Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 23 06 2022

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, schepen;

Lode Stevens, Siggy Leenaards, Eric Willems, raadsleden;

Afwezig:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 25 mei 2022.

 

Argumentatie

Voor de gedane tussenkomsten en vragen over de geagendeerde punten wordt verwezen naar het audioverslag dat terug te vinden is op de gemeentelijke website.

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

Notulen vorige zitting: Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 25 mei 2022 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

Organisatiebeheersing: Rapportage 2021-2022 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad van 24 juni 2014 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 maart 2011 keurden het kader voor het interne controle systeem goed. Er werd een interne audit uitgevoerd op basis waarvan een aantal acties werden opgezet. Er werd over deze acties gerapporteerd aan respectievelijk de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 juni 2019.

Op 27 juni 2019 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw gezamenlijk kader goed, met name "Leidraad Organisatiebeheersing" van Audit Vlaanderen. Op 16 april 2020 namen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het auditrapport van Audit Vlaanderen. Op 25 juni 2020 keurde de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een uitbreiding van het algemeen kader van organisatiebeheersing goed en namen ze kennis van de rapportage over het organisatiebeheersingssyteem.  Op 24 juni 2021 namen de raden kennis van de voortgang.

 

Juridische gronden

Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur

 

Adviezen

De stuurgroep Organisatiebeheersing gaf op 29 maart 2022 en het managementteam op 18 mei 2022 een positief advies over de rapportering van de gerealiseerde acties in het kader van organisatiebeheersing in de periode juni 2021-juni 2022.

 

Argumentatie

De rapportering en planning gebeurt vanuit een overkoepelend strategisch standpunt dat het volledige bestuur bevat, zowel gemeente, als OCMW. Audit Vlaanderen en VVSG hebben vastgelegd uit welke elementen de jaarlijkse rapportering minstens moet bestaan.

De geplande acties in het kader van organisatiebeheersing voor de periode juni 2021-2022 werden grotendeels gerealiseerd. Een aantal acties werden bijgestuurd op basis van interne evoluties en noden. Een beperkt aantal acties werden nog niet volledig gerealiseerd wegens o.m. tijdsgebrek maar worden opgenomen in de planning juni 2022 - juni 2023.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Organisatiebeheersing: Rapportage 2021-2022 - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Enig artikel

Het rapport inzake organisatiebeheersing voor de periode juni 2021- juni 2022 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

Aankoop grond 'Roosecapelleveld': Ontwerp van akte - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Mevrouw Mertens Tanja Jeanne Franciscus wenst over te gaan tot het verkopen van een deel van het eigendom, gelegen te Wommelgem, 'Roosecapelleveld', kadastraal gekend sectie A nr. 286A.

 

De gemeente wenst de grond aan te kopen om zodoende een trage verbinding te kunnen realiseren.

 

Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Glenn Bertels op 29 juni 2021.

 

De aankoopoptie ondertekend door de heer Frank Gys, burgemeester, op datum van 2 december 2021.

 

Het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Evi Jansen uit Wommelgem.

 

Juridische gronden

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

De financieel directeur verleende op 8 juni 2022 een visum met nummer 2022/52.

 

Argumentatie

In het ontwerp van akte zijn geen bepalingen opgenomen die de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 

De aankoop geschiedt voor openbaar nut.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Omschrijving

Bedrag

Aankoop grond trage weg (Roosecapelleveld)

€ 22.667,27

 

Deze uitgave is voorzien op:

budget:

2022

 

investeringsproject:

WEGEN

BOH Wegen, riolering en toebehoren

algemene rekening:

22008000

Terreinen van wegen

beleidsitem:

020000

Wegen

actie:

2/1/2/19

Heraanleggen van de trage weg tussen het centrum en het Laar

voorzien:

€ 100 000,00

 

beschikbaar:

€ 100 000,00

 

 

Besluit

Aankoop grond 'Roosecapelleveld': Ontwerp van akte - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Artikel 1

De aankoop van de grond gelegen te Wommelgem, 'Roosecapelleveld', kadastraal gekend als sectie A, deel van nummer 286A, met een oppervlakte volgens meting van 905m², te aanvaarden.

 

Artikel 2

De aankoop geschiedt voor openbaar nut.

 

Artikel 3

Het ontwerp van akte goed te keuren.

 

Artikel 4

De burgemeester en de algemeen directeur af te vaardigen om namens de gemeente de aankoopakte te ondertekenen.

 

Artikel 5

De nodige budgetten te zullen verschuiven in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

IVLW-Midden: Herzieningsaanvraag ter ondersteuning en begeleiding van het lokaal bestuur door IGEAN in het kader van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 1.01.2021 werd het BVR lokaal woonbeleid van 16.11.2018 opgenomen in het Boek 2,

Deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Dit wettelijk kader bepaalt de

opdrachten op vlak van wonen voor de lokale besturen.

De opdrachten kaderen in 3 grote beleidsprioriteiten:

1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod,

2. bewaken van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving,

3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.

In het BVR zijn verplichte en aanvullende opdrachten opgenomen.

Alle gemeenten dienen minimaal de verplichte activiteiten uit te voeren en 2 keer per jaar

een lokaal woonoverleg te organiseren. Daarnaast zijn er eveneens aanvullende activiteiten

of eigen voorstellen mogelijk.

 

In het voorjaar van 2019 gaf de gemeenteraad de goedkeuring aan de deelname Interlokale

vereniging lokaal woonbeleid, IVLW Midden voor de periode 2020-2025, waarin de

mogelijkheid werd gegeven het subsidiedossier na 3 jaar te herzien.

De gemeenteraad keurde het subsidiedossier IVLW Midden goed en ging akkoord met de

uitvoering van de verplichte- en aanvullende activiteiten en eigen voorstellen.

 

In uitvoering van de statuten treedt IGEAN dienstverlening vanaf 1.01.2021 voor het

realiseren van haar doelstellingen en voor het uitvoeren van haar activiteiten zoveel als

mogelijk op als een zelfstandige groepering, waarbij de kosten van een bepaalde activiteit

verdeeld worden over diegenen die effectief gebruik maken van de betrokken activiteit. Er

wordt hierbij steeds op een kostendekkende basis gewerkt.

Het inwendig reglement van de zelfstandige groepering met de daarbij horende projectfiches

en activiteiten werd in het najaar 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

De projectfiche voor de intergemeentelijke werking lokaal woonbeleid bevat volgende

elementen:

- Voorwerp van de opdracht

- Het concrete aanbod van IGEAN

- Kostprijselementen en wijze van verdeling (parameters)

- Raming 2020 – 2025.

 

Boek 2, Deel 2, Hoofdstuk 5 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet een

herziening van het pakket aanvullende activiteiten, toetreding en uittreding van gemeenten.

Uiterlijk 30.06.2022 moet de initiatiefnemer (IVLW) een herzieningsaanvraag voor de periode

2023-2025 indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen..

 

Juridische gronden

- Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

- Statuten van IGEAN

- Vlaamse Codex Wonen van 2021

- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

(citeeropschrift: Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021)

 

Argumentatie

Het team wonen van IGEAN ondersteunt en begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van

hun regisseursrol op het vlak van wonen en bij het uitvoeren van de taken in het kader van

de subsidieregeling.

 

Tijdens de stuurgroep op 24.03.2022 werd de opmaak van de herzieningsaanvraag

besproken en bekrachtigd door de leden van de stuurgroep.

 

De herzieningsaanvraag werd besproken en goedgekeurd op het Lokaal WoonOverleg van 8

juni 2022.

 

Het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet subsidies voor

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vlak van wonen.

In het ontwerp herzieningsaanvraag 2023 -2025 is een uitbreiding van de aanvullende

activiteiten (en eigen voorstellen) voorzien. Dit impliceert ook dat de aanvullende subsidie zal

toenemen. De aanvullende subsidie wordt berekend aan de hand van de effectief

gerealiseerde aanvullende activiteiten en eigen voorstellen die per IVLW uitgevoerd worden.

Per aanvullende activiteit geldt een subsidiepercentage van 5% van de basissubsidie en per

eigen voorstel 3%, met dien verstande dat het totaal subsidiepercentage nooit meer kan zijn

dan 66,6% van de basissubsidie.

 

Concreet betekent het dat de aanvullende subsidie van IVLW Midden zal stijgen van

69.075,41 euro naar 77.721,60 euro.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

De ontvangsten zullen ingeboekt worden op:

 

budget:

2022

 

algemene rekening:

74059906

Vlaamse subsidies vroor intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (via Igean)

beleidsitem:

062000

Grondbeleid voor wonen

actie:

5/1/1/2

Verwerven van allerlei subsidies van andere overheden

 

Besluit

IVLW-Midden: Herzieningsaanvraag ondersteuning - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Enig artikel

Akkoord te gaan met de aanvullende activiteiten en eigen voorstellen, opgenomen in het ontwerp voor de herzieningsaanvraag 2023-2025 van IVLW Midden.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

Opstellen hemelwater- en droogteplan: Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze

 

Motivering

Feiten en context

In de zomer van 2020 lanceerde de Vlaamse regering de Blue deal in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het plan bevat meer dan 70 acties. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan.

 

Op 22 oktober 2020 besliste de gemeenteraad in te tekenen op het Burgemeestersconvenant 2030, en de veerkracht van het grondgebied Wommelgem te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

 

Op 28 oktober 2021 besliste de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen, en burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

 

Het bestek nr. 2022/3P/1218  "Opstellen hemelwater- en droogteplan" en raming werd opgemaakt door Gemeente Wommelgem.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

Het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024.

 

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikelen 40 en 41, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, vooral artikelen 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vooral artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet).

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het KB van 18 april 2017 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, vooral artikel 90, 1°.

 

Adviezen

De financieel directeur verleende op 8 juni 2021 een voorwaardelijk visum met nummer 2020/71 VW.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met de opdracht nr. 2022/3P/1218 “Opstellen hemelwater- en droogteplan” en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming ten bedrage van € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. btw (incl optie), opgemaakt door Gemeente Wommelgem goed te keuren en een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten.

 

Financiële weerslag

Investeringsbudget

Omschrijving

Raming (Incl. BTW)

Ontwerper hemelwater- en droogteplan

€ 48.400,00

 

Deze uitgave is voorzien op het globaalbudget:

 

budget:

2022

 

investeringsproject:

STUDIES

Allerlei studies (RUP's, mobiliteit,...)

algemene rekening:

21420007

Studies in uitvoering

beleidsitem:

060000

Ruimtelijke planning

actie:

2/5/1/10

Opmaken van studies

voorzien:

€ 143 281,96

 

beschikbaar:

€ 124 864,23

 

 

 

 

Deze uitgave zal ingeboekt worden op:

 

budget:

2022

 

investeringsproject:

STUDIES

Allerlei studies (RUP's, mobiliteit,...)

algemene rekening:

15002000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte t ermijn van hogere overheden

beleidsitem:

031000

Infrastructuur - Recreatiedomein Fort 2

actie:

2/6/2/10

Opmaken van een hemelwater- en droogteplan

 

Beraadslaging

Vraag van Jan Hertoghs om amendement toe te voegen in het Bestek deel 3 2.4 dat er ook een overleg is met de gemeentelijke milieuraad.

 

Besluit

Amendement: Milieuraad
10 stemmen voor: Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
5 stemmen tegen: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Ann Gillis en Hilde Berckmans.
2 onthoudingen: Lise Poelemans en Vera Govaerts.
 

 

Opstellen hemelwater- en droogteplan: Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
12 stemmen voor: Alex Helsen, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Frank Gys, Ann Theys, Lise Poelemans, Ann Gillis en Vera Govaerts.
Artikel 1

Akkoord te gaan met opdracht. 2022/3P/1218  "Opstellen hemelwater- en droogteplan" en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming ten bedrag van € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. btw (incl optie), opgemaakt door gemeente Wommelgem goed te keuren en een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten.

 

Artikel 2

De nodige budgetten te zullen verschuiven in een volgende budgetherziening.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 23 06 2022

 

Aanvullend verkeersreglement: Krijtersveld - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 4 augustus 2021 meldde het wijkteam van politiezone Minos parkeerproblemen aan het bedrijventerrein ter hoogte van Sint-Jansveld. Op 2 september 2021 werd dit besproken op een intern overleg met politie. Vrachtwagens en opleggers parkeren in de straat waardoor de doorgang in de straat en het in- en uitrijden bemoeilijkt wordt bij de firma's die daar gevestigd zijn.

 

Op 19 oktober 2021 werd het aantal meldingen en de mogelijke oplossingen besproken op een intern overleg met politie. Op 17 november 2021 bevestigde politie van meerdere firma's meldingen te ontvangen over vrachtwagens en opleggers die de doorgang beperken, zowel in Sint-Jansveld als in Krijtersveld.

 

In de periode van december 2021 tot en met februari 2022 kregen we via Bewora en ook rechtstreeks van de firma's zelf, verschillende meldingen over vrachtwagens en opleggers die vaak langdurig geparkeerd staan in Krijtersveld. Ze belemmeren het zicht en bemoeilijken het in- en uitrijden van de opritten van de firma's.

 

Op 3 maart 2022 werden de meldingen m.b.t. de parkeerproblemen aan het bedrijventerrein finaal op een intern overleg besproken: de meeste meldingen berichten over moeilijkheden in Krijtersveld (via Bewora of de firma's zelf). Er werd voorgesteld om te bekijken of er een beperkt parkeerverbod kan ingevoerd worden.

 

Op 12 mei 2022 werd de volgende bordencombinatie voorgesteld op een intern overleg met politie: E1 verboden parkeren, aangevuld met een onderbord type VIIa "maandag tot vrijdag 8-18 uur" en type VII "+3,5 ton".

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 12 mei 2022 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos tijdens een intern overleg positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor het Krijtersveld om parkeerverbod in te stellen op weekdagen van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 18 uur voor voertuigen +3,5 ton.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend verkeersreglement voor het Krijtersveld goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 1 800,00

Deze uitgave is voorzien op:

        budget:   2022

        algemene rekening:  61035010 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

        beleidsitem:   020000 - Wegen

        actie:    2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

        voorzien:  € 12 245,00

        beschikbaar:   € 9 714,58

 

Besluit

Aanvullend verkeersreglement: Krijtersveld - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Artikel 1

Op het Krijtersveld langs beide zijden van de weg geldt:
het parkeren is verboden;

het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 18 uur;
het verbod geldt voor volgende categorie van voertuigen: +3,5 ton;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

        verkeersborden E1

        de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIa en VII

        de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb, Xd.

 

Artikel 2

Op het Krijtersveld ter hoogte van het kruispunt met de Koralenhoeve wordt een doodlopende weg aangeduid.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

        verkeersbord F45.

 

Artikel 3

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 23 06 2022

 

Aanvullend verkeersreglement: Pietingbaan - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 17 mei 1977 keurde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement goed om in de Pietingbaan stilstaan en parkeerverbod in te voeren ter hoogte van de huisnummers 1 t.e.m. 6.

 

Op 10 januari 1984 keurde de gemeenteraad, na de heraanleg van de Pietingbaan en aanleg van verkeersdrempels, een aanvullend verkeersreglement goed m.b.t. twee oversteekplaatsen voor voetgangers en drie verkeersdrempels.

 

Op 16 december 2020 werd er gemeld dat het inrijden van de Pietingbaan vanuit de Herentalsebaan bemoeilijkt wordt als bestuurders tot aan het verkeerslicht en de dwarsstreep gevormd door driehoeken rijden als ze moeten stoppen voor het rode licht. Of bestuurders staan of rijden over het voetpad ter hoogte van de wegversmalling aan het betreffende kruispunt met de Herentalsebaan.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 15 januari 2021 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos tijdens een intern overleg en per mail positief op het voorstel om een stopbord B5 met stopstreep in te stellen in de Pietingbaan aan het kruispunt met de Herentalsebaan.

 

Argumentatie

Op 12 januari 2021 werd tijdens een intern overleg over verkeer en mobiliteit samen met politie de situatie aan het kruispunt Pietingbaan met Herentalsebaan besproken. Er werd voorgesteld een plan uit te werken om bestuurders die voor het rode licht moeten stoppen, te laten wachten vóór de wegversmalling ter hoogte van het kruispunt.

 

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement voor de Pietingbaan te wijzigen en goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

bedrag ( incl. btw)

aankoop signalisatie

€ 100,00

Deze uitgave is voorzien op:

        budget:   2022

        algemene rekening:  61035010 - Benodigdheden voor wegen en waterlopen

        beleidsitem:   020000 - Wegen

        actie:    2/1/5/1 - Onderhouden en vervangen van verkeersborden

        voorzien:  € 12 245,00

        beschikbaar:   € 7 914,58

 

Besluit

Aanvullend verkeersreglement: Pietingbaan - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Artikel 1

Het aanvullend verkeersreglement voor de Pietingbaan goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 1977 en op 10 januari 1984 op te heffen.

 

Artikel 2

Op de Pietingbaan ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan (N116) geldt:

de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen;

de plaats waar de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen ingevolge het verkeersbord B5 wordt aangeduid ter hoogte van huisnummer 9.

 

Dit wordt gesignaleerd door:

        driekleurige verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode

        verkeersbord B5

        wegmarkeringen in de vorm van een stopstreep gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan, overeenkomstig art.76.1 van de wegcode.

 

Artikel 3

Op het kruispunt van de Pietingbaan met de Herentalsebaan geldt:
de voetgangers moeten de lichten van de tweekleurige voetgangerslichten opvolgen.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        tweekleurige verkeerslichten overeenkomstig art.63.1 van de wegcode.

 

Artikel 4

Op de Pietingbaan ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.
 

Artikel 5

Op de Pietingbaan ter hoogte van het kruispunt met de Stommehoevenstraat geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        wegmarkeringen in de vorm van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.

 

Artikel 6

Op de Pietingbaan ter hoogte van de panden met huisnummers 15, 31 en 43 geldt:
de bestuurders moeten de verkeersdrempel dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.
 

Dit wordt gesignaleerd door:

        een drempel en verkeersbord F87.
 

Artikel 7

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 23 06 2022

 

Cultuur: Reglement Cultuurprijs Wommelgem - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Vanuit de cultuurraad kwam de vraag om tweejaarlijks een cultuurprijs uit te reiken als erkenning van een geleverde prestatie door een persoon, een vereniging of instelling die een meerwaarde betekent voor het culturele leven in Wommelgem. 

 

Om een objectieve basis te hebben voor het bepalen van de winnaar van deze prijs is het aangewezen een reglement op te maken waarin de voorwaarden opgenomen staan.

 

De prijs krijgt de benaming van Cultuurpluim en zal om de twee jaar uitgereikt worden gedurende een plechtig evenement.

 

Juridische gronden

Art. 56 van het decreet lokaal bestuur van 17 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Adviezen

Positief advies van de cultuurraad op 31 mei 2022.

 

Financiële weerslag

geen

 

Besluit

Cultuur: Reglement Cultuurprijs Wommelgem - Goedkeuring
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Het reglement 'Cultuurpluim van Wommelgem' als volgt goed te keuren:

 

Artikel 1

De cultuurraad reikt om de 2 jaar een 'Cultuurpluim' uit. Dit is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een persoon, een vereniging of instelling die een meerwaarde biedt aan het culturele leven in Wommelgem of een opmerkelijke culturele prestatie geleverd heeft.

 

 Algemeenheden:

- De 'Cultuurpluim' wordt uitgereikt om personen, verenigingen of instellingen te danken voor hun verdiensten bij de ontplooiing van het culturele leven in Wommelgem.

- De prijs wordt toegekend door de cultuurraad Wommelgem.

- De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt.

- De overhandiging van de prijs is een aangelegenheid van de cultuurraad en zal plaatsvinden tijdens een 'Rode loper event' en dit in overleg met het college van burgemeester en schepenen.

- Er wordt slechts 1 prijs uitgereikt. In uitzonderlijke gevallen kan een life time-achievement award worden uitgereikt.

 

Artikel 2

De personen, de verenigingen of de instellingen die in aanmerking kunnen komen voor de cultuurprijs  dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

- Een opmerkelijke bijdrage geleverd hebben aan de culturele uitstraling van de gemeente Wommelgem.

- In Wommelgem gevestigd/werkzaam zijn of geweest zijn.

- De prijs de laatste 10 jaar nog niet ontvangen hebben.

- De genomineerde moet zelf akkoord gaan met de nominatie.

 

Artikel 3

De kandidatuur dient gericht te worden aan de voorzitter van de cultuurraad Wommelgem, en ingediend bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend. De kandidatuur dient vergezeld te zijn van een schriftelijke motivatie die de buitengewone verdienste van de genomineerde in het daglicht stelt. Indien de aanvrager het wenst kan men de motivatie mondeling verder toelichten aan een delegatie van de cultuurraad.

 

Alle inwoners van Wommelgem of leden van een erkende Wommelgemse vereniging kunnen een kandidaat voordragen.

 

Artikel 4

Op basis van de bezorgde kandidaturen zal de cultuurraad bepalen welke weerhouden worden. Uit die verschillende kandidaturen zal de cultuurraad bij meerderheid van stemmen de laureaten kiezen dewelke dan in januari van het jaar van de prijsuitreiking kenbaar gemaakt worden aan het publiek. Er kunnen tot maximaal 5 laureaten gekozen worden.

 

De stemmen worden verdeeld onder publiek, erkende Wommelgemse vereniging en de cultuurraad:

- Het publiek kan vanaf bekendmaking tot eind februari van het jaar van de prijsuitreiking digitaal of op papier zijn stem uitbrengen. Dit resultaat telt procentueel mee voor 1/3e in de eindscore.

- Elke erkende Wommelgemse vereniging kan 1 stem uitbrengen wat eveneens procentueel voor 1/3e meetelt.

- Ook de stemmen van de cultuurraad tellen procentueel voor 1/3e mee.

 

Indien een lid van de cultuurraad (of zijn echtgenoot, bloed of aanverwant tot de 3e graad) tot de kandidaten behoort, mag deze niet deelnemen aan de stemming van de cultuurraad.

 

Wanneer meerdere laureaten een zelfde score behalen, zal de cultuurraad bepalen wie de uiteindelijke winnaar is. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem.

 

Artikel 5

Indien er, om gelijk welke reden, in een bepaald jaar geen genomineerden zijn of er geen laureaten zijn, dan wordt een nieuwe verkiezing uitgesteld tot een volgende editie.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Punt bijlagen/links Reglement Cultuurpluim Wommelgem.pdf Download
Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

Eredienst: Kerkfabriek OLV Boodschap - Jaarrekening 2021 - Advies

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

De jaarrekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Op 5 mei 2022 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2021 van eredienstbestuur OLV Boodschap, goedgekeurd door de kerkraad op 31 maart 2022.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Argumentatie

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

- er zijn geen geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

- er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermogen na te kijken

- er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

De ingediende jaarrekening over 2021 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar 107.438,24 EUR

N: Overschot exploitatie 141.844,06 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar 252,00 EUR

Z: Overschot investeringen - 6.099,50 EUR

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Eredienst: Kerkfabriek OLV Boodschap - Jaarrekening 2021 - Advies
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Enig artikel

Gunstig advies te geven over de jaarrekening 2021 van kerkfabriek OLV Boodschap van Wommelgem.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Notulen GR van 23 06 2022

 

Eredienst: Kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2021 - Advies

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

De jaarrekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Na het overhandigen van de jaarrekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

Op 5 mei 2022 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2021 van eredienstbestuur HH. Petrus & Paulus, goedgekeurd door de kerkraad op 19 april 2022.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Argumentatie

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

- Er zijn geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

- Er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermogen na te kijken

- Er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

De ingediende jaarrekening over 2021 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar  8.892,58 EUR

N: Overschot exploitatie           108.331,13 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar        - 13.252,30 EUR

Z: Overschot investeringen    8.626,95 EUR

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Eredienst: Kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2021 - Advies
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams en Kelly Joris.
Enig artikel

Gunstig advies te geven over de jaarrekening 2021 van kerkfabriek HH Petrus en Paulus van Wommelgem.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 23 06 2022

 

Budgetherziening: Aanpassing 1 (2022) meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van de gemeente goedgekeurd.

 

In 2020 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd.  Een eerste op de gemeenteraad van 20 oktober 2020 en een tweede op 17 december 2020.

 

Ook in 2021 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op de gemeenteraad van 28 oktober 2021 en een tweede op 23 december 2021.

 

De jaarrekening 2021 werd op de gemeenteraad van 28 april 2022 goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 2 juni 2022.

Positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 7 juni 2022.

 

Argumentatie

Ook in 2022 is het noodzakelijk het meerjarenplan aan te passen.

 

In deze eerste aanpassing van 2022 worden wijzigingen in de budgetjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 ingebracht.

 

Enerzijds wordt het resultaat van de jaarrekening 2020, goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 april 2022, opgenomen in het meerjarenplan.

 

Anderzijds worden de in 2021 niet-gebruikte investeringsbudgetten die naar het budgetjaar 2022 moesten overgedragen worden, volgens de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022, budgettair verwerkt.

 

Daarenboven worden er verschillende budgetlijnen herberekend. De loonbudgetten voor de periode 2022 tot 2025 worden herzien, rekening houdend met de drie snel opeenvolgende, niet in het meerjarenplan voorziene, indexverhogingen. Voor 2022 worden er bijkomende budgetten opgenomen voor de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. En ook de financiële impact van beslissingen waarvoor op het moment van goedkeuring geen of onvoldoende middelen beschikbaar waren, worden in deze aanpassing meegenomen.

 

Tenslotte worden er ook enkele kleinere budget-neutrale verschuivingen ingebracht, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden.

 

Financiële weerslag

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

 

Besluit

Budgetherziening: Aanpassing 1 (2022) meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente - Goedkeuring
11 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 stemmen tegen: Jan Herthogs, Eva Pierets en Koen Roskams.
3 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De eerste aanpassing in 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van de gemeente goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Punt bijlagen/links 5. AMJP 2022-25 Documentatie 2022-01.pdf Download
3. AMJP 2022-25 Toelichtingen 2022-01.pdf Download
4.1 AMJP 2022-25 OCMW 2022-01.pdf Download
2. AMJP 2022-25 Financiele nota 2022-01.pdf Download
4.2 AMJP 2022-25 GEMEENTE 2022-01.pdf Download
1. AMJP 2022-25 Strategische nota 2022-01.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 23 06 2022

 

Budgetherziening: Aanpassing 1 (2022) meerjarenplan 2020-2025 - Geconsolideerd - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van de gemeente goedgekeurd.

 

In 2020 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd.  Een eerste op de gemeenteraad van 20 oktober 2020 en een tweede op 17 december 2020.

 

Ook in 2021 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op de gemeenteraad van 28 oktober 2021 en een tweede op 23 december 2021.

 

De jaarrekening 2021 werd op de gemeenteraad van 28 april 2022 goedgekeurd.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 2 juni 2022.

Positief advies van het coleege van burgemeester en schepenen op 7 juni 2022.

 

Argumentatie

Ook in 2022 is het noodzakelijk het meerjarenplan aan te passen.

 

In deze eerste aanpassing van 2022 worden wijzigingen in de budgetjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 ingebracht.

 

Enerzijds wordt het resultaat van de jaarrekening 2020, goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 april 2022, opgenomen in het meerjarenplan.

 

Anderzijds worden de in 2021 niet-gebruikte investeringsbudgetten die naar het budgetjaar 2022 moesten overgedragen worden, volgens de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022, budgettair verwerkt.

 

Daarenboven worden er verschillende budgetlijnen herberekend. De loonbudgetten voor de periode 2022 tot 2025 worden herzien, rekening houdend met de drie snel opeenvolgende, niet in het meerjarenplan voorziene, indexverhogingen. Voor 2022 worden er bijkomende budgetten opgenomen voor de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. En ook de financiële impact van beslissingen waarvoor op het moment van goedkeuring geen of onvoldoende middelen beschikbaar waren, worden in deze aanpassing meegenomen.

 

Tenslotte worden er ook enkele kleinere budget-neutrale verschuivingen ingebracht, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden.

 

Financiële weerslag

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

 

Besluit

Budgetherziening: Aanpassing 1 (2022) meerjarenplan 2020-2025 - Geconsolideerd - Goedkeuring
11 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 stemmen tegen: Jan Herthogs, Eva Pierets en Koen Roskams.
3 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
Enig artikel

De geconsolideerde eerste aanpassing in 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gehele lokaal bestuur goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 16/09/2022
Punt bijlagen/links 4.1 AMJP 2022-25 OCMW 2022-01.pdf Download
1. AMJP 2022-25 Strategische nota 2022-01.pdf Download
5. AMJP 2022-25 Documentatie 2022-01.pdf Download
2. AMJP 2022-25 Financiele nota 2022-01.pdf Download
3. AMJP 2022-25 Toelichtingen 2022-01.pdf Download
4.2 AMJP 2022-25 GEMEENTE 2022-01.pdf Download