wommelgem zijn de participerende gemeenten. De

vereniging moet kostendekkend werken.

 

De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de coördinatiekost

en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten

voor de vereniging.

 

Volgende factoren liggen aan de basis van de tussentijdse wijziging van de gemeentelijke bijdragen in het financieel resultaat:

          In de voorliggende nieuwe versie van de meerjarenplanning werd de uitbreiding en verlenging van de ESF-subsidies en van de loonkosten die hier tegenover staan, verwerkt.

          De stijging van de werkingskosten wordt verder verklaard doordat de werkelijke loonkost van de wijkwerkbemiddelaar die in dienst is van ILV Zora Werkt! hoger is dan geraamd en doordat de afschrijvingen van de laptops en GSM van de arbeidstrajectbegeleiders die voor de verschillende gemeenten werken, nog dienden te worden toegevoegd.

          Er werd voor wijk-werken principieel afgesproken dat de overschotten uit de vereffening van de vzw's PWA per gemeente overgedragen zouden worden naar de interlokale vereniging, met een minimum per gemeente van 0,75 euro per inwoner. Die overdrachten werden geïnd en werden samen met de positieve saldi van de drie voorbije jaarrekeningen verrekend om zo het negatieve resultaat te verbeteren en de opleg van de gemeenten te beperken.

 

In totaal verhoogt de bijdrage van lokaal bestuur Wommelgem voor de periode 2021-2025 met 4.170 euro verspreid over 5 jaren.

 

De aanpassing van de meerjarenplanning van de vereniging dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag (incl.btw)

Initieel meerjarenplan 2020-2025 ILV ZORA Werkt! (GR 19/12/2019)

€ 4.170

Bijdrage ZORA 2020

€ 244,00

Bijdrage ZORA 2021

€ 832,00

Bijdrage ZORA 2022

€ 1.959,00

Bijdrage ZORA 2023

€ 2.082,00

Bijdrage ZORA 2024

€ 2.208,00

Bijdrage ZORA 2025

€ 2.335,00

 

€ 9.660,00

Aanpassing 2021 meerjarenplan 2020-2025 ILV ZORA Werkt!

 

Meerkost gemeentelijke bijdrage voor de periode 2021-2025

€ 4.170,00

Totaal

€ 13.830,00

Deze uitgave is niet voorzien op:

budget:2021-2025

algemene rekening:64932050Bijdragen werkingskosten van andere

overheidsinstellingen

beleidsitem:090400Activering van tewerkstelling (Algemeen)

actie:6/1/1/3Activeren van tewerkstelling

 

Besluit

20 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

De aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed te keuren.

 

Artikel 2

De nodige budgetten te zullen voorzien in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 29 04 2021

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad dient te bepalen welke opdrachten er onder het begrip "dagelijks bestuur" vallen en dus tot de bevoegdheid van het schepencollege behoren;

 

Het aangaan van leningen valt niet meer onder de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

 

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen of en hoe een leningovereenkomst tot stand moet komen;

 

De gemeenteraad kan deze bevoegdheid toewijzen aan het college;

 

De basisbeginselen van het overheidsonderhandelen moeten hierbij gerespecteerd worden, inzonderheid het gelijkheidsbeginsel, de werking van de vrijemarkteconomie, het principe van behoorlijk bestuur,…

 

De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij het begrip "dagelijks bestuur" werd gedefinieerd.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

14 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
4 stemmen tegen: Bart Van Scharen, Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

Onder het begrip van dagelijks bestuur, conform artikel 41, tweede lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur moet worden verstaan:

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan het geraamde bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die tot stand komen volgens de aanvaarde factuur (overheidsopdrachten van beperkte waarde), conform de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Voor overheidsopdrachten waarvoor de kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget en die het bestuur niet onherroepelijk jaaroverschrijdend binden. Verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar, worden beschouwd als éénjarige verbintenissen.

Alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op buitengewoon onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, onafhankelijk van de (geraamde) waarde van de investering.

Voor het aangaan van nieuwe leningen en het herschikken van de financiële lasten van lopende leningen, die niet meer vallen onder de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, waarvoor de kredieten voorzien zijn op het financieringsbudget en waarvan het bedrag niet hoger is dan het totaalbedrag aan ingeschreven leningen in de laatst goedgekeurde aanpassing van het lopende meerjarenplan.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de lastvoorwaarden als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur zoals hierboven aangehaald.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021