Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, Alex Helsen, schepenen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Notulen schepencollege: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Gemeente-eigendommen: Herentalsebaan 639 - Overeenkomst "

Bezetting ter Bede" - Verlenging opzeg

 

 

De bezetting ter bede met Staut Architecten bvba wordt opgezegd met als doel structurele opvang in het kader van de Oekraïnecrisis te voorzien.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Arbeidsongevallen: Consolidatiedatum na arbeidsongeval van 2 november 2021

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 17 juni 2022.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Arbeidsongevallen: Consolidatiedatum na arbeidsongeval op 7 oktober 2021

 

 

De consolidatiedatum van een arbeidsongeval werd vastgesteld op 16 juni 2022.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Contractueel personeel: Beëindiging contractuele arbeidsovereenkomst

 

 

Het ontslag van een contractuele medewerker wordt aanvaard.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Personeel: Openverklaring - Beleidsconsulent Vrije Tijd (B1-B3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van Beleidsconsulent Vrije Tijd (B1-B3) wordt open verklaard. De invulling zal in eerste instantie gebeuren via een  bevorderingsprocedure of interne personeelsmobiliteit. Indien deze procedure geen geschikte kandidaat oplevert zal een externe wervingsprocedure opgestart worden. Er wordt tevens een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Werkliedenpersoneel: Openverklaring - Technisch Uitvoerder (D1-D3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur van Technisch Uitvoerder (D1-D3) wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Personeel: Openverklaring - Stafmedewerker Patrimonium (A1-A3)

 

 

1 voltijdse functie in contractueel dienstverband van onbepaalde duur voor een Stafmedewerker Patrimonium (A1-A3) wordt open verklaard. De invulling zal gebeuren via een externe wervingsprocedure en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Administratief personeel: Aanstelling - Projectcoördinator Zorgzaam Wommelgem (B1-B3)

 

 

Een Projectcoördinator Zorgzaam Wommelgem (B1-B3) wordt aangesteld in deeltijds contractueel dienstverband van 80%. Naast de projectcoördinatie voor de gemeente, zal de coördinator ook instaan voor de coördinatie van het project Zorgzame buurten voor het OCMW.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Personeel: Preventieve vaccinatie tegen griep 2022

 

 

Er wordt akkoord gegaan om via de arbeidsgeneeskundige dienst bij de geïnteresseerde personeelsleden een griepvaccin te zetten.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

ICT: Continuïteitsplan - Kennisneming

 

 

Het continuïteitsplan wordt ter kennisneming voorgelegd

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

ICT: Aankoop laptops en accessoires

 

 

Er wordt akkoord gegaan om de opdracht “Aankoop en levering 5 laptops, headsets, adapters en kabels” tot stand te brengen via een afroep bij de aankoopcentrale ICT-diensten van de stad Brugge en deze te bestellen bij de stad Brugge via de raamovereenkomst "ICT Aankoopcentrale - stad Brugge - Perceel 1 Desktop hardware".

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Informatieveiligheid: Kennisneming jaarverslag - Goedkeuring wijziging IVcel

 

 

Het jaarverslag informatieveiligheid wordt ter kennisneming voorgelegd. De informatieveiligheidscel wordt samengesteld op functie.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Afval: Glascontainers grondgebied Wommelgem - Voorstel aanpassing locaties

 

 

Er wordt akkoord gegaan met het verplaatsen van glascontainers op het grondgebied Wommelgem.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Fiberklaar: Goedkeuring voorgestelde locaties voor plaatsing POP-cabines

 

 

Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde locaties voor de installatie van POP-cabines op grondgebied Wommelgem.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Nutsleidingen: Fluvius - Verplaatsing ondergrondse leidingen - Dasstraat 68

 

 

Er wordt toelating gegeven aan Fluvius werken uit te voeren langsheen de Dasstraat 68 voor het verplaatsen van ondergrondse leidingen.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Polyvalent Centrum - Brieleke 16 - Betekening Kadastraal inkomen - Standpunt

 

 

Er wordt akkoord gegaan om bezwaar in te dienen tegen het betekende kadastrale inkomen voor Brieleke 16, sportgebouw, gekend onder kadastraal nummer C 450Y P0001 en kennisgenomen van de betekening van kadastrale inkomen voor Brieleke 16, cafetaria en conciergewoning, respectievelijk , gekend onder kadastrale nummers C 450Y P0002 en C 450Y P0003.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Beroep: Ternesselei 287 - Beslissing Deputatie

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie, genomen in zitting van 25 mei 2022, waarbij het beroep, ingesteld tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2022, waarbij de omgevingsvergunning werd geweigerd voor het bouwen van een bijgebouw (tuinhuis) te Wommelgem, Ternesselei 287, niet ingewilligd wordt. Er wordt geen vergunning verleend.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OVP67: CLOVA vzw - Wijziging van een IIOA voor de exploitatie van een natwasserij - Beslissing Deputatie

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Antwerpen inzake een omgevingsvergunning voor de wijziging van een IIOA voor de exploitatie van een natwasserij, gelegen Sint-Jansveld 1 te 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als sectie C, nrs. 180V en 184F, aan CLOVA vzw, Sint-jansveld 1 te 2160 Wommelgem.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OVV71: BAM nv pr - Bouwen fietsluifels en reliëfwijziging - Beslissing Vl.

 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijk omgevingsambtenaar inzake een omgevingsvergunning voor het bouwen van fietsluifels en een reliëfwijziging, gelegen ter hoogte van Autolei 301 te 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als sectie A, nrs. 91L2, 165H en 165K, aan BAM Contractors bv, Sint-Pietersvliet te 2000 Antwerpen.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

IVLW-Midden: het intergemeentelijk traject 'geWOONtebreker' "wonen in de Tijd" -  Stand van zaken

 

 

Er wordt kennisgenomen van de start, de voortgang en de planning van het intergemeentelijk traject 'geWOONtebreker' "Wonen in de Tijd" voorgesteld door IVLM Midden.

Er worden geen engagementen aangegaan tot de details van de externe opdacht gekend zijn en worden voorgelegd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Opname in vergunningenregister: Moffenhoeven 28-30

 

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het gebouw met functie wonen (twee woonentiteiten), gelegen Moffenhoeven 28-30, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als sectie A, nr. 292B, als vergund geacht op te nemen in het vergunningenregister.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Water: Aanvraag tot betoelaging van een hemelwaterinstallatie - Fortbaan 100

 

 

Een premie van 500,- EUR uit te keren, voor een hemelwaterinstallatie van 5.000 liter bij een bestaande woning gelegen langs de Fortbaan 100.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Tekoopstelling grond Vlaams Gewest: Immerseelstraat, Ternesselei - Standpunt aankoop

 

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt een bod uit voor de aankoop van de grond Immerseelstraat, Ternesselei, kadastraal bekend als sectie A, nr. 55P, zoals aangeboden door het Vlaams Gewest.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Beroep: Dasstraat 50 & Adolf Mortelmansstraat 69 - Bouwen van twee eengezinswoningen na slopen van een bestaande woning en magazijn - Advies en hoorzitting

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies over het beroep ingesteld tegen de stilzwijgende weigering van het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van twee eengezinswoningen na het slopen van een bestaande woning en magazijn te Wommelgem, Dasstraat 50 & Adolf Mortelmansstraat 69.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Afwijking architect: Van Slambrouck Tine

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over de aanvraag van mevrouw Van Slambrouk Tine, wonende Gardeniaweg 5, 2160 Wommelgem, om een afwijking te bekomen op de verplichting een beroep te doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van het plan en de controle op de werken voor de verbouwing van een eigen woning gelegen, voor de verbouwing van de woning en het bijgebouw van een 80m², gelegen 't Serclaesdreef 30, 2160 Wommelgem, kadastraal bekend als sectie D, nr. 20P.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/VK3: Verkavelen van een perceel in 2 loten - Corluystraat 10 - 12

 

 

De aanvraag voor het verkavelen in 2 loten, die bestemd zijn voor halfopen bebouwing (eengezinswoningen), op een perceel, gelegen Corluystraat 10-12, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nr. 100L3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden en lasten.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/VK4: Verkavelen terrein in 1 lot - Pietingbaan 84

 

 

De aanvraag voor het verkavelen in 1 lot, op een perceel, gelegen Pietingbaan 84, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie D, nrs. 76T en 76S., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden en lasten.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV20: Herbouwen bedrijfsgebouw en toonzaal - Koralenhoeve 3

 

 

De aanvraag voor het herbouwen van een bedrijfsgebouw en toonzaal, op een perceel, gelegen Koralenhoeve 3, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 201Y2., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV54: Bouwen eengezinswoning - Oelegemsteenweg 57A

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Oelegemsteenweg 57A, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nr. 284F3., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV55: Bouwen eengezinswoning - Oelegemsteenweg 57

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Oelegemsteenweg 57, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nr. 284D3., werd verzonden op 21 maart 2022, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV80: Functiewijziging en herinrichting parking - Kaakstraat 2

 

 

De aanvraag voor een functiewijziging (gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen > diensten) en herinrichting parking, op een perceel, gelegen Kaakstraat 2 en Kerkplaats 29, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, nr. 383L., wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Omgevingsvergunning 2022/OV81:  - Bouwen eengezinswoning - Dahliastraat 27B

 

 

De aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel, gelegen Dahliastraat 27B, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 81A4, wordt vergund onder stedenbouwkundige en algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Diftar Full Service Contract: Dienstjaar 2022 t/m 2024 en Verlenging 1 (2025-2026) - Goedkeuring verrekening 1 (Kantelsloten voor 2-wielers)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 1 (Kantelsloten voor 2-wielers) van de opdracht “Diftar Full Service Contract - Dienstjaar 2022 t/m 2024” en Verlenging 1 (2025 -

2026).

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen: Perceel 1 Rest-afval - Perceel 2 GFT-Afval - Dienstjaar 2022 t/m 2024 - Goedkeuring verrekening 2 (Meerprijs voor extra ophaling buiten de reguliere ronde)

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 2 (Meerprijs voor extra ophaling buiten de reguliere ronde) van de opdracht “Huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen - Perceel 1 Rest-afval - Perceel 2 GFT-Afval - Dienstjaar 2022 t/m 2024 - Verlenging Perceel 1: REST-afval en Perceel 2 GFT-Afval (2025 en 2026)”.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

IVL Zora Werkt!: Jaarrekening 2021 - Voorstel

 

 

Het schepencollege legt de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de interlokale vereniging Zora Werkt! ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Kinderopvang: Opportuniteitsadvies criteria - Voorstel

 

 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de opportuniteitscriteria voor de kinderopvang baby's en peuters van 0 tot 3 jaar goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Kinderopvang: Opportuniteitsadvies - Delegatie - Goedkeuring

 

 

Er wordt voorgesteld het opportuniteitsadvies voor de kinderopvang baby's en peuters van 0 tot 3 jaar te delegeren naar de schepen van kinderopvang en het afdelingshoofd burger en welzijn of afdelingshoofd samenleven en vrije tijd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Vrije tijd: Erkenning De Stal als Wommelgems jeugdontmoetingscentrum (JOC) - Goedkeuring

 

 

Er is een samenwerkingsakkoord met het JOC de Stal waardoor het lokaal bestuur de werking reeds onderschrijft en er ondersteuningsmodaliteiten worden toegekend.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Evenementen: Back to Basics - Zomerbar Fort - 30 juli 2022 - Toelating

 

 

Er wordt toelating verleend aan DVL Group om een 'Back to basics' fuif te organiseren in de zomerbar in Fort 2 op zaterdag 30 juli 2022 van 20.00 uur tot 03.00 uur.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Evenementen: Verkeersveiligheidscampagne Oudejaarsfeestbussen 2022-2023 - Deelname

 

 

Het lokaal bestuur neemt deel aan het project 'Oudjaarsnachtbussen', waarbij reizigers gratis gebruik kunnen maken van alle feestbussen en -trams tijdens de jaarovergang 2022-2023.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Evenementen: BS De Boomgaard - Gebruik feesttent - 6 mei 2023 - Toelating

 

 

BS De Boomgaard krijgt toelating om de grote feesttent te gebruiken voor het jaarlijks schoolfeest op zaterdag 6 mei 2023.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: Vlaanderen Feest - 9 en 10 Juli 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de evenementen tijdens Vlaanderen Feest op de Kerkplaats, van 9 juli 2022 tot en met 10 juli 2022, wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: Fortvissers Karperwedstrijd en BBQ - 30 en 31 juli 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de karperwedstrijd en BBQ van De Fortvissers op 30 en 31 juli 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Tijdelijk verkeersreglement: De N8 van Wommelgem - 20 augustus 2022

 

 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de N8 van Wommelgem op de Kerkplaats, op 20 augustus 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Bezwaar met hoorzitting Noesen: Belasting op bouwen en verbouwen - Aanslagjaar 2021

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op de bedrijfsruimten - Kohier 2 aanslagjaar 2021

 

 

Kohier nr. 2 van het aanslagjaar 2021 met betrekking tot de belasting op de bedrijfsruimten wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Uitvoerbaarverklaring kohier: Belasting op vaste en mobiele reclame- Kohier 4 van aanslagjaar 2021

 

 

Kohier 4 van het aanslagjaar 2021 met de betrekking tot de belasting op vaste en mobiele reclame wordt uitvoerbaar verklaard.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Financiën: Toekenning creditkaart Frank Gys - Goedkeuring

 

 

De toekenning voor een creditkaart, uitsluitend voor representatiekosten, voor burgemeester, Frank Gys, wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Financiën: Toekenning provisiebankrekening Marijke Deroover - Goedkeuring

 

 

De toekenning voor een provisiebankrekening voor geringe exploitatie-uitgaven voor de algemeen directeur, Marijke Deroover, wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Dwangbevelen: Openstaande vorderingen - Bibliotheek

 

 

Voor de invordering van de onbetwistbare en opeisbare (niet) fiscale schuldvorderingen van de bibliotheek, meerbepaald onbetaalde boetes en niet teruggebrachte materialen, wordt een dwangbevel uitgevaardigd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Dwangbevelen: Openstaande vorderingen - BKO 't Evertje

 

 

Voor de invordering van de onbetwistbare en opeisbare (niet) fiscale schuldvorderingen van de buitenschoolse kinderopvang ‘t Evertje, meerbepaald de facturen voor opvang, wordt een dwangbevel uitgevaardigd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Dwangbevelen: Openstaande vorderingen - Schoolfacturen

 

 

Voor de invordering van de onbetwistbare en opeisbare (niet) fiscale schuldvorderingen van de scholen Het Oogappeltje en ‘t Laar, meerbepaald de schoolfacturen, worden dwangbevelen uitgevaardigd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Besluitenlijst SC van 27 06 2022

 

Natuurbegraafplaats: Ontwerp - Goedkeuring

 

 

Het ontwerp van Regionaal Landschap De Voorkempen voor de natuurbegraafplaats, met bijhorende kostenraming.

Publicatiedatum: 01/07/2022