Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Alex Helsen, schepen;

Bert Peeters, Jef Vervaele-Breugelmans, raadsleden;

Afwezig:

Ann Gillis, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

 

De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 9 juni 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling en de aanwervingsvoorwaarden werden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling versie juni 2020.pdf
RP bijlage IIIa aanwervingsvoorwaarden versie juni 2020.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

 

Het gewijzigde arbeidsreglement , inclusief bijlagen, werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement versie juni 2020.pdf
telewerk versie juni 2020.pdf
vormingsreglement versie juni 2020.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Organisatiebeheersing: Uitbreiding kader - Goedkeuring en Rapportage - Kennisneming

 

 

De raad keurt de uitbreiding van het kader van organisatiebeheersing goed, alsook neemt kennis van de rapportering van het organisatiebeheersingssysteem van de afgelopen periode.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking -ILV ZORA Werkt! - Jaarrekening 2019 Arbeidstrajectbegeleiding - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring van de jaarrekening 2019 van ILV Zora Werkt! voor het onderdeel arbeidstrajectbegeleiding.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Lokaal opvanginitiatief- Wijzigingen - Goedkeuring.

 

 

Goedkeuring wijzigingen in de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op vraag van CAW Antwerpen vzw en Taalfabet vzw.

Publicatiedatum: 30/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 25 06 2020

 

Rapportage klachten: Kennisneming

 

 

De raad neemt kennis van de binnengekomen klachten.

Publicatiedatum: 30/06/2020