Gemeente Wommelgem

 

Notulen GR van 22 10 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bart Van Scharen, Siggy Leenaards, raadsleden;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Het ontwerp van notulen van de gemeenteraad van 24 september 2020.

 

Argumentatie

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het ontwerp van notulen.

 

Besluit

Notulen vorige zitting - Goedkeuring
18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
1 onthouding: Ludo Neyens.
Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 24 september 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Opvolgingsrapportering 2020 - Gemeente

 

Motivering

Feiten en context

Jaarlijks dient er voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering van het eerste semester van het lopend boek/budgetjaar voorgelegd te worden.

De bedoeling van deze opvolgingsrapportering is een tussentijdse foto te nemen van het lopend budgetjaar 2020 op datum van 30 juni 2020.

 

Hierbij wordt er steeds een stand van zaken van de prioritaire acties opgemaakt. Ook dient er een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopende budgetjaar te worden bijgevoegd. Als er wijzigingen zijn in de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan en/of de financiële risico's, worden deze uiteraard ook meegegeven. De wettelijke schema's J1 (Doelstellingenrealisatie) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) zitten ook standaard in dit rapport.

Naar analogie met de recentste beleidsrapporten (meerjarenplan 2020-2025 en jaarrekening 2019) wordt er in de opvolgingsrapportering ook bijkomende documentatie bijgevoegd die deze foto helderder kan maken.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 7 oktober 2020.

Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Opvolgingsrapportering - Gemeente
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Enig artikel

De Opvolgingsrapportering 2020 - gemeente goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Opvolgingsrapportering 2020 - Geconsolideerd

 

Motivering

Feiten en context

Jaarlijks dient er voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering van het eerste semester van het lopend boek/budgetjaar voorgelegd te worden.

De bedoeling van deze opvolgingsrapportering is een tussentijdse foto te nemen van het lopend budgetjaar 2020 op datum van 30 juni 2020.

 

Hierbij wordt er steeds een stand van zaken van de prioritaire acties opgemaakt. Ook dient er een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopende budgetjaar te worden bijgevoegd. Als er wijzigingen zijn in de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan en/of de financiële risico's, worden deze uiteraard ook meegegeven. De wettelijke schema's J1 (Doelstellingenrealisatie) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) zitten ook standaard in dit rapport.

Naar analogie met de recentste beleidsrapporten (meerjarenplan 2020-2025 en jaarrekening 2019) wordt er in de opvolgingsrapportering ook bijkomende documentatie bijgevoegd die deze foto helderder kan maken.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 7 oktober 2020.

Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Opvolgingsrapportering - Geconsolideerd
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Enig artikel

De Opvolgingsrapportering 2020 - geconsolideerd goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Aanpassing 2020 - 01 meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

In de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente goedgekeurd.

 

Het betreft een noodzakelijke eerste aanpassing, enkel voor het budgetjaar 2020, van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Enerzijds is dit een budgettair-technische aanpassing, waarin het resultaat van de jaarrekening 2019 wordt ingebracht en de niet-gebruikte investeringsbudgetten van 2019, die niet automatisch konden overgedragen worden, terug worden voorzien in budgetjaar 2020.

 

Anderzijds zijn er ook enkele noodzakelijke budgetneutrale verschuivingen, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden, ingebracht.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 7 oktober 2020.

Gunstig advies van het schepencollege op 7 oktober 2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Aanpassing 2020-01 MJP deel gemeente
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 stemmen tegen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Enig artikel

De aanpassing 2020 - 01 van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Aanpassing 2020 - 01 meerjarenplan 2020-2025 geconsolideerd - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

In de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het initieel geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur goedgekeurd.

 

Het betreft een noodzakelijke eerste aanpassing, enkel voor het budgetjaar 2020, van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Enerzijds is dit een budgettair-technische aanpassing, waarin het resultaat van de jaarrekening 2019 wordt ingebracht en de niet-gebruikte investeringsbudgetten van 2019, die niet automatisch konden overgedragen worden, terug worden voorzien in budgetjaar 2020.

 

Anderzijds zijn er ook enkele noodzakelijke budgetneutrale verschuivingen, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden, ingebracht.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 7 oktober 2020.

Gunstig advies van het schepencollege op 7 oktober 2020.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Aanpassing 2020-01 MJP geconsolideerd
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 stemmen tegen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Enig artikel

De aanpassing 2020 - 01 van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Punt bijlagen/links 4. AMJP 1 -2020 - 2020-2025 Documentatie.pdf Download
2. AMJP 1 -2020 - 2020-2025 Fin. nota.pdf Download
3. AMJP 1 -2020 - 2020-2025 Toelichtingen.pdf Download
5. AMJP 1 -2020 - 2020-2025 Bijlage.pdf Download
1. AMJP 1 -2020 - 2020-2025 Strat. nota.pdf Download
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Vaststelling verkoopprijzen - Wijziging - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Op 19 december 2019 keurde de gemeenteraad voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 de 'Vaststelling van de verkoopprijzen voor diverse manifestaties' goed.

Op 14 juli 2020 werd door het schepencollege goedkeuring gegeven voor het inrichten van digitale cursussen voor senioren. De aangeboden cursussen worden begeleid door 2 vrijwilligers die hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

 

Juridische gronden

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur over de bevoegdheid van het schepencollege.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de vaststelling van de verkoopprijzen.

Het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2019 betreffende de vrijwilligersvergoedingen.

 

Argumentatie

Om voldoende ondersteuning te kunnen bieden aan de cursisten, wordt er gevraagd beroep te kunnen doen op een extra vrijwilliger. Om de meerkost van deze extra lesgever deels op te vangen, wordt voorgesteld de deelnameprijs per les op te trekken naar € 5,00.(i.p.v.

€ 3,00)

 

Het is daarom noodzakelijk de verkoopprijzen voor diverse manifestaties opnieuw vast te stellen.

 

Financiële weerslag

De ontvangsten zullen in voorkomend geval op een 7-rekening van de betreffende actie ingeboekt worden.

 

Besluit

Vaststelling verkoopprijzen
14 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
3 stemmen tegen: Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

Het besluit betreffende de vaststelling van de verkoopprijzen voor diverse manifestaties, zoals goedgekeurd in zitting van 19 december 2019, op te heffen.

De nieuwe vaststelling van de verkoopprijzen in werking te laten treden vanaf 1 november 2020.

 

Artikel 2

De nieuwe vaststelling van de verkoopprijzen voor diverse manifestaties goed te keuren

en de verkoopprijzen voor volgende manifestaties als volgt vast te stellen:

JEUGD en SPORT:

 

Twaalfbeurtenkaart zwembad Wijnegem (-18j, + 60j., mindervaliden)

€ 24,00

Twaalfbeurtenkaart zwembad Wijnegem (18j-60j.)

€ 31,00

Lessenreeks per sportseizoen (incl.1 gratis proefles)

€ 30,00 / seizoen sept.-juni

Schaatsinitiatie

€ 4,00/ per initiatiemoment

Wandelgids

€ 4,00 / stuk

Beweeg mee-dag

€ 10,00 / dag

 

 

BIBLIOTHEEK

 

Koffie/Thee

€ 1,00

 

 

SENIOREN

 

Cursus

€ 5,00 / lesuur

Daguitstap

€ 40,00 / uitstap

 

 

CULTUUR en FEESTELIJKHEDEN

 

Seniorenfeest

€ 13,00 / inkom

Kerstconcert

€ 8,00 / inkom

 

 

DRANKEN en VERSNAPERINGEN

 

Water

€ 1,00

Frisdrank, warme drank en bier

€ 2,00

Wijn en sterk bier

€ 3,00

Versnaperingen

€ 1,00

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Eredienst: Kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus - Jaarrekening 2019

 

Motivering

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Op 1 juni 2020 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2019 van eredienstbestuur H.H. Petrus en Paulus, goedgekeurd door de kerkraad op 22 mei 2020.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Argumentatie

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

 

er zijn geen geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

 

er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermogen na te kijken

 

er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

 

De ingediende rekening over 2019 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar        21.798,93 EUR

N: Overschot exploitatie          95.593,88 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar           0,00 EUR

Z: Overschot investeringen          40.738,58 EUR

 

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Erediensten Petrus en Paulus - Jaarrekening 2019
17 stemmen voor: Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Frank Gys en Peter Wouters.
Enig artikel

De gemeenteraad beslist om gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2019 van eredienstbestuur H.H.Petrus en Paulus te Wommelgem.

 

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Eredienst: Kerkfabriek OLV Boodschap - Jaarrekening 2019

 

Motivering

 

 

Feiten en context

Het decreet van 7 mei 2004 en de wijziging van 6 juli 2012 van het eredienstendecreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig dienstjaar moeten opmaken.

 

De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

 

Op 11 mei 2020 ontving de gemeente Wommelgem de jaarrekening 2019 van eredienstbestuur O.L.V. Boodschap, goedgekeurd door de kerkraad op 20 april 2020.

 

Juridische gronden

Het eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2012 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd op 14 december 2012.

 

Argumentatie

Na het overhandigen van de rekening beschikt de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen om het advies naar de provinciegouverneur te sturen.

 

De resultaten van de jaarrekening hebben een invloed op exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente Wommelgem nu of in de toekomst betaalt.

 

Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende kenmerken:

 

er zijn geen geen (grote) verschillen tussen het budget en de jaarrekening of ze worden gecompenseerd zodat de gemeente geen extra financiële middelen zal moeten voorzien

 

er is voldoende informatie beschikbaar om de rekening te beoordelen en de aansluiting kastoestand en de staat van vermorgen na te kijken

 

er is afdoende verantwoording voor aanzienlijke (meer)uitgaven of (minder)inkomsten

 

 

De ingediende rekening over 2019 van vermeld eredienstbestuur geeft volgende resultaten:

 

J: Exploitatie eigen financieel boekjaar1.920,64 EUR

N: Overschot exploitatie          34.158,96 EUR

 

X: Investeringen eigen financieel boekjaar       400,00 EUR

Z: Overschot investeringen           -6.351,50 EUR

 

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Erediensten OLV Boodschap - Jaarrekening 2019
17 stemmen voor: Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Frank Gys en Peter Wouters.
Enig artikel

De gemeenteraad beslist om gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2019 van eredienstbestuur O.L.V. Boodschap te Wommelgem

 

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Bibliotheek: Nieuw gebruiksreglement polyvalente zaal bib - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Er wordt een nieuw gebruiksreglement voorgesteld waarin de modaliteiten en voorwaarden voor het huren van de polyvalente zaal van de bibliotheek worden bepaald. Hierbij werd rekening gehouden met de reeds bestaande en goedgekeurde gebruiksreglementen voor andere locaties binnen grondgebied Wommelgem.

 

Het aanpassen van het reglement werd reeds op de beheerraad van de bibliotheek besproken in november 2018. Aanpassingen werden toen uitgesteld.

 

Het retributiereglement van de polyvalente zaal is aangepast in de gemeenteraad van 19 december 2019, samen met het retributiereglement van de feestzaal van Fort 2 en de Sint-Janskapel.

 

Juridische gronden

Art. 40 van het decreet lokaal bestuur § 3.
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

 

Adviezen

Het reglement is op 21/9/2020 besproken op de beheerraad van de bibliotheek. De beheerraad geeft een positief advies voor het aanpassen van het gebruiksreglement van de polyvalente zaal.

 

Argumentatie

Het verhuurreglement voldoet niet meer aan de huidige noden en het actuele gebruik.

 

Volgens het oude reglement kan de zaal enkel door de beheerraad van de bibliotheek gebruikt worden als vergaderruimte. Momenteel vergaderen veel meer organisaties in deze zaal. In het nieuwe reglement zijn vergaderingen van cultuurverenigingen toegestaan. 

 

In het oude reglement wordt er nog gesproken van een waarborg. In het retributiereglement van 1/1/2020 wordt er geen waarborg meer gevraagd.

 

De verhuurperiode is aangepast van 10.00 tot 10.00 uur naar maandag t.e.m. zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur, per dagdeel van 5 uur.

 

In het oude reglement stond vermeld dat er geen dranken geschonken mochten worden in de zaal. Dit was tegenstrijdig met het aanbod. Er staat standaard water in de zaal. Regelmatig is er de vraag om eigen dranken mee te brengen (bv. voor een nieuwjaarsdrink). In het nieuwe reglement staat duidelijk dat er geen eigen dranken zijn toegestaan. Water, koffie (koffiezet) en thee (waterkoker) zijn aanwezig en worden gratis aangeboden.

 

Andere artikels zijn gebaseerd op het gebruikersreglement van de feestzaal van Fort 2 en Sint-Janskapel. Op deze manier komt er meer eenheid in de verhuurreglementen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Bibliotheek: Gebruiksreglement polyvalente zaal
14 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
5 onthoudingen: Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes en Ludo van der Velden.
Volgend reglement goed te keuren:

 

Artikel 1

Dit gebruiksreglement is van toepassing vanaf november 2020 en vervangt alle voorgaanden.

 

Artikel 2

De zaal kan gehuurd worden door zowel verenigingen en inwoners van Wommelgem alsook door verenigingen en inwoners van buiten Wommelgem.

De polyvalente zaal kan enkel gehuurd worden voor culturele activiteiten (met uitzondering van sport- en bewegingsactiviteiten) en vergaderingen van cultuurverenigingen.

Activiteiten tijdens de openingsuren van de bibliotheek mogen de werking van de bibliotheek niet storen.

De van toepassing zijnde tarieven worden vastgesteld in het retributiereglement.

 

Artikel 3

Het huren van deze locatie dient minimaal twee weken op voorhand aangevraagd te worden via het digitaal loket. Mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet aanvaard. Wanneer de digitale aanvraag binnen komt, wordt de beschikbaarheid van de gevraagde locatie gecontroleerd waarna een bevestiging alsook betaalopdracht wordt opgemaakt.

 

Artikel 4

Huur van de zaal is mogelijk van maandag t.e.m. zaterdag elke dag van 8.00 tot 23 uur, per dagdeel van 5 uur.

 

Artikel 5

Het is absoluut verboden :

          De zaal door te verhuren of af te staan aan andere personen of verenigingen

          Aan de buitenzijde van het gebouw publiciteit van welke aard dan ook aan te brengen

          Vuurwerk af te steken of met voorwerpen te werpen, tuigen te laten ontploffen of knallen

          De orde of de veiligheid te verstoren of het normaal verloop van het gebruik te hinderen

          De toestand van de lokalen te wijzigen

          De noodverlichting uit te schakelen en of de nooduitgangen te versperren

          De rust van de omgeving te verstoren

          Drank mee naar buiten te nemen

          Licht ontvlambare stoffen de ruimte binnen te brengen

          In de ruimte te overnachten

          Te roken

 

Artikel 6

In de zaal kunnen maximum 50 personen (lezingopstelling) ontvangen worden. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid en ziet er op toe dat het maximum aantal aanwezigen niet overschreden wordt.

 

Artikel 7

Het huren van deze locatie kan aangevraagd worden vanaf 1 kalenderjaar voor de gevraagde huurperiode.

 

Artikel 8

Activiteiten van de bibliotheek en het lokaal bestuur hebben steeds voorrang op andere aanvragen.

 

Artikel 9

Bij verhuur buiten de openingsuren van de bibliotheek heeft de huurder een sleutel nodig.

De overhandiging van de sleutel kan tijdens de openingsuren van de bib of op afspraak met een bibmedewerker.

Een betaalbewijs dient voorgelegd te worden alvorens de sleutel overhandigd wordt.

 

Artikel 10

          In de zaal zijn er 10 tafels en 50 stoelen ter beschikking. De huurder zet zelf de tafels en/of stoelen in de gewenste opstelling.

          Water, koffiezet en waterkoker zijn aanwezig. De drank is gratis, koffie en thee zijn zelf te zetten. Eigen dranken zijn niet toegelaten.

          Beamer (hdmi-aansluiting) en scherm zijn aanwezig.

 

Artikel 11

Het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vernietiging, diefstal of verlies van materiaal meegebracht door de huurder, zijn aangestelden of medewerkers. Noch voor om het even welke schade eraan toegebracht door wie ook tijdens aanwezigheid van het materiaal in het gebouw.

Het is niet toegelaten om materialen voor langere tijd achter te laten in de zaal. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de bibliothecaris. Het achterlaten van materialen is op eigen risico.

 

Artikel 12

De huurder is aansprakelijk voor al wat met het gebruik van de zaal en de organisatie van de activiteit /evenement gepaard gaat. Bijgevolg neemt hiervan het lokaal bestuur geen verbintenissen, noch kosten op zich. Zo zijn ondermeer auteursrechten, billijke vergoedingen en andere taksen ten laste van de huurder.

 

Artikel 13

Het lokaal bestuur wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich zouden voordoen ingevolge het ter beschikking stellen van de lokalen. De gebruikers van de locatie zullen geen verhaal kunnen uitoefenen tegenover het lokaal bestuur Wommelgem voor om het even welke schade of beschadiging van lichamelijke of stoffelijke aard.

 

Artikel 14

Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen beoordeeld worden door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 15

Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbank van Antwerpen beslecht.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Bibliotheek: Wijziging reglement - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

Er worden wijzigingen aangebracht in het reglement van de bibliotheek.

 

Aanpassingen:

Artikel 2: wijziging openingsuren donderdag en gebruik inleverbus.

Artikel 6: verwijdering zin ‘Beschadiging van computers en/of programma's worden integraal betaald door de schadeverwekker.’

Artikel 8: 'naslagwerken en de dagbladen’ vervangen door ‘kranten’

.

Toevoeging:
Artikel 9: gebruik (internet)computers.

 

Juridische gronden

Art. 40 van het decreet lokaal bestuur § 3.
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

 

Adviezen

Het reglement is op 21/9/2020 besproken op de beheerraad van de bibliotheek. De beheerraad van de bibliotheek geeft een positief advies voor het wijzigen van het bibliotheekreglement.

 

Argumentatie

Wijziging openingsuren: donderdag aanpassen van 15.00 tot 18.00 uur i.p.v. tot 20.30 uur.

Op donderdagavond komen er heel weinig bezoekers naar de bibliotheek. In de zomervakantie heeft de bibliotheek reeds gewerkt met de aangepaste openingstijd. Er zijn enkele gebruikers komen informeren, maar er zijn geen klachten gekomen over de vroegere sluiting.

 

Door de nieuwe inleverbus kunnen gebruikers materialen binnenbrengen wanneer de bib gesloten is. De materialen worden de volgende werkdag ingenomen door een bibmedewerker.

 

De uurroosters van de collega's die op donderdagavond werken worden aangepast. Ze worden ingezet op andere momenten voor bv. klasuitleningen.

 

Toevoeging artikel over het gebruik van de internetcomputers:

Tot op heden was er slechts een beperkte zin over het gebruik van deze computers opgenomen in het reglement.
De computers zijn recent vernieuwd en voorzien van speciale software. De software zorgt ervoor dat de data van de gebruiker volledig verwijderd worden na gebruik (via afmelding).

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

Bibliotheek: Wijziging reglement
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Volgend reglement goed te keuren:

 

Artikel 1

De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

 

Artikel 2

 

2.1 Openingsuren

Maandag: 18.00 - 20.30 u.

Dinsdag: 14.00 -  17.00 u.

Woensdag: 14.00 - 17.00 u.

Donderdag: 15.00 -  18.00 u.

Vrijdag: 9.00 - 12.00 u.

Zaterdag: 9.30 - 12.30 u.

 

2.2 Inleverbus

Wanneer de bibliotheek gesloten is kunnen leners materialen terugbrengen via een inleverbus. De materialen worden de eerstvolgende werkdag ingenomen door een bibmedewerker.

 

Artikel 3

De uitlening is persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. De audiovisuele materialen mogen niet gekopieerd worden. Overtredingen dienaangaande zijn volledig ten laste van de ontlener.

 

Artikel 4

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Bij het vaststellen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan de ontlener zelf aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 5

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

 

Artikel 6

In de bibliotheek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de rust en orde niet verstoord worden en dat de schikking van de materialen bewaard blijft.

 

Artikel 7

De leners hebben enkel toegang tot de voor het publiek bestemde lokalen. In het gebouw mag niet gerookt worden. Personen op rolschaatsen e.d. worden niet toegelaten. Dieren zijn niet toegelaten, tenzij assistentiedieren.

 

Artikel 8

Kranten kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. Tijdschriften zijn uitleenbaar, met uitzondering van het laatste nummer. Voor bepaalde tijdschriften kan de bibliothecaris beslissen ze enkel ter raadpleging beschikbaar te houden. Fotokopiëren is mogelijk op voorwaarde dat de auteursrechten worden gerespecteerd.

 

Artikel 9

9.1 De bibliotheek stelt ICT-apparatuur met diverse softwaretoepassingen ter beschikking van haar bezoekers. Gebruikers moeten lid zijn van de bibliotheek en in het bezit zijn van een geldige bibliotheek- of identiteitskaart.

9.2 De computers kunnen enkel gebruikt worden tijdens de openingsuren van de bib. Tijdsgebruik gaat per 15 minuten. De laatste aanmelding moet een kwartier voor sluitingstijd gebeuren. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk. 

9.3 Bij drukte kan een bibliotheekmedewerker gebruikers verzoeken om plaats te maken voor andere gebruikers. De gebruikerstijd wordt dan beperkt tot max. 1 uur.

9.4 Voor het afspelen van geluidsmateriaal dient een hoofdtelefoon gebruikt te worden.

9.5 Gegevens kunnen tijdelijk op het bureaublad opgeslagen worden om ze daarna op te slaan op usb, te mailen of op te slaan in een cloud-omgeving. Van zodra de computer afsluit (na afmelding of afsluiten van de computers) worden alle gegevens gewist. Het is niet meer mogelijk om gegevens te recupereren.

9.6 Printopdrachten worden automatisch aangerekend op het lidmaatschap. De prijzen zijn opgenomen in het retributiereglement.

9.7 Aansprakelijkheid van de bibliotheek

          De computers zijn voorzien van speciale software om de privacy van gebruikers te garanderen. Bij elke heropstart van de computer worden alle gegevens zoals bv. wachtwoorden gewist. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het goed afmelden van zijn of haar gebruikstijd.

          Gegevens die binnengehaald worden van het internet kunnen virussen bevatten. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan gegevens of apparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens.

9.8 Begeleiding en advies

De bibliotheekmedewerkers kunnen alleen helpen bij algemene vragen zoals bv. afprinten, inloggen, opstarten. Het is niet mogelijk om gebruikers een opleiding te geven over internetgebruik of te helpen bij het invullen van documenten.

9.9 Overige bepalingen inzake internetgebruik

Per computer zijn maximum 2 gebruikers toegelaten.

Zijn niet toegelaten:

          het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden en voor het bezoeken van aanstootgevende websites en goksites;

          het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright;

          het schenden van het computerbeveiligingssysteem;

          het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, instellingen, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;

          het gebruiken van eigen software.

9.10 Sancties

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:

          het vergoeden van veroorzaakte schade;

          tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet;

          bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

 

Artikel 10

Alle eventuele kosten (bv. kopies, drank...) zijn vervat in een retributiereglement opgesteld door de gemeenteraad.

 

Artikel 11

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. De bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

 

Artikel 12

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

 

Artikel 13

Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit huishoudelijk reglement, dat hem bij inschrijving wordt overhandigd.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Vrije tijd: Herstelplan besteding middelen coronanoodfonds 2020-2021 - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Aan de steden en gemeenten wordt gevraagd in te staan voor de verdeling. Wommelgem ontvangt 94.462,28 euro uit dit noodfonds.

 

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen over 2020 en 2021. De uitgaven kunnen dus in beide jaren gebeuren.

 

Juridische gronden

Het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

 

Adviezen

De adviezen van de jeugd-, sport- en cultuurraad, uitgebracht in zitting van 5 oktober 2020.

 

Argumentatie

Het lokaal bestuur wil de werkingssubsidies voor de vrijetijdsverenigingen zo breed mogelijk toekennen. Heel wat verenigingen verkeren nu eenmaal in ademnood en kunnen een financieel duwtje in de rug wel gebruiken. We willen de werkingssubsidies voor de erkende vrijetijdsverenigingen verhogen met 100%, samen met de nominatieve subsidies voor diverse sociaal-culturele organisaties en projecten.

 

De vrijetijdsbesteding in de publieke ruimte willen we als lokaal bestuur maximaal aanmoedigen, zodat inwoners en verenigingen ook samen culturele en sociale activiteiten kunnen blijven beleven. Daarmee willen we het sociaal-culturele weefsel in de gemeente versterken. Het lokaal bestuur wil daarom investeren in tijdelijke of permanente sport-, speel- en culturele infrastructuur die het verenigingsleven en/of de individuele sporter in tijden van corona extra kan ondersteunen.

 

Er is ook aandacht voor kwetsbare gezinnen, die we via het vrijetijdsparticipatiefonds extra financiële steun willen bieden.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving

Raming (incl. btw)

Subsidies vanuit het Vlaams Coronanoodfonds

€ 94.462,28

Gemeentelijke besteding van deze middelen

€ -94.462,28

De subsidies vanuit het Vlaams Coronafonds zullen ingeboekt worden op:

budget:2020

algemene rekening:74059900Andere subsidies van de hogere overheden

beleidsitem:049000Overige elementen van openbare orde en veiligheid

actie:2/2/2/8Bestrijding van het COVID 19-/Corona-virus

De besteding van de middelen van het Coronanoodfonds zullen ingeboekt worden op:              

budget:2020

algemene rekening:64920300Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen

beleidsitem:049000Overige elementen van openbare orde en veiligheid

actie:2/2/2/8Bestrijding van het COVID 19-/Corona-virus

 

Besluit

Coronanoodfonds
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jef Vervaele-Breugelmans en Yve Staes.
Enig artikel

Het herstelplan in het kader van het Vlaams coronanoodfonds voor de vrijetijdssector goed te keuren als volgt:

 

1. Rechtstreekse financiële steun

1. Buiten het noodfonds

1.1 Waarborgen subsidies erkende verenigingen

Onze subsidiereglementen hanteren het principe dat een vereniging, naast een basisbedrag,

extra wordt beloond voor haar werking en activiteiten. Door de crisis moesten veel geplande

activiteiten geannuleerd en/of uitgesteld worden, waardoor de subsidies van veel

verenigingen aanzienlijk dreigen te verminderen.

Uitzonderingsmaatregel ten gevolge van de cononacrisis

Op 20 februari 2020 keurde de gemeenteraad een nieuw erkenningsreglement voor

verenigingen in de vrijetijdssector goed. In collegezitting van 5 mei 2020 werd beslist welke

verenigingen erkend worden. Deze verenigingen worden extra meegenomen om het

verenigingsleven maximaal te ondersteunen tijdens de coronacrisis, die haar intrede maakte

op 13 maart 2020.

 

De geëigende procedure verloopt als volgt:

          De subsidies van de erkende jeugdverenigingen voor 2020 worden berekend op de

periode van september 2019 tot en met augustus 2020.

          De subsidies van de erkende cultuur- en sportverenigingen voor 2020 worden

berekend op de periode van januari tot en met december 2019.

          De seniorenverenigingen zijn opgenomen in de lijst van nominatieve subsidies; zij

krijgen een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd (zie verder bij 2.2).

 

Voor hun subsidies in 2021 ontvangen de erkende verenigingen in de vrijetijdssector (erkend sinds 5 mei 2020) het bedrag waar zij voor 2019 recht op hadden. De berekening wordt namelijk niet meer vastgesteld op basis van gegevens uit 2020, toen de COVID-19-

pandemie uitbrak en waarbij vele activiteiten moesten worden opgeschort. De verhoogde totale subsidiepot voor de domeinen jeugd, cultuur en sport wordt in 2021 dus teruggebracht tot de oorspronkelijke totalen, met als referentiejaar 2019. Ook de eenmalige verhoging van de nominatieve subsidies voor de seniorenverenigingen is in 2021 niet meer van toepassing, net zoals de andere verhogingen (zie verder bij 2.2).

 

1.2 Waarborgen nominatieve subsidies

Alle nominatieve subsidies voor de vrijetijdssector blijven onverminderd behouden, zelfs al werden de activiteiten teruggeschroefd of zijn ze weggevallen (zie verder bij 2.2).

 

Werden reeds bijkomend voorzien en uitgekeerd:

          Coronatoelage zomerkamp Scouts Wommelgem: € 1.000

          Coronatoelage zomerkamp Chiro Woka: € 1.000

 

2 Binnen het noodfonds

2.1 Financiële injectie erkende verenigingen(45%, raming € 42.040)

1. Alle erkende verenigingen uit de vrijetijdssector, zoals bedoeld onder 1.1, ontvangen een

werkingssubsidie van 100% in 2020.

          Sport: € 12.000

          Jeugd: € 5.000

          Cultuur: € 10.500

 

2. Verenigingen uit de vrijetijdssector die pas sinds 5 mei 2020 erkend zijn, krijgen voor 2020 een forfaitair bedrag uitgekeerd dat trapsgewijs wordt vastgesteld:

Indien ledenaantal (*) gelijk is aan 200 of meer 

€ 300

Indien ledenaantal gelijk is aan 100 tot en met 199

€ 225

Indien ledenaantal gelijk is aan 50 tot en met 99

€ 150

Minder dan 50 leden

€ 75

Geraamd bedrag voor 2020 (13 verenigingen)

+ € 1.350

(*) Ledenaantallen zijn gekend: is criterium in het nieuwe erkenningsreglement.

 

Deze verenigingen mogen echter geen corona-tussenkomst ontvangen via andere kanalen (ander subsidiereglement of nominatieve toelage, bij een andere gemeentelijke of stedelijke instantie).

 

2.2 Verhoging nominatieve subsidies

Volgende organisaties en projecten, die nominatief betoelaagd worden, ontvangen 100% van

hun toelage in 2020:

Organisatie / project

Noodfonds

OKRA Centrum

€ 500

OKRA Kandonklaar

€ 500

Vief Wommelgem Centrum

€ 500

Vief Wommelgem Laar

€ 500

NEOS

€ 500

Museum de Blusch Maatschappij van Wommelghem

€ 500

IJzerbedevaartcomité

€ 200

N.S.B. Wommelgem (oudstrijdersbond)

€ 300

Galerij ’t Kallement

€ 1.190

Vriendenkring Kleine Bloemenstoet

€ 3.000

Sint-Jansfeesten

€ 5.000

Koraal vzw (speelplein Hulgenrode) (*)

/

Genootschap Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

€ 500

TOTAAL

+ € 13.190

(*) Subsidie Koraal blijft ongewijzigd: de organisatie gaf aan geen extra steun nodig te hebben.

 

Totaal extra subsidiëring:

Uitkering 100%

+ € 27.500

Forfaitaire steun

+ € 1.350

Nominatieve toelagen

+ € 13.190

TOTAAL

€ 42.040

 

2.3 Stimuleren vrijetijdsbesteding in de publieke ruimte(50%, raming € 47.699)

Investeren in tijdelijke / permanente sport-, speel- en culturele infrastructuur. Het gaat om het voorzien van infrastructuur die het verenigingsleven en/of de individuele vrijetijdsbesteder extra ondersteunen in coronatijd.

 

2.4 Financiële steun kwetsbare gezinnen (5%, raming € 4.723)

Verhogen vrijetijdsparticipatiefonds (tussenkomst lidgelden, zwemkaarten …) door extra middelen ter beschikking te stellen van het Rap op Stapkantoor.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Aanvullend reglement: Doornaardstraat - Verkeersgeleider

 

Motivering

Feiten en context

Op 15 november 2018 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement Uilenbaan - Doornaardstraat: invoering parkeer- en stationeerverbod goed.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 1 oktober 2020 heeft politiezone Minos, Herentalsebaan 587 te 2160 Wommelgem positief advies verleend voor het aanbrengen van een verkeersgeleider aan de oneven zijde tegenover Doornaardstraat 6b.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om een verkeersgeleider volgens artikel 77.4 van de wegcode aan de oneven zijde tegenover Doornaardstraat 6b aan te brengen teneinde de verkeersveiligheid te verhogen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

In de Doornaardstraat aan de oneven zijde tegenover Doornaardstraat 6b mogen:

bestuurders niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.

 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.

 

Artikel 2

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Aanvullend verkeersreglement -  zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton

 

Motivering

Feiten en context

Op 28 september 1999 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer: verboden doorgang voor +3,5 ton goed.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 07 oktober 2020 adviseerde verkeersexpertise van de politiezone Minos positief op het voorstel om het aanvullende verkeersreglement: zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen, uit te breiden

op de Ternesselei na het kruispunt met de Nijverheidstraat en de Van Tichelenlei

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Uilenbaan

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Nijverheidsstraat

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld de zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton,  uitgezonderd laden en lossen, uit te breiden

op de Ternesselei na het kruispunt met de Nijverheidstraat en de Van Tichelenlei

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Uilenbaan

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Nijverheidsstraat

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

raming (incl. btw)

Aankoop signalisatie

€ 1.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2020

algemene rekening:61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.000,00

beschikbaar:€ 5.957,52

 

Besluit

AVR Zone toegang verboden +3,5 ton
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer: verboden doorgang voor +3,5 ton, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 september 1999, op te heffen.

 

Artikel 2

In de zone 'Centrum' begrensd door volgende punten:

1.op de Ternesselei, na het kruispunt met de Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei;

2.in de Guddegemstraat, ter hoogte van de knip;

3.in de Doornaardstraat, ter hoogte van de Uilenbaan

4.in de Doornaardstraat, ter hoogte van de Nijverheidsstraat

5.op de Wijnegemsteenweg, ter hoogte van de Koralenhoeve;

6.in de Keer, ter hoogte van de Oelegemsteenweg;

7.op de Hogenaardseweg,  ter hoogte van Curyeveldebaan;

8.in de Selsaetenstraat, ter hoogte van de Kempenlaan;

9.in de Welkomstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

10.in de Melkerijstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

11.in de Wiekenstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

12.in de Sint-Damiaanstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

13.in de Schranshoevebaan, ter hoogte van de  Herentalsebaan;

14.in de Hofstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

15.in de Fort-II-straat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

16.in de Laarstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

17.in de Maria Clarastraat, ter hoogte van de Autolei;

18.in de Fort-II-straat, ter hoogte van de Autolei;

19.in de Volkaertslei, ter hoogte van de Autolei;

20.in de Dahliastraat, ter hoogte van de Autolei;

21.in de Oude Baan ter hoogte van de Autolei;

22.in de Van Tichelenlei, ter hoogte van de Autolei;

23.in de Van Tichelenlei, ter hoogte van de Ternesselei

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 3

In de zone 'Zuid' begrensd door volgende punten:

1.in de Stommehoevenstraat, ter hoogte van de Pietingbaan;

2.in de Populierenlaan, ter hoogte van de Pietingbaan;

3.in de Corluystraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

4.in de Beeldekensweg, ter hoogte van de Herentalsebaan;

5.in de Stommehoevenstraat, ter hoogte van de Vremdesteenweg

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 4

In de zone 'Hooiland' begrensd door volgende punten:

1.in het Hooiland, ter hoogte van de Herentalsebaan;

2.in de Driemastenbaan, ter hoogte van de Herentalsebaan;

3.in de Driemastenbaan, ter hoogte van de Vremdesteenweg

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 5

In de zone 'Rooibos' begrensd door volgende punten:

1.in de Hulgenrodestraat, ter hoogte grens met Borsbeek;

2.in het Rooibos, ter hoogte grens met Borsbeek;

3.in het Rooibos, ter hoogte Herentalsebaan.

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 6

In de zone 'Den Tip' begrensd door volgende punten:

in de Ernest Claeslaan, ter hoogte Autolei

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 7

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Notulen GR van 22 10 2020

 

Huisvesting: Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Goedkeuring

 

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 december 2017 het subsidiedossier intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 april 2019 de gemeentelijke verordening

conformiteitsattesten in samenwerking met de intergemeentelijke IVLW Midden

goedgekeurd.

Verslagen van de stuurgroep IVLW Midden van 26 november 2018, 15 februari 2019 en 18

mei 2020.

Verslagen van de werkgroep en bijeenkomsten huisvestingsambtenaren in verband met de

verordening conformiteitsattesten van 12 november 2018, 17 december 2018, 8 februari

2019, 20 januari 2020 en 18 juni 2020.

Besluit van 29 september 2020 van het college van burgemeester en schepenen om de onderhavige verordening conformiteitsattesten ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.

Besluit van de Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat

betreft de woonkwaliteitsbewaking.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van het besluit van de

Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor

woningen, wat betreft de procedure en de technische normen.

Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende

bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de

Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten

voor woningen en kamerwoningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking.

De nieuwe technische verslagen die vanaf 1.01.2021 van toepassing zullen zijn, zijn als

bijlage opgenomen in het Optimalisatiebesluit.

Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen en optische rookmelders.

 

Argumentatie

Het subsidiedossier betreffende de intergemeentelijke samenwerking IVLW Midden bevat zowel verplichte als aanvullende activiteiten. Eén van de aanvullende activiteiten betreft het invoeren van een verordening conformiteitsattesten, dit is activiteit 2.2. van het subsidiedossier. Door het opmaken van een verordening conformiteitsattesten, tracht het lokaal bestuur eigenaars te stimuleren om hun eigendom te verbeteren op het vlak van woningkwaliteit.

 

Een conformiteitsattest is een document dat wordt uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huurwoning op het moment van het onderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest kan enkel afgeleverd worden voor woningen die verhuurd worden of te huur of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten.

 

Door het opmaken van een verordening conformiteitsattesten tracht het lokaal bestuur eigenaars van een huurwoning te stimuleren om hun eigendom te verbeteren op het vlak van woningkwaliteit. In eerste instantie zal de verordening een instrument worden om de verhuurders te stimuleren en te sensibiliseren.

 

De verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen (bij een nieuw huurcontract) en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning. De woning mag niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art. 5 van de Vlaamse wooncode.

De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen wordt beperkt op basis van het aantal strafpunten op het technisch verslag.

 

Lokaal bestuur Wommelgem heeft momenteel geen gemeentelijk retributiereglement voor het afleveren van conformiteitsattesten.

De gemeenten zonder gemeentelijk retributiereglement leveren de conformiteitsattesten gratis af.

 

Er is een gefaseerde wijziging m.b.t de leeftijd van de huurwoning en de verplichting van een conformiteitsattest, die ingevoerd wordt voor alle nieuwe verhuringen:

          2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger)

          2022-2025: woningen van 40 jaar en ouder

          2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder

          2029: woningen van 20 jaar en ouder

Deze wordt opgenomen in de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze gewijzigde gemeentelijke verordening

conformiteitsattesten goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen.

 

Besluit

gemeentelijke verordening conformiteitsattesten
17 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Lode Stevens, Dirk Somers, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
2 onthoudingen: Jan Herthogs en Annemie Dierckx.
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verordening conformiteitsattesten goed.

 

Artikel 2

Voor elke woning die verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

 

Artikel 3

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van

de leeftijd van de huurwoning:

          2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger)

          2022-2025: woningen van 40 jaar en ouder

          2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder

          2029: woningen van 20 jaar en ouder

 

Artikel 4

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van

het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:

</= 4 gebreken is 10 jaar

>/= 5 gebreken is 5 jaar

 

Artikel 5

Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.

 

Artikel 6

De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen.

 

Publicatiedatum: 20/11/2020
Overzicht punten

Notulen GR van 22 10 2020

 

Burgemeestersconvenant 2030 - Intekening

 

Motivering

Feiten en context

De klimaatverandering is een feit en vormt een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd. Onmiddellijke actie en samenwerking tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld is noodzakelijk.

 

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 10.000 lokale en regionale overheden verspreid over 59 landen, die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale gemeenschap en de technische en methodologische ondersteuning die geboden wordt door het EU-secretariaat. Meer dan 80% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen doen mee met het Burgemeestersconvenant.

 

In de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering is de lokale overheid de belangrijkste drijfveer op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. De lokale overheid is bereid te handelen en deelt de verantwoordelijkheid voor klimaatactie met de regionale en nationale niveaus. De lokale overheid neemt eveneens een sleutelpositie in om de kwetsbaarheid van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de klimaatverandering te beschermen. Daarnaast kunnen lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie aan te bieden burgers.

 

Sinds 2014 ondersteunt IGEAN haar gemeenten bij de opmaak van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2020. Aansluitend organiseert IGEAN verschillende acties (groepsaankopen isolatie, infomomenten, EnergieKe krant, zonnedelen, …)  die uitvoering geven aan de doelstellingen van de klimaatplannen. Vanaf 2020 verlegt IGEAN de focus naar 2030.

 

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 verbindt de gemeente zich er toe volgende engagementen na te komen:

          De uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met tenminste 40% terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

          De veerkracht van het grondgebied te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;

          Een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) op te maken en binnen twee jaar na de formele ondertekening van het burgemeestersconvenant in te dienen bij het Europese secretariaat;

          Alle relevante belanghebbenden binnen het grondgebied van de gemeente te betrekken bij de opmaak van het SECAP;

          Passende personele, technische en financiële middelen te voorzien voor de uitvoering van het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan;

          De visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten;

          Minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op monitoring en evaluatie.

 

IGEAN wenst samen met provincie Antwerpen de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen in de opstap naar het Burgemeestersconvenant 2030. IGEAN zal samen met de provincie instaan voor het voorbereiden en uitwerken van gemeentelijke klimaatactieplannen (SECAP) bestaande uit volgende elementen:

          Event met de officiële ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 (najaar 2020);

          Startoverleg met betrokken schepenen en ambtenaren;

          Toelichting voor de adviesraden;

          Workshop mitigatie voor betrokken schepenen en ambtenaren;

          Regionale workshop adaptatie i.s.m. provincie Antwerpen;

          Opstart stuurgroep klimaat met stakeholders;

          Opmaak klimaatimpactanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;

          Opmaak risico- en kwetsbaarheidsanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;

          Burgerparticipatie aan de hand van een enquête;

          Uitwerken van klimaatactieplannen op gemeentelijk niveau.

 

Voor de opmaak van de klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 i.s.m. de provincie Antwerpen, zal IGEAN gedurende 2 jaar 1 VTE inzetten.

Ervan uitgaande dat 20 gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030 zullen onderschrijven, wordt de kostprijs voor de volledige ondersteuning geraamd op 5.000 – 7.500 EUR per gemeente.

 

Voorafgaande documenten en bespreking:

          Startevent EnergieK huis op 5.12.2019 met burgemeesters, schepenen en ambtenaren bevoegd voor wonen, energie en klimaat.

          Beslissing van de 441ste raad van bestuur van 29.04.2020 onder punt 4

          Adviescomité van het EnergieK huis van 9.06.2020 met de schepenen bevoegd voor energie en klimaat.

          Nota met evaluatie van de stand van zaken aan de hand van enkele concrete cijfers en trends.

 

Juridische gronden

Akkoord van Parijs 2015

Europese Green Deal 2050

Burgemeestersconvenant 2030

Nationaal klimaat- en energieplan 2021 - 2030

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013 - 2020

 

Adviezen

Op 21 september 2020 adviseerde de milieuraad om het beschikbare budget aan te wenden voor concrete acties. De milieuraad is bereid mee na te denken over haalbare klimaatacties en is bereid binnen de mogelijkheden van de vrijwilligers acties te ondersteunen.

De financieel directeur verleende op 8 oktober 2020 een visum met nummer 2020/76.

 

Argumentatie

Om concreet te werken rond klimaat is een actieplan noodzakelijk. Het doel is om in te zetten op concrete actie en hiervoor een haalbaar actieplan te voorzien.

 

De realisatie van het engagement van het burgemeestersconvenant, waarbij onder meer een broeikasgasreductie van 40 % beoogd wordt, vereist de extra inzet van tijd en middelen. Ook indien niet wordt ingetekend op het convenant, is er gezien de grote uitdagingen van de klimaatverandering een engagement nodig waarbij het lokaal bestuur de nodige extra tijd en middelen beschikbaar stelt om de klimaatacties binnen haar actieplan uit te voeren.

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget:

omschrijving

bedrag (incl. btw)

Burgemeesterconvenant via afrekening IGEAN 2021-2030

€ 50.000,00

Deze uitgave is jaarlijks voorzien op:             

budget:2021

algemene rekening:61499000Andere prestaties              beleidsitem:                            034900              Overige bescherming van biodiversiteit, klimaat en                                                                                                   energie                                                                                                 

actie:2/6/3/12Ondersteunen van acties uit het klimaatactieplan                                                                                     (Burgemeestersconvenant)                                                                      voorzien:                            € 5.250,00                                                                                                               

beschikbaar:€ 5.250,00

 

Besluit

Burgemeestersconvenant 2030
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
Artikel 1

Akkoord te gaan met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 en verbindt zich er toe om:

          de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied               tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

          haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

 

Artikel 2

IGEAN de opdracht te geven om de verbintenissen uit artikel 1 om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

          een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;

          een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;

          minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

 

Artikel 3

Zich te engageren om een klimaatactieplan op te maken om de opgenomen acties te kunnen uitvoeren, waarbij extra tijd en middelen ter beschikking worden gesteld op voorwaarde van ondersteuning van de Milieuraad,

 

 

Publicatiedatum: 20/11/2020